Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Trek II: Khanův hněv - 95 %

Star Trek II: Khanův hněv - 95 %

Khan
Khan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Několik let po prv­ním fil­mo­vém díle Star Treku se tvůr­ci roz­hod­li pokra­čo­vat v pří­bě­hu Enterprise. Po Robertovi Wiseovi byl na reži­sér­skou žid­li posta­ven  Nicholas Meyer, kte­rý napsal i scé­nář. Po dlou­hém pře­mýš­le­ní i pře­pi­so­vá­ní bylo roz­hod­nu­to, že se posád­ce posta­ví nezná­měj­ší zlo­duch Khan, kte­ré­ho zno­vu, sko­ro po dva­ce­ti letech hra­je Ricardo Montalban,  pro kte­ré­ho se sta­la posta­va Khana úpl­ně neslav­něj­ší.

Po let­mém a rych­lém úvo­du, ve kte­rém pro­bí­há test Kobayashi Maru na kade­ty kapi­tá­na Spocka, se zno­vu vra­cí­me na vesmír­nou ces­tu. Znova jde návrat k pro­blé­mu zni­če­ní živých bytos­tí. Projekt Genesis, kte­rý umí oži­vit mrt­vou pla­ne­tu, se nesmí dostat do nespráv­ných rukou.

Kirk je už Admirálem. Bohužel mu jeho pozi­ce nevy­ho­vu­je a veli­ce při­ví­tá mož­nost udě­lat inspek­ci na  lodi Enterprise, kte­ré v tuto dobu velí Spock. U inspekč­ní ces­ty nezů­sta­ne, sta­ne se z ní ces­ta za záchra­nou lid­stva a pora­že­ní Khana.

Celý film má jinou atmo­sfé­ru. Producenti si nemoh­li dovo­lit slav­né­ho reži­sé­ra, a tak zvo­lil nové­ho reži­sé­ra Nicholase Meyera. I skla­da­tel se změ­nil. Nováček na skla­da­tel­ské žid­li James Horner ve svých 29 letech vytvo­řil nové moti­vy,  odka­zu­jí­cí na prv­ní díl, ale celý film je tem­něj­ší, v někte­rých čás­tech veli­ce dob­ře cha­rak­te­ri­zu­je depre­siv­ní situ­a­ci vesmír­né­ho prázd­na, podob­ně jako ve Vetřelcích, ke kte­rým slo­žil hud­bu Horner též.

Příběhy postav jsou více pro­pra­co­va­né, kaž­dý z her­ců si je svých postav vědom a scé­na­ris­tic­ké doplň­ky, jako brý­le u Kirka nebo smrt pří­buz­né­ho u Scottyho celé­mu fil­mu dopřá­va­jí více reál­nos­ti a uvě­ři­tel­nos­ti.

Návrat Ricarda Montalbana jako Knaha se poda­řil. Nikdy už Star Trek neměl vět­ší­ho zápo­rá­ka. Jeho SS Botany Bay, kte­rou Kirk zane­chal na Ceti Alpha V, se vrá­ti­la. Khan se roz­ho­dl zni­čit nejen Kirka, ale pomo­cí rake­ty Genesis, kte­rou zís­kal, se roz­ho­dl zni­čit i pla­ne­ty. Postava Khana je veli­ce cha­risma­tic­ká, jeho vrás­či­té čelo a tvář. Celá posta­va, včet­ně hrud­ní­ku, dáva­jí této zápor­né oso­bě nad­po­zem­skou podo­bu. Je ale ško­da, že i v dru­hém moder­ním fil­mu, se zno­vu Khan recyklo­va­ně vrá­til.

Smrt neob­lí­be­něj­ší posta­vy vul­kán­ce Spocka je od tvůr­ců veli­ce chyt­rý nápad. Je tím vyře­še­no i doha­do­vá­ní s her­ci, zda­li se chtě­jí, či nechtě­jí vrá­tit do svých rolí. Říká se, že Leonard Nimoy s pokra­čo­vá­ním role  Spocka v dal­ších fil­mo­vých dílech sou­hla­sil pou­ze za té pod­mín­ky, kdy bude reží­ro­vat násle­du­jí­cí film. Režíroval násle­du­jí­cí dva díly, kdy po něm pře­vzal v 5, díle reži­sér­ské otě­že William Shatner. Nechtěl bych být v pozi­ci fanouš­ků fil­mů na začát­ku 80. let, kte­ří dou­fa­jí, že v dal­ším fil­mu Spock oži­je.

Ve fil­mech i seri­á­lech Star Treku je už sko­ro zvy­kem, že hlav­ní před­sta­vi­te­lé svých postav si zre­ží­ru­jí něja­ké díly, dokon­ce i fil­my. Posledním fil­my, kte­ré reží­ro­val herec ze Star Trek je Jonathan Frakes, kte­rý reží­ro­val Star Trek VIII: První kon­takt a Star Trek IX: Vzpoura.  V seri­á­lo­vé kapi­to­le Star Treku vlast­ní epi­zo­dy reží­ro­va­li i Patrick Stewart (Star Trek: Nová gene­ra­ce – 5 epi­zod) a LeVar Burton (Star Trek: Nová gene­ra­ce – 2 epizody/ Star Trek: Deep Space Nine – 10 epizod/Enterprise – 9 epi­zod).

Jako dru­hý díl fil­mů Star Trek je celý film veli­ce pove­de­ný. Jak jsem říkal i u prv­ní­ho dílu, tak moder­ní doba už je úpl­ně jiná. Ale v rám­ci celých Sci-fi fil­mů je to dal­ší pove­de­ný kus. Dobře zvo­le­ným cha­risma­tic­kým zápo­rá­kem se tvůr­cům poda­ři­lo navá­zat na veli­ce pove­de­ný a úspěš­ný prv­ní díl.


Photo © Paramount Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60748 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72975 KB. | 16.04.2024 - 19:53:34