Kritiky.cz > Recenze knih > Nádhera být ženou

Nádhera být ženou

350249908 1596927424050492 8406165299147231433 n (1)
350249908 1596927424050492 8406165299147231433 n (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Umění být vždy a za kaž­dé situ­a­ce „nád­her­nou a při­taž­li­vou“ ženou, je vel­mi nároč­ná dis­ci­plí­na, na kte­ré se vypla­tí pra­co­vat kaž­dič­ký den. Ovšem ne pro chti­vá jiná oka, ale pře­de­vším sama pro sebe!

S kni­hou od Dagmar Březinové s ori­gi­nál­ním názvem „Nádhera být ženou“ vám autor­ka s nad­hle­dem před­sta­ví know-how, jak vyu­žít jedi­neč­né kouz­lo své osob­nos­ti, a jak nej­ví­ce pod­trh­nout svou jedi­neč­nou žen­skou krá­su - žen­skost a šarm.

Samotná kni­ha je napsa­ná vel­mi sro­zu­mi­tel­nou for­mou, jed­no­du­še, a navíc dopl­ně­ná o spous­tu foto­gra­fií a zábav­ných ilu­stra­cí, jež vám ne-jednou vykouz­lí úsměv na tvá­ři.

Já osob­ně jsem nej­ví­ce uví­ta­la v podo­bě pozná­mek jed­not­li­vé postře­hy autor­ky z její­ho vlast­ní­ho živo­ta, jež jsou nejen pro mě veli­ce inspi­ra­tiv­ní, ale hlav­ně prak­tic­ké, neboť to jsou pře­da­né rady, co si roz­hod­ně nene­chá­te jen pro sebe, ale bude­te s úsmě­vem na tvá­ři rádi šířit dál.

Dagmar Březinová sr v celé kni­ze zao­bí­rá otáz­kou, pro koho se my ženy vlast­ně sna­ží­me být atrak­tiv­ní, žádou­cí a krás­né, a záro­veň na čte­nář­ky kla­de důraz, abych toto všech­no děla­ly pře­váž­ně sami pro sebe, pro svůj lep­ší pocit a hlav­ně pro své vět­ší sebe­vě­do­mí.

Jak už jsem se zmi­ňo­va­la výše, všech­ny rady jsou namí­ře­né k tomu, jak být co nej­ví­ce žádou­cí, sexy, atrak­tiv­ní a krás­né, nejen pro­střed­nic­tvím zevnějš­ku, ale i vnitř­ní­ho vyza­řo­vá­ní. Naučíte se zvlá­dat stres, usmí­vat se na plné kout­ky svých rtů, dodr­žo­vat jis­tou osob­ní dis­ci­plí­nu, nebát se a mít vel­ké odhod­lá­ní a odva­hu, nebát se být ori­gi­nál­ní a hlav­ně nabýt vnitř­ní­ho cha­risma a sebe­vě­do­mí.

To vše vám nabí­zí tato kni­ha pro­střed­nic­tvím vel­mi jed­no­du­chých a hlav­ně osvěd­če­ných rad, kte­ré navíc sko­ro nic nesto­jí a neza­be­rou prak­tic­ky žád­ný čas. Naučit se být nád­her­nou ženou po všech smě­rech je s kni­hou doslo­va hrač­ka a při své vlast­ní pro­mě­ně se bude­te nejen bavit, ale hlav­ně si to uží­vat plný­mi douš­ky.

A pokud ztra­tí­te odva­hu, neva­dí, sta­čí v kni­ze zalis­to­vat a hned na vás vykouk­ne něja­ká afir­ma­ce, jež vám dodá odva­hu a posí­lí sebe­vě­do­mí.... Navíc svým roz­sa­hem niko­ho nijak neza­hl­tí, ale nao­pak zpří­jem­ní den....

Nádhera být ženou

Napsala: Dagmar Březinová

Ilustrace: Dagmar Březinová

Fotografie: Petr Hojda, Alice Hurychová

Vydala Euromedia Group, k.s. - Ikar

Vydání prv­ní, rok 2016

Počet stran: 126

ISBN: 978-80-249-2922-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,72886 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71942 KB. | 23.07.2024 - 16:04:47