Kritiky.cz > Profily postav > Rod Draka - draci - Vhagar

Rod Draka - draci - Vhagar

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (17 hlasů, průměr: 2,29 z 5)
Loading...

Vhagar, zná­má jako Královna všech dra­ků, je drak, na kte­rém během doby­vač­né vál­ky jez­di­la Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmen­ší z tro­ji­ce, kte­rou tvo­ři­li Balerion a Meraxes, Vhagar byla stá­le dost vel­ká na to, aby spolk­la celé­ho koně, a její pla­me­ny doká­za­ly roz­ta­vit brně­ní. O sto let poz­dě­ji, za vlá­dy Viseryse I. Targaryena, je nej­vět­ším ze všech zná­mých žijí­cích dra­ků a posled­ním zbý­va­jí­cím dra­kem z dob Aegonova dobý­vá­ní.

Biografie

Vhagar byla během doby­vač­né vál­ky vypuš­tě­na Aegonovou sestrou-manželkou Visenyou. Byla jed­ním ze tří dra­ků pří­tom­ných na Ohnivém poli, roz­ho­du­jí­cí bitvě dobý­vá­ní, kte­rá zajis­ti­la Targaryenům nad­vlá­du nad Sedmi krá­lov­ství­mi.

Přesto se rod Arrynů domní­val, že Údolí může stá­le odo­lá­vat tar­ga­ryen­ské nad­vlá­dě, když se ukry­je za nedo­byt­ný­mi Měsíčními hora­mi podél svých hra­nic a opev­ní hor­ské prů­smy­ky mimo jakou­ko­li nadě­ji na útok. Podobně jako si Aegon pora­dil s Harrenhalem, Visenya jed­no­du­še pře­le­tě­la Vhagarem pří­mo nad hora­mi a spo­či­nu­la na nádvo­ří vlast­ní­ho hra­du Arrynů, Eyrie. V té době byl král Hor a Údolí tepr­ve malý chla­pec Ronnel Arryn, jehož mat­ka Šarra vyko­ná­va­la funk­ci regent­ky. Viseňa nemu­se­la Eyrie vypá­lit, jako Aegon vypá­lil Harrenhal: její demon­stra­ce síly s Vhagarem a snad­né spřá­te­le­ní s Ronnelem sta­či­ly k tomu, aby pře­svěd­či­la Arryny ke kapi­tu­la­ci. Mladý Ronnel si však za svou kapi­tu­la­ci kla­dl jed­nu pod­mín­ku: Visenya ho na oplát­ku sve­ze po Eyrie na svém dra­ko­vi. Údolí se vzda­lo a Viseňa, věr­na své­mu slo­vu, poskyt­la Ronnelovi pro­jížď­ku na Vhagaru.

Po Balerionově smr­ti někdy před nástu­pem Viseryse I. Targaryena na Železný trůn zůsta­la Vhagar posled­ním ze tří dra­ků, kte­ří při­šli do Západozemí s Targaryeny. Nakonec se sta­la až do jeho smr­ti jezd­cem Baelona Targaryena.

Rod Draka - 1. sezóna

Královna Aemma Arryn sdě­lu­je své­mu man­že­lo­vi, krá­li Viserysovi, že jejich dce­ra Rhaenyra vybra­la dra­čí vej­ce, kte­ré jí při­po­mí­ná Vhagara, pro své­ho nena­ro­ze­né­ho sou­ro­zen­ce, kte­rý, jak dou­fá, bude dív­ka jmé­nem Visenya.

V roz­ho­vo­ru s lady Laenou Velaryonovou jí Viserys sdě­lí, že Vhagar už něja­kou dobu nikdo nevi­děl, ale že dra­čí stráž­ci věři­li, že si udě­la­la hnízdo na pobře­ží Úzkého moře. V té době už byla Vhagařina veli­kost tako­vá, že byla pří­liš vel­ká na to, aby moh­la zůstat v Dračí jámě. Laena říká, že obchod­ní­ci ve Špicetownu na jejím rod­ném Driftmarku tvr­dí, že občas sly­ší její píseň a že zní smut­ně. Viserys se poza­sta­ví nad tím, že i dra­ci mohou být osa­mě­lí.

O více než deset let poz­dě­ji je Vhagar koněm samot­né Laeny. Laena je pyš­ná na to, že jez­dí na nej­vět­ším zná­mém žijí­cím dra­ko­vi na svě­tě, a to po boku své­ho man­že­la Démona a jeho vlast­ní­ho draka Caraxe. O něco poz­dě­ji Laena pro­dě­lá těž­ký porod, při­čemž se všich­ni domní­va­jí, že dítě z ní musí být vyříz­nu­to, aby pře­ži­lo. Nechce zemřít v poste­li, a tak se vypo­tá­cí ven, aby našla Vhagara, a pak vydá povel „Dracarys“. Vhagar váhá a nechce své­ho jezd­ce upá­lit, přes­to­že mu opa­ko­va­ně bolest­ně porou­čí. Nakonec jí vyho­ví a vypus­tí dra­čí oheň, čímž Laenu zpo­pel­ní, aby zabrá­ni­la zdlou­ha­věj­ší a boles­ti­věj­ší smr­ti.

O něko­lik dní poz­dě­ji, když spí na plá­ži Vysokého pří­li­vu, je Vhagar pro­bu­ze­na Aemondem Targaryenem, kte­rý tou­ží po jízdě na dra­ko­vi. Zpočátku jeho pokus o nased­nu­tí igno­ru­je a zno­vu usne, ale když to Aemond zku­sí zno­vu, Vhagar na něj málem vypus­tí dra­čí oheň, ale Aemond jí úspěš­ně poru­čí ve vyso­ké valy­ri­j­šti­ně. Když se o ni Aemond při­hlá­sí a navá­že s ní pou­to, vez­me ji na prv­ní let; ačko­li málem spad­ne, pro­to­že se pořád­ně nepři­pou­tal k sedlu, doká­že s ní oble­tět Driftmark. Později, během návra­tu krá­lov­ské rodi­ny do Králova pří­sta­viš­tě, jede Aemond na Vhagar domů.

Aemond jede na Vhagar do Bouřlivého kon­ce, aby jed­nal s lor­dem Borrosem Baratheonem a zís­kal jeho pod­po­ru pro Aegona. Všimne si pří­jez­du Lucerys Velaryon a Arraxe. Poté, co Lucerys a Arrax odje­dou, pro­ná­sle­du­je Aemond Vhagara, aby ho vydě­sil a vzal mu jed­no oko jako pomstu za to, že o své vlast­ní při­šel krát­ce poté, co se o Vhagara při­hlá­sil. Poté, co ho něko­li­krát téměř vytrh­ne, ztra­tí Arraxovi sto­pu, když malý drak vle­tí do rokle, kte­rá je pří­liš úzká na to, aby ho moh­la sle­do­vat. Arrax se však pro­ti Lukášově vůli oto­čí a zasáh­ne Vhagara dra­čím pla­me­nem. Rozzuřená Vhagar ji pro­ná­sle­du­je a igno­ru­je Aemonda, kte­rý se ji zou­fa­le sna­ží zno­vu ovlád­nout. Nad bou­ří Vhagar chy­tí Arraxe do tla­my. Jelikož je asi pět­krát vět­ší než mlad­ší drak, snad­no ho roz­tr­há.


Zdroj: Fandom  - Rod Draka.


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - Syn za syna (S02E01)21. června 2024 Rod Draka - Syn za syna (S02E01) Když začal seriál Hra o trůny, tak všichni režiséři seriálu plánovali, že se dostanou do A ligy filmových „sérii“.  Jedním s režisérů, kteří se dostali do A režisérské smétanky byl Alan […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
  • Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série "Rodu Draka" nadchla diváky18. června 2024 Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série "Rodu Draka" nadchla diváky A Son for a Son (S02E01) je první epizodou druhé série seriálu "Rod Draka", která se setkala s velmi pozitivními ohlasy. Tento akční, fantasy, dramatický a dobrodružný seriál z USA trvá 58 […] Posted in Zajímavosti
  • Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %12. září 2022 Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 % Od natočení prvních dílů seriálu Hra o trůny uplynulo již mnoho let. Rod Draka pokračuje čtvrtým dílem, takže můžeme jít dál a porovnat novou a starou sérii. Hra o trůny byla skutečně o […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64892 s | počet dotazů: 237 | paměť: 74615 KB. | 23.06.2024 - 04:25:04