Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Noc v muzeu

Noc v muzeu

169422 4d050d
169422 4d050d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh se točí oko­lo muže jmé­nem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posled­ních měsí­cích stří­dal zaměst­na­ní snad ješ­tě více než své spod­ní prádlo a to se samo­zřej­mě nelí­bí ani jeho býva­lé man­žel­ce, ani jeho 10ti leté­mu syno­vi. Tak se Lary roz­hod­ne, že si nut­ně musí najít prá­ci, nebo pří­de napros­to o vše. Vezme tedy prv­ní mož­nost, kte­rá se mu naskyt­la – hlí­da­če v míst­ním muzeu. Každý si řek­ne co je na tom? Budu jen sedět v muzeu a když se obje­ví něja­ký nezva­ný návštěv­ník, zavo­lám poli­cii. Přesně to by se asi v muzeu kaž­dou noc dělo, kdy­by se ale nesta­lo něco vskut­ku podiv­né­ho. Všechny věci v muzeu zne­na­dá­ní oží­va­jí a děla­jí oprav­du bor­del. Díky tomu je na hlí­da­če hned ze začát­ku nastra­že­no mno­ho pře­ká­žek a když se ješ­tě k tomu při­dá krá­dež dra­ho­cen­né des­ky, je to už oprav­du vel­ké uví­tá­ní.

Teď už vám může nasko­čit dal­ší otáz­ka – Je to oprav­du kome­die? Není to jen dal­ší sláta­ni­na, kte­rá se za kome­dii jen vydá­vá? Odpověď je v tom­to pří­pa­dě vel­mi jed­no­du­chá. Komedie to oprav­du je. A o sláta­ni­nu roz­hod­ně nejde. Film si oprav­du z niko­ho nedě­lá sran­du a ani niko­ho neu­rá­ží, kome­di­ál­ní prvek vychá­zí ze situ­a­ce, kte­rá v muzeu nasta­la. Zkuste si napří­klad před­sta­vit malé 4cm figur­ky, kte­ré se sna­ží vypus­tit pne­u­ma­ti­ku náklad­ní­mu autu. Nebo sochu z Velikonočního ost­ro­va, kte­rá mlu­ví? To je oprav­du něco. Možná si říká­te co je na tom vtip­né­ho, ale ti kte­ří film už vidě­li, vědí o čem mlu­vím. Příběh i pro­stře­dí jsou vel­mi dob­ře vymyš­le­né a tak do sebe všech­no zapa­dá a navzá­jem se dopl­ňu­je. Mě se napří­klad vel­mi líbi­la míst­nost, ve kte­ré jsou přes den vysta­vo­vá­ny neškod­né figurý­ny afric­kých sav­ců, ale v noci se tam pro­chá­ze­jí oprav­do­vé šel­my a to už jde o krk. Jediné mínus toho­to fil­mu je fakt, že začá­tek je opro­ti 2.polovině fil­mu poně­kud slab­ší a vtip­ných momen­tů je tam o kou­sek méňe. To ale neva­dí, i přes­to se ten­to film řadí mezi ty lep­ší kous­ky a záro­veň je také vel­kým (pří­jem­ným) pře­kva­pe­ním začí­na­jí­cí­ho roku. Je mož­né, že se najdou i někte­ří, kte­rým se ten­to film nebu­de zdát dob­rý, neboť si bude mys­let, že je to film jen pro malé děti – Ujišťuji vás, že tomu tak oprav­du není, v kině se občas smá­li mno­zí dospě­lí ješ­tě více než děti a to si mys­lím, že je dob­rá vizit­ka.

Na začát­ku člán­ku sem se zmí­nil o ohrom­ném úspěch v USA, kte­rý byl oprav­du výraz­ný a tak se k němu teď jen na chví­li vrá­tím. Film se držel vel­mi dlou­ho na 1. mís­tě návštěv­nos­ti v ame­ric­kých kinech a již za prv­ní víkend si vydě­lal více jak 45milionů dola­rů, což je vel­mi dob­ré, když vez­me­me v potaz to, že cel­ko­vý náklad fil­mu bylo něco oko­lo 110milionů dola­rů. Dnes už má film na kon­tě přes 190 mili­o­nů jen v USA a pro­du­cen­ti si zajis­té mnou ruce. Mají proč…

Herecké obsa­ze­ní je vel­mi dob­ré, no posuď­te sami – Ben Stiller, Owen Wilson, Robin Williams. Samá zvuč­ná jmé­na. Pokud se sejdou rov­nou 3 vyni­ka­jí­cí her­ci, čeka­li bys­te od nich asi něco napros­to skvě­lé­ho, jeden vtip za dru­hým, legrač­ní situ­a­ce na kaž­dém kro­ku. Je mi líto, ale to se ten­to­krát neko­ná, her­ci sice zahrá­li své posta­vy vel­mi dob­ře, vtip­né pasá­že tam nalez­ne­te také, ale ne tolik, kolik bys­te zřej­mě čeka­li. Škoda.

Verdikt: Velmi dob­rá kome­die pro celou rodi­nu, kte­rá zaru­če­ně poba­ví kaž­dé­ho. Velmi dob­ré téma, ško­da jen poně­kud slab­ší­ho začát­ku.

Hodnocení: 4/5


Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation


Podívejte se na hodnocení Noc v muzeu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Noc v muzeu


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48131 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72097 KB. | 12.04.2024 - 18:47:45