Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Království nebeské

Království nebeské

KralNeb
KralNeb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Příběh začí­ná před tře­tím kři­žác­kým taže­ním. Balian (Orlando Bloom), kte­rý při­šel o dítě a násled­ně i o svou ženu, kte­rá spácha­la sebe­vraž­du, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho dne se u jeho domu obje­ví kři­žá­ci a s nimi jeho otec, kte­ré­ho nikdy nepo­znal. Balian se dozví­dá, že je levo­bo­ček ze šlech­tic­ké­ho rodu, jeho otec ho pasu­je na rytí­ře a bere ho s sebou na kři­žác­kou výpra­vu do sva­té země. Po smr­ti své­ho otce zdě­dí jeho maje­tek i post baro­na, aby se nako­nec stal vůd­cem při obra­ně Jeruzaléma pro­ti Saladinově armá­dě.

Ridley Scott se sna­žil, aby Království nebes­ké neby­lo jen dal­ší Gladiátor, což se mu v zása­dě poved­lo. Film dokon­ce ani nijak nečer­pá z tren­du, jakým se děla­ly posled­ní his­to­ric­ké fil­my, jako Troja, Alexander Veliký nebo Král Artuš. Díky absen­ci laci­ných, ale osvěd­če­ných, prv­ků, je však film dosti nevý­raz­ný. Totéž se dá říci o herec­kém výko­nu Orlanda Blooma.

Filmu nevé­vo­dí ani roman­ti­ka. Jediný prvek, lás­ka mezi Balianem a prin­cez­nou Sybillou (Eva Green), sestrou jeruza­lém­ské­ho krá­le Baldwina, je potla­čen do poza­dí, což je na jed­nu stra­nu ško­da, ale na dru­hou stra­nu je dob­ře, že his­to­ric­ký pří­běh není kažen limo­ná­do­vou roman­ti­kou. Malým zpes­t­ře­ním je malo­moc­ný král Jeruzaléma, kte­ré­ho (až na pár oka­mži­ků na kon­ci), uvi­dí­me jen celé­ho zaha­le­né­ho v lát­ce a s kovo­vou mas­kou přes obli­čej. V tom­to úbo­ru vede i své voj­sko do bitvy a své nemo­ci jako mla­dý pod­leh­ne.

Film dostá­vá sku­teč­ný spád až ke kon­ci, během oblé­há­ní Jeruzaléma. Zde si Ridley Scott sku­teč­ně vyhrál a závě­ru fil­mu tak domi­nu­je pro­pra­co­va­ná bitva o Jeruzalém. Balian se koneč­ně před­ve­de jako roze­ný voje­vůd­ce, kte­rý je scho­pen pomo­cí chyt­ré tak­ti­ky do posled­ní chví­le čelit pře­si­le dvěs­tě­ti­sí­co­vé armá­dy mus­li­mů, i když Jeruzalém nako­nec neu­dr­ží. Obří pra­ky vrha­jí obrov­ské kame­ny a ohni­vé kou­le za hrad­by Jeruzaléma, obrán­ci je jeden po dru­hém likvi­du­jí, oblé­há­ní trvá již něko­lik dní a Saladinova armá­da ne a ne zví­tě­zit. Závěr, kdy dojde k pro­lo­me­ní hra­deb Jeruzaléma v nej­slab­ším mís­tě, pak při­po­mí­ná bitvu o Helmův žleb z fil­mu Dvě věže. Závěrečná bitva je sku­teč­ně vel­ko­le­pá - bohu­žel je to ale jed­na z mála věcí, kvů­li kte­ré sto­jí za to Království nebes­ké vidět.


Photo © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Království nebeské na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,13978 s | počet dotazů: 7806 | paměť: 75643 KB. | 18.04.2024 - 03:42:38