Kritiky.cz > Recenze knih > Motýl v pavučině - příběh o boji se zákeřnou nemocí podle skutečné události

Motýl v pavučině - příběh o boji se zákeřnou nemocí podle skutečné události

bmid motyl v pavucine quZ 496562
bmid motyl v pavucine quZ 496562
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete si pře­číst emo­tiv­ní pří­běh o rodi­čov­ské lás­ce, nemo­ci i neu­tu­cha­jí­cí nadě­ji v uzdra­ve­ní? Kniha Motýl v pavu­či­ně vás nene­chá jen tak spát. Hlavní posta­vou je Erika, mla­dá dív­ka, u kte­ré se pro­je­ví řada pří­zna­ků. Podaří se léka­řům určit pří­či­nu a dia­gnos­ti­ko­vat nemoc? Pokud vás tato kni­ha zau­ja­la, nevá­hej­te si ji pře­číst. 

U Eriky se obje­ví řada růz­ných pří­zna­ků. Není pochy­by, že jí rodi­če dove­zou k léka­ři, ti určí dia­gnó­zu a začnou ji léčit. Ne vždy to ale jde určit. Její pří­pad je oje­di­ně­lý, lidí s tou­to nemo­cí je málo a i v zahra­ni­čí s tím nema­jí vel­ké zku­še­nos­ti. Není tedy kde čer­pat. Erika žije stří­da­vě doma, stří­da­vě v nemoc­ni­ci. Vždy ji pro­vá­zí stej­né pří­zna­ky, jako je zvra­ce­ní krve, bolest bři­cha či sep­se. Dokáže se tak­to mla­dá hol­ka vyrov­nat s tím, že pořád leží v nemoc­ni­ci mís­to toho, aby cho­di­la s kama­rá­dy tan­co­vat a do pří­ro­dy? Jak to zvlád­nou její rodi­če? Jednou z mož­nos­tí je i alter­na­tiv­ní léč­ba, ale i ta nepři­ná­ší své ovo­ce. Erika se postup­ně zamo­tá­vá do pavu­či­ny bez­mo­ci a boje o spra­ve­dl­nost. Román o síle rodi­čov­ské lás­ky, o nesku­teč­né víře v uzdra­ve­ní, neu­tu­cha­jí­cí nadě­ji a o obrov­ském odhod­lá­ní.

Knihu jsem pře­čet­la oprav­du jed­ním dechem. K recen­zi jsem si ji nevy­bra­la náho­dou. Zaujala mě ano­ta­ce a pro­to jsem si ji vybra­la. Jelikož jsem dří­ve pra­co­va­la v nemoc­ni­ci, pří­běh byl pro mě oprav­du zají­ma­vý. Chtěla jsem tomu při­jít na kloub, co vlast­ně Eriku trá­pí. Místy jsem si před­sta­vo­va­la, jaké by to bylo mít Eriku na svém oddě­le­ní ARO, mlu­vit s ní, řešit její pří­zna­ky, i to jak se cítí. Knihu jsem pře­čet­la během jed­no­ho dne. Chtěla jsem pořád číst dál a dál a nemoh­la se od ní odtrh­nout. Kniha zachy­cu­je auten­tic­ké vzpo­mín­ky Eričina otce na léčbu své dce­ry. Erika v sobě měla nesku­teč­nou sílu vše zvlá­dat. Moc jsem ji fan­di­la a přá­la ji, aby se cíti­la lépe a nemu­se­la tak trpět. Rozhodně si to neza­slou­ži­la.

Část zis­ku z pro­de­je této kni­hy spo­lu s autor­ským hono­rá­řem budou věno­vá­ny jako finanč­ní pod­po­ra Klinice aneste­zi­o­lo­gie, resus­ci­ta­ce a inten­ziv­ní medi­cí­ny 2. lékař­ské fakul­ty Univerzity Karlovy a Fakultní nemoc­ni­ce v Motole.

„V medi­cí­ně může být nemoc vel­mi slo­ži­tou rov­ni­cí s kom­bi­na­cí mno­ha zná­mých i nezná­mých pro­měn­ných. Některé rov­ni­ce ale řeše­ní nema­jí. Ani v mate­ma­ti­ce, ani v medi­cí­ně. “

Jiří Ventluka

Velmi zají­ma­vá myš­len­ka, kte­rá mně bude dozní­vat v hla­vě.

Ukázka z kni­hy:

Několikrát jsem zmi­ňo­val poci­ty bez­na­dě­je. Každá bez­na­děj­ná situ­a­ce má urči­tou hloub­ku, s níž se dří­ve či poz­dě­ji nějak srov­ná­te a říká­te si: už jsme dospě­li ke dnu, teď už bude líp.

Ovšem s kaž­dým dal­ším pro­blé­mem najed­nou vidí­te, že dno je ješ­tě mno­hem dál. A když se poda­ří vyšpl­hat pár kro­ků naho­ru, náh­le, ze dne na den a z hodi­ny na hodi­nu jste hlou­bě­ji než před­tím.

O něko­lik dní poz­dě­ji vidí­me sku­pi­nu lidí odchá­ze­jí­cích od Eriky s něja­kým pří­stro­jem. Doktor Juščenko nás odchy­til a vzal stra­nou hned při pří­cho­du.

„Bylo to tro­chu štěs­tí. Erika měla na dnešek naplá­no­va­né vyšet­ře­ní plic a srd­ce na CT. S CT je něja­ký pro­blém, a tak jsme sem zatím vza­li pře­nos­ný rent­gen.“ Začal kres­lit malův­ku na kou­sek papí­ru. „Zjistili jsme, že na vyús­tě­ní dol­ní duté žíly, to je tady,“ uka­zo­val nám na obráz­ku s hrubým sche­ma­tic­kým nákre­sem srd­ce, „se vytvo­řil tromb. Doslova tam vla­je.“ Nakreslil zvlášť i obrá­zek s umís­tě­ním trom­bu a jeho tvar.

„Pokud bychom ji pře­vá­že­li, bylo by vel­ké rizi­ko embo­lie, když by se při něja­kém otře­su nebo při pohy­bu uvol­nil.“

 

Autorovi: Jiří Ventluka

Žánr: čes­ká belet­rie

Vydáno: 2022, Vydal Rosier, Mratín

Počet stran: 158

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-88467-11-3

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52844 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72340 KB. | 24.05.2024 - 13:14:45