Kritiky.cz > Recenze knih > Největší nemehlo pod sluncem

Největší nemehlo pod sluncem

a10110F0001226 nejvetsi nemehlo pod sluncem 2d
a10110F0001226 nejvetsi nemehlo pod sluncem 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vou kni­hu pro své ško­lá­ky? Máte doma dítě s poru­cha­mi hyb­nos­ti? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Největší nemeh­lo pod slun­cem, jejíž autor­kou je Petra Štarková. 

Bára je ško­lač­ka, kte­rá si při­pa­dá jako nej­vět­ší nemeh­lo pod slun­cem. Není den, aby se jí něco nesta­lo. Vše ji padá z ruky, občas něco pře­vrh­ne a nic se ji neda­ří. Zrovna začí­na­jí prázd­ni­ny a ona se chys­tá ke své­mu dědeč­ko­vi. Moc se samo­zřej­mě těší. Dědeček má ale bola­vé kole­no a díky pochva­le a pří­stu­pu dědeč­ka k Báře se jí poda­ří spous­tu potí­ží pře­ko­nat a zdán­li­vě nezvla­da­tel­né věci se pro Barču sta­nou jed­no­duš­ší. Budou to pro ni ty nej­krás­něj­ší prázd­ni­ny. Jak se to vlast­ně dědeč­ko­vi poda­ří? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.

Kniha je napros­to úžas­ná. Jelikož dětí s tou­to dia­gnó­zou při­bý­vá je tře­ba, aby si ji pře­čet­li rodi­če, pra­ro­di­če, uči­te­lé, ale i děti. Bude pro ně pak snad­něj­ší těm­to dětem pomo­ci a vlast­ně i jed­no­duš­ší pro ty děti, kte­ré tou­to poru­chou trpí, že nebu­dou muset oko­lí nic vysvět­lo­vat, což pro ně bývá slo­ži­té a hlav­ně nepří­jem­né. Součástí pub­li­ka­ce je pou­če­ní pro veřej­nost, kte­rou by si měl kaž­dý pře­číst. Kniha vychá­zí v edi­ci Má to háček a vyšlo v ní již něko­lik titu­lů, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní. Přístup dědeč­ka byl napros­to báječ­ný. Barča se díky němu cíti­la koneč­ně uži­teč­ná a ne jako nemeh­lo. Příběhy jsou krát­ké, dějo­vě na sebe nava­zu­jí. Texty se čtou veli­ce dob­ře. S kni­hou může­te klid­ně pra­co­vat i v hodi­nách a roze­bí­rat s dět­mi jed­not­li­vé pro­blémy a poci­ty, kte­ré dítě s tou­to poru­chou může mít.

Porucha moto­ric­ké koor­di­na­ce je cha­rak­te­ri­zo­vá­na význam­ným opož­dě­ním v oblas­ti hrubé a jem­né moto­ri­ky, nedo­stat­ky v osvo­jo­vá­ní a pro­vá­dě­ní koor­di­no­va­ných moto­ric­kých úko­nů. Kromě hrubé a jem­né moto­ri­ky zazna­me­ná­vá­me také obtí­že v oblas­ti gra­fo­mo­to­ri­ky, vizu­o­mo­to­ri­ky a moto­ri­ky mlu­vi­del (oro­mo­to­ri­ky). Jedná se o vro­ze­nou poru­chu, kte­rá není způ­so­be­na nespráv­nou výcho­vou nebo nedo­sta­teč­ným zájmem rodi­čů. Patří do sku­pi­ny neu­ro­vý­vo­jo­vých poruch. Projevy těch­to poruch se mohou s věkem měnit, pře­krý­vat, mohou zce­la vymi­zet nebo se nao­pak zvý­raz­nit.

Mezi hlav­ní­mi pro­je­vy pat­ří pře­de­vším men­ší obrat­nos­tí v pohy­bech, pro­blémy při nácvi­ku sebe­ob­slu­hy, potí­že s oblé­ká­ním, zava­zo­vá­ní tka­ni­ček, opož­dě­ný­mi gra­fo­mo­to­ric­ký­mi schop­nost­mi, špat­ně se učí na kole, pla­vat, na koloběž­ce, cho­dit po scho­dech, chy­tat míč, jez­dit na lyžích atd.

Jak těm­to dětem pomo­ci?

- včas­ná dia­gnos­ti­ka a odha­le­ní potí­ží

- eduka­ce rodi­čů a peda­go­gů

- pod­po­ro­vat v samo­stat­nos­ti

- dosta­tek času a trpě­li­vos­ti

- děti nesrov­ná­vat s jiný­mi vrs­tev­ní­ky

- netrestat děti za neob­rat­nost

-pod­po­řit dítě u vyko­ná­vá­ní akti­vit

- v hodi­nách výtvar­né výcho­vy, pra­cov­ních čin­nos­tech či těles­né výcho­vy nekla­si­fi­ko­vat za nedo­ko­na­lou prá­ci

Kniha má 13 kapi­tol, cel­kem 88 stran a je zakon­če­na doslo­vem, kte­rý infor­mu­je o tom, co tzv. poru­cha moto­ric­ké koor­di­na­ce zna­me­ná, jaké pří­zna­ky dítě posti­že­né tou­to nemo­cí má a jak mu vlast­ně pomo­ci. Součástí tex­tu je i odkaz na pra­cov­ní lis­ty, kte­ré si může­te stáh­nout na strán­kách vyda­va­tel­ství Pasparta.

Kniha je urče­na pro děti od 7 let.

Ukázka z kni­hy:

Bára se ohlí­ží na spo­rák a kuchyň­skou lin­ku, ale žád­né jíd­lo nevi­dí.

„Co bude­me obědvat?“ ptá se nejis­tě a začí­ná mít z celé té zále­ži­tos­ti kolem dědeč­ko­va kole­na doce­la strach.

„Budeme jíst to, co si udě­lá­me,“ odpo­ví­dá jí děde­ček opa­tr­ně.

„Už jsi někdy něco vaři­la?“

Bára nešťast­ně zavr­tí hla­vou a bojí se zeptat, kdo jim teď vlast­ně bude vařit jíd­lo.

„Máme ve spí­ži ješ­tě buch­ty od mamin­ky. Takové buch­ty, když k nim ohře­je hrnek mlé­ka, jsou taky oběd,“ rozu­mu­je dále děda.

„Buchtu bych si dala,“ olíz­ne se Bára. Pak se s oba­vou ohléd­ne k led­ni­ci a opa­tr­ně navr­hu­je: „Tak já vytáh­nu ze spí­že buch­ty a ty ohře­ješ to mlé­ko?“ Jenomže pak se podí­vá na dědeč­ko­vu oteklou nohu.

„A nezvlád­la bys to mlé­ko pře­ce jen ohřát ty?“ řek­ne děde­ček a zní to tro­chu jako pros­ba.

Bára se se stra­chem zahle­dí na spo­rák.

„Blázníš, dědo? Já pře­ce všech­no vyleju! A k niče­mu hor­ké­mu vůbec nesmím!“

„Hm,“ děde­ček se zamys­lí, „tak to asi bude­me pít mlé­ko stu­de­né. Taky je v poli­ci kakao, mys­lel jsem, že by sis dala..“

Mňam! Bára má najed­nou obrov­skou chuť na kakao! Rozhlédne se po kuchy­ni ješ­tě jed­nou.

Několik slov o autor­ce:

Petra Štarková je psy­cho­lož­ka a autor­ka fan­ta­sy poví­dek, feje­to­nů, populárně-naučných člán­ků a zejmé­na knih pro děti. Její kni­hy Pirát jmé­nem Šampaňský a Jak to cho­dí v lid­ské hla­vě (dět­ská psy­cho­lo­gic­ká ency­klo­pe­die) byly zařa­ze­ny do kata­lo­gu Nejlepší kni­hy dětem 2015/2016, dru­há z nich byla nomi­no­vá­na na Zlatou stu­hu 2017. Další její kníž­ky, Lukáš a pro­fe­sor Neptun a Můj brá­cha Tornádo, vydal Albatros ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Pasparta v edi­ci Má to háček a obdr­že­ly Cenu Vládního výbo­ru pro zdra­vot­ně posti­že­né obča­ny za pub­li­cis­tic­ké prá­ce (2018).

Autor: Petra Štarková

Doslov: napsa­la Veronika Šporclová

Edice: Mát to háček

Ilustrace: Michaela Večerková

Žánr: pří­běhy pro děti

Vydáno: 2022, ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Pasparta vydal Albatrosmedia a.s., Praha

Počet stran: 88

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-06715-5

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06013 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69539 KB. | 07.12.2023 - 12:08:57