Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Trek - Film z roku 1979 - 100 %

Star Trek - Film z roku 1979 - 100 %

StarTrek1979
StarTrek1979
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sledovat vývoj Star Treku je podob­né, jako sle­do­vat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahá­jil nej­slav­něj­ší éru Sci-fi fil­mů v Americe. V roce 1966 zahá­jil prv­ní seri­á­lo­vou epi­zo­du prv­ním dílem,pilotem, Klec. Ještě s kapi­tá­nem Pikem,ale už se Spockem, kte­ré­ho už sko­ro 50let hra­je Leonard Nimoy.

Během sko­ro 80 dílů a 3 let pro­běh­lo mno­ho pří­bě­hů, mno­ho záhad­ných setká­ní s mimo­zemš­ťa­ny, ohro­že­ní Enteprise, pla­net i celé­ho vesmí­ru. Seriál skon­čil, ale díky fanouš­kov­ské základ­ně se začal při­pra­vo­vat nový seri­ál, tzv. Fáze II, kte­rý nako­nec skon­čil prv­ním fil­mem.

V 1977 při­šel do kin jiný Sci-fi film (Star Wars), kte­rý doká­zal, že žánr není mrt­vý. Producenti seri­á­lu Star Trek pro­to nemoh­li si nechat ujít mož­nost, jak celý feno­mén oži­vit. Vzali prv­ní pří­běh z při­pra­vo­va­né­ho seri­á­lu a roz­ší­ři­li jej do fil­mu. Herce, kte­ří už byli nasmlou­va­ní a měli tvo­řit původ­ní posád­ku Fáze II, umís­ti­li buď­to do stej­ných postav (Ilia) nebo cameo (poru­čík Xon - koman­dér Branche, veli­tel moni­to­ro­va­cí sta­ni­ce Epsilon 9)

Dlouho pro­du­cen­ti pře­mýš­le­li, koho zvo­lit jako reži­sé­ra, ale nako­nec si zvo­li­li Roberta Wise, kte­rý se jim zdál ten pra­vý. Robert Wise už Sci-fi film nato­čil v roce 1951 (Den, kdy se zasta­vi­la Země) a jeho dva Oscary z roku 1962 (West Side Story) a 1966 (Za zvu­ků hud­by) byli ade­kvát­ní­mi jeho zku­še­nost­mi.

První pří­chod celé hlav­ní posád­ky James T. Kirk (William Shatner), prv­ní důstoj­ník, Vulkánec Spock (Leonard Nimoy), vrch­ní lékař Dr. Leonard McCoy (DeForest Kelley) a dal­ších jako je Uhura,Čechov, ale i dokon­ce Janice Randová, byl vel­ko­le­pý. Byl to jeden z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů roku 1979, kdy měl pre­mi­é­ru.

V porov­ná­ní s nový­mi Star Trek od J. J. Abramse je celý film úpl­ně jiné­ho sty­lu. Je to film bez žád­ných fáze­rů. Je to jako Vesmírná Odysea 2001, kdy je vhod­ně zvo­le­nou hud­bou a záplet­kou film obra­zo­vou a zvu­ko­vou ope­rou. Operou ve Vesmíru, kde se mís­to árii hra­je hud­ba Jerry Goldsmitha a mís­to zpí­va­jí­cích lidí v oper­ním sále, nebo bale­tu, ve vesmí­ru tan­čí vesmír­né lodě. Film je neakč­ní, pou­ze hra­ný her­ci. Ale prim hra­jí v té době nej­lep­ší tri­ky (ihned po Star Wars), kte­ré se neztra­tí i po více než 30 letech. Počítače v té době nee­xis­to­va­li, a tak je vše dělá­no sta­rou optic­kou meto­dou a dokres­lo­vač­ka­mi.

Při pří­cho­du prv­ní­ho fil­mu na DVD v roce 2002 byl film upra­ven, lehce sestří­hán a byly dodě­lá­ny někte­ré lep­ší tri­ky za pomo­cí počí­ta­čů. Filmu to neu­bra­lo na krá­se, pou­ze vylep­ši­lo, pro­to­že se sami tvůr­ci, za dohle­du reži­sé­ra, sna­ži­li o původ­ní ana­lo­go­vou for­mu. Je pou­ze vel­ká ško­da, že nový sestřih, včet­ně tri­ků, byl při­pra­ven pou­ze pro DVD, a tak si nevy­chut­ná­me o kou­sek lep­ší film v reži­sér­ském sestři­hu na Blu-ray.

V porov­ná­ní Star Trek původ­ní posád­ky a alter­na­tiv­ní posád­ky v režii J. J. Abramse vychá­zí 1. film lépe. Je to ale nepo­rov­na­tel­né z pohle­du aktu­ál­ní­ho moder­ní­ho tren­du fil­mů, počí­ta­čo­vých tri­ků a hlav­ně nové doby bez roz­dě­le­ní svě­ta „Železnou opo­nou“. Je nád­her­né, že film roku 1979 doká­že stá­le někte­ré lidi zaujmout, aby se kocha­li neko­neč­ným vesmí­rem a jeho hra­nic.


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Star Trek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47116 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72486 KB. | 25.06.2024 - 16:02:59