Kritiky.cz > Zajímavosti > Neboj se ukázat, co v tobě je!

Neboj se ukázat, co v tobě je!

WOA
WOA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vždy jsi tro­chu vybo­čo­val z davu a viděl svět jiný­ma oči­ma? Učitelé, rodi­na i kama­rá­di vždy obdi­vo­va­li tvé výrob­ky ve výtvar­ce nebo zpěv v hudeb­ní nau­ce? Ve vol­ných chví­lích čas­to něco vyrá­bíš, nad něčím pře­mýš­líš a máš hla­vu plnou nápa­dů? Zkrátka a dob­ře, jsi talent od pří­ro­dy a spous­tu času jsi věno­val ke své­mu zdo­ko­na­le­ní. Nyní je čas to uká­zat i šir­ší­mu oko­lí a cizím lidem. Jenže jak na to? Pomůžeme ti! Neboj se uká­zat, co v tobě je!

Víme, že mla­dí lidé čas­to nema­jí pro­střed­ky nebo zna­los­ti k tomu, jak se uká­zat. Někdo jde ces­tou pomo­ci od rodi­čů, kte­ří finan­cu­jí jeho ces­tu. Jiný ji má více trni­tou a nesto­jí za ním žád­ní spon­zo­ři. Jak pro­ra­zit ve svě­tě uměl­ců, hudeb­ní­ků a stát se legen­dou? Možná by sta­čil i obdiv a poklo­na před tím, co umí­te. A prá­vě pro­to vzni­kl pro­jekt Way of art. Ten vás pro­ve­de těž­ký­mi začát­ky.

krizikova fontana 5.8.20 3
Photo by Michala Rusanukova

Kde se vzala první myšlenka

Zkušenost je nepře­nos­ná. To si musí kaž­dý pro­žít sám a ide­ál­ně si pak z ní i něco vzít. Úplně stej­ně na tom byl i Richard Karch – zakla­da­tel pro­jek­tu. Sám měl hlu­bo­ko do kapsy. Kluk z malo­měs­ta tou­žil pro­ra­zit, zvi­di­tel­nit se, něco zna­me­nat. Chtěl svou tvor­bou šířit radost, potě­šit a při­nést i něco nové­ho. Vyrazil pro­to do Prahy. To byl sku­teč­ně odváž­ný čin, pro­to­že niko­ho neznal a neměl mu kdo v začát­cích pomo­ci. Potil krev, vymýš­lel nemož­né, zkou­šel, co se dalo. A … vypla­ti­lo se mu to!

Dnes je nejen zná­mý v hudeb­ním prů­mys­lu, ale má pro­střed­ky k tomu, aby pomohl dal­ším začí­na­jí­cím uměl­cům. A pro­to vymys­lel pro­gram Way of art.

Vše jde, když se chce

Sny jsou od toho, aby se plni­ly. Jsou naší vizí, cílem, kam smě­řu­je­me. Každý by jej měl mít. A pokud tedy i ty máš nadá­ní a neod­mít­neš pomoc­nou ruku, obrať se na Way of art. Pomocí soci­ál­ních sítí ti tvou ces­tu zkrá­tí­me. Sociální sítě totiž v dneš­ním svě­tě doká­žou vel­ké věci, pokud se umí dob­ře vyu­žít.

Ukážeme tě svě­tu a najde­me ti fanouš­ky. Někoho, kdo tě bude ochot­ně pod­po­ro­vat a bude se rado­vat z tvých úspě­chů. Dobro v lidech stá­le je a je tou­ha si jej pře­dá­vat. Stačí jen chtít a přát si. Doporučujeme se i při­pra­vit na explo­zi rados­ti, kte­rou s námi zaži­ješ, pro­to­že je to oprav­du osvo­bo­zu­jí­cí, když dosta­neš pozi­tiv­ní zpět­nou vazbu na svůj talent. Nech ho zazá­řit a ozvi se nám!


Kontakt:  info.wayofart@gmail.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35148 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71632 KB. | 18.06.2024 - 02:38:25