Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nichelle Nicholsová a její neuvěřitelný příběh: Od boje s rasismem ve Star Treku k inspirativnímu vedení v NASA

Nichelle Nicholsová a její neuvěřitelný příběh: Od boje s rasismem ve Star Treku k inspirativnímu vedení v NASA

Photo © BBC
Photo © BBC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nichelle Nicholsová, frustro­va­ná rasis­tic­kým obtě­žo­vá­ním, kte­ré vyvr­cho­li­lo tím, že se dozvě­dě­la, že stu­dio zadr­žu­je její poš­tu od fanouš­ků, poda­la po kon­zul­ta­ci s tvůr­cem seri­á­lu Genem Roddenberrym výpo­věď ze seri­á­lu Star Trek. V něko­li­ka roz­ho­vo­rech uved­la, že se kvů­li obtě­žo­vá­ní vrá­ti­la k prá­ci v diva­dle, dokud se nezú­čast­ni­la dob­ro­čin­né akce NAACP. Na této dob­ro­čin­né akci se s ní měl popr­vé setkat fanou­šek Star Treku a k její­mu úža­su se uká­za­lo, že ten­to fanou­šek je Dr. Martin Luther King. King pro­hlá­sil, že jeho žena a děti vidě­ly Star Trek v tele­vi­zi a že to byl jedi­ný tele­viz­ní seri­ál, kte­rý schva­lo­val. Řekl, že její role čtvr­té veli­tel­ky USS Enterprise se sta­la pozi­tiv­ním vzo­rem pro Afroameričany. Svou výpo­věď ze seri­á­lu stáh­la, když ji King osob­ně pře­svěd­čil, že její role je pří­liš důle­ži­tá jako prů­lo­mo­vá, než aby ji opus­ti­la.

Od kon­ce sedm­de­sá­tých let až do roku 1987 byla Nicholsová zaměst­ná­na v NASA a měla na sta­ros­ti nábor ast­ro­nau­tů a nadě­jí na jejich zís­ká­ní. Většina rekru­tů, kte­ré vypus­ti­la do vesmí­ru, byli kan­di­dá­ti z řad men­šin růz­ných ras a/nebo etnik a také pohla­ví, napří­klad Guion Bluford (prv­ní afro­a­me­ric­ký ast­ro­naut muž, kte­rý se vydal do vesmí­ru), Sally Rideová (prv­ní ame­ric­ká ast­ro­naut­ka), Judith A. Resniková (jed­na z původ­ních ast­ro­nau­tek rekru­to­va­ných NASA, kte­rá zahy­nu­la při star­tu Challengeru 28. led­na 1986) a Ron McNair (dal­ší oběť kata­stro­fy Challengeru).

„Star Trek“ před­sta­vo­val a stá­le před­sta­vu­je budouc­nost, kte­rou může­me mít, budouc­nost, kte­rá je mimo mali­cher­né hád­ky, jimiž se zabý­vá­me zde na Zemi, nyní stej­ně jako kdy­ko­li před­tím, a my se může­me věno­vat zlep­še­ní celé­ho lid­ské­ho dru­hu tím, že dělá­me to, co umí­me tak dob­ře: zkou­má­me. Taková budouc­nost není nemož­ná - a my všich­ni musí­me pře­hod­no­tit své pri­o­ri­ty, abychom tuto vizi sku­teč­ně uved­li v život.“

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Nichelle Nicholsová!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46609 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71751 KB. | 13.06.2024 - 22:51:11