Kritiky.cz > Profily postav > Rod Draka - draci - Vermithor

Rod Draka - draci - Vermithor

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 2,80 z 5)
Loading...

Vermithor, zva­ný Bronzový zuři­vec, byl dra­čí samec, na kte­rém kdy­si jez­dil král Jaehaerys I. Targaryen.

Vzhled a charakter

Vermithor byl bron­zo­vý drak s „vel­ký­mi opá­le­ný­mi kří­d­ly“. Vermithor byl již v roce 48 n. l. vel­kým dra­kem; vět­ší byli pou­ze Balerion a Vhagar. V době Tance dra­ků byl Vermithor téměř sto­le­tý.

Vermithor byl obá­va­ná bes­tie. Zvyklý na lidi a s před­cho­zím jezd­cem, za vlá­dy Aegona II Targaryena byl Vermithor tole­rant­ní k pří­tom­nos­ti lidí a lépe při­jí­mal nové jezd­ce. Vermithor se čas­to motal se Silverwingem.

Historie

Jaehaerys I. Targaryen

Podle legen­dy se Vermithor vylíhl z dra­čí­ho vej­ce, kte­ré do koléb­ky prin­ce Jaehaeryse Targaryena vlo­ži­la jeho sest­ra Rhaena, v roce 34 n. l. Vermithor se stal dra­čím jezd­cem, kte­rý se v roce 34 n. l. naro­dil na dra­čím vej­ci.

V roce 41 n. l. na Dračím kame­ni při­spěl Vermithor svý­mi pla­me­ny na pohřeb­ní hra­ni­ci krá­le Aenyse I. Targaryena spo­lu s dra­ky Quicksilverem a Silverwingem.

V roce 44 n. l. pobý­va­li Jaehaerys, jeho sest­ra Alysanne a jejich mat­ka Alyssa Velaryon na Dračím kame­ni jako rukojmí královny-vdovy Viseny Targaryen. V cha­o­su, kte­rý nastal po Visenyině smr­ti při­ro­ze­nou smr­tí v tom­to roce, Jaehaerys, Alysanne a Alyssa uprch­li z ost­ro­va spo­lu s Jaehaerysovým dra­kem Vermitorem a Alysanniným dra­kem Silverwingem.

Vermitor při­jal prin­ce Jaehaeryse za své­ho jezd­ce v roce 48 AC, kdy Jaehaerys vzne­sl svůj nárok na Železný trůn. Devět dní po záhad­né smr­ti krá­le Maegora I. Targaryena při­le­těl Jaehaerys na Vermithorovi do Králova pří­sta­viš­tě, aby se uchá­zel o trůn. Během své vlá­dy Jaehaerys I. a jeho sestra-manželka, krá­lov­na Alysanne Targaryen, jed­nou navští­vi­li Zimohrad se šes­ti dra­ky. Poté, co se Alysanne zača­la nudit a odle­tě­la se svým vlast­ním dra­kem Silverwingem na sever ke Zdi, Jaehaerys za ní při­le­těl na Vermithoru.

Vermithor se stal bez jezd­ce, když Jaehaerys roku 103 n. l. zemřel. Po celou dobu vlá­dy Jaehaerysova nástup­ce, krá­le Viseryse I. Targaryena, neměl Vermithor nové­ho jezd­ce. Během této doby Vermithor zůstal na ost­ro­vě Dračí kámen a své dou­pě si udě­lal v jed­né z dýma­jí­cích jes­ky­ní Dračího hory.

Hugh Hammer

V roce 129 AC, po začát­ku Dračího tan­ce, se princ Jacaerys Velaryon roz­ho­dl, že frak­ce jeho mat­ky potře­bu­je více dra­čích jezd­ců. Mnoho mužů se pokou­še­lo zís­kat vlast­ní­ho draka; lord Gormon Massey se poku­sil při­blí­žit Vermitorovi, kte­rý ho upá­lil. Nakonec Vermithor sklo­nil krk před kovář­ským bastar­dem jmé­nem Hugh Hammer. Hugh na Vermithorovi vyjel do bitvy v Roklince. Spolu se Stříbrokřídlým, Ovčákem, Vermaxem a Mořským dýmem se Vermithor sne­sl na deva­de­sát váleč­ných lodí plu­jí­cích pod pra­po­ry Tří dcer.

Když Královo pří­sta­viš­tě padlo do rukou pří­vr­žen­ců Rhaenyry Targaryen, Hugh vysa­dil Vermithora na Rhaenysině kop­ci před Dračím dou­pě­tem. V Dračí jámě si Vermithor udě­lal dou­pě, než odle­těl do bitvy. Hugh na Vermithorovi vyra­zil do bitvy během prv­ní bitvy u Tumbletonu. Hugh a jeho kole­ga z dra­čí­ho rodu Ulf Bílý, kte­rý si náro­ko­val Stříbřitý kří­d­lo, změ­ni­li svou věr­nost a zra­di­li Rhaenyru ve pro­spěch Aegona II. z rodu Targaryenů. Vermithor, Silverwing a Tessarion, drak bra­t­ra Aegona II. prin­ce Daerona, vypus­ti­li své pla­me­ny na Tumbleton, kte­rý byl kru­tě vyple­něn.

Když voj­sko Hightowerů zůsta­lo v Tumbletonu, zůstal tam i Hugh s Vermitorem. Protože Aegon II. chy­běl a princ Aemond Targaryen byl mrtev, roz­ho­dl se Hugh Kladivo spl­nit si své přá­ní a pro­hlá­sil se krá­lem, pro­to­že byl jezd­cem na nej­star­ším a nej­vět­ším žijí­cím dra­ko­vi. Během dru­hé bitvy u Tumbletonu pře­kva­pi­la čtyř­ti­sí­co­vá armá­da vede­ná Addamem Velaryonem na dra­ko­vi Seasmoke noč­ním úto­kem Hightowerovo voj­sko u Tumbletonu. Hugh se vrhl na Vermitora, ale zasta­vil ho Jon Roxton, jeden z Caltropů, kte­rý Hugha zabil svým mečem z valy­rij­ské oce­li Sirotčincem. Vermithor, nyní již bez jezd­ce, stá­le ležel v polo­spán­ku na zemi, když se ho dva skó­ru­jí­cí rytí­ři poku­si­li zabít. Při svém poku­su zemře­li. Zraněný a roz­zu­ře­ný Vermithor se dal na útěk a napa­dl všech­ny kolem sebe. Rytíře, kte­rý se před ním poku­sil utéct, popa­dl do čelis­tí a spá­lil lor­dy Pipera a Deddingse i s jejich pano­ši, slu­žeb­ní­ky a pří­sež­ný­mi ští­ty.

Když byl Vermithor jen dva­cet stop nad polem, nara­zil do něj sho­ra Mořský dým. Oba dra­ci se kutá­le­li po poli, tak pro­ple­te­ní, že se ani jeden z nich nedo­ká­zal vypros­tit. Podle lor­da Benjicota Blackwooda se Seasmoke nemohl Vermitorovi rov­nat kvů­li veli­kos­ti a váze star­ší­ho draka. Lord Blackwood se domní­val, že Vermithor by Seasmokea roz­tr­hal na kusy, kdy­by se do boje nevlo­žil Tessarion. Tři dra­ci bojo­va­li na život a na smrt. Vermithor zabil Seasmokea, když mu zase­kl zuby do krku a utr­hl mu hla­vu. Pokusil se vzlét­nout s kořis­tí stá­le v čelis­tech, ale jeho kří­d­la byla potr­ha­ná, tak­že nebyl scho­pen unést váhu. Po chví­li se zhrou­til a zemřel.

Říká se, že po setmě­ní se Silverwing, kte­rý na začát­ku bitvy ute­kl na oblo­hu, sne­sl na zem ved­le zabi­tých dra­ků. Později zpě­vá­ci vyprá­vě­li, jak se tři­krát poku­si­la zved­nout Vermitorovo kří­d­lo nosem, jako by se ho sna­ži­la při­mět zno­vu létat. Podle arci­mis­t­ra Gyldayna jde s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí o pohád­ku. Vermithorovy a Seasmokovy ostat­ky se sta­ly turis­tic­kou atrak­cí v pře­sta­vě­ném Tumbletonu.

Zdroj: A Wiki of Ice and Fire


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %12. září 2022 Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 % Od natočení prvních dílů seriálu Hra o trůny uplynulo již mnoho let. Rod Draka pokračuje čtvrtým dílem, takže můžeme jít dál a porovnat novou a starou sérii. Hra o trůny byla skutečně o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Druhý svého jména (E03)9. září 2022 Rod Draka - Druhý svého jména (E03) Daemon Targaryen (Matt Smith) spolu s Corlysem „Mořským hadem“ Velaryonem (Steve Toussaint) bojuje proti Krmiči hadů (Daniel Scott-Smith), Sedm království mezitím oslavuje 2. narozeniny […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29121 s | počet dotazů: 243 | paměť: 75080 KB. | 18.04.2024 - 18:54:43