Kritiky.cz > Recenze knih > Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky.

Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky.

IMG 20180117 121813
IMG 20180117 121813
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co má s člo­vě­kem nej­vět­ší trpě­li­vost? Knížka a kus papí­ru! Knížečku z karet snad­no str­čí­te do kabel­ky a bude vám milým prů­vod­cem na cestách. Karty si může­te roz­lo­žit tře­ba s klid­ným veče­rem a milé pas­tel­ko­vé obráz­ky vás pohla­dí už jen samy o sobě. Snad čis­tě dám­ské kar­ty, snad jejich něha a fakt, že v kaž­dém obráz­ku cítí­te tu ruč­ní prá­ci, z nich děla­jí snad jed­ny z nej­krás­něj­ších karet, co jsem kdy vidě­la. A to zejmé­na díky jejich vyza­řo­vá­ní. A díky neko­neč­né trpě­li­vos­ti, s jakou vám bude jak kni­ha, tak kar­ty, neu­stá­le při­po­mí­nat vaši hod­no­tu.

A nenech­te se mást tím, že jsou o pra­vých lás­kách. Kdepak, to se netý­ká jenom lásek part­ner­ských, ale když jsem si tak všech­no pro­čet­la, zjis­ti­la jsem, že mno­hem víc celá tato sama infor­ma­cí a intu­i­tiv­ních vje­mů je více o sebe­lás­ce, o zno­vu nalé­za­né hod­no­tě ženy a muže a o tom, aby lás­ka byla „pra­vá“, tedy nepo­kři­ve­ná a vní­ma­ná v rov­no­vá­ze a tak, jak má být, aby doo­prav­dy fun­go­va­la.

S těmi­to kar­ta­mi si mno­ho věcí uvě­do­mí­te. Mnoho věcí mož­ná i napra­ví­te, pro­to­že vám dojdou zce­la při­ro­ze­ná řeše­ní, kte­rá ale ne vždy jsou jed­no­du­chá, to musí­me podotknout. A pro­to mne hned na začá­tek napadlo, že není lep­ší­ho tera­pe­u­ta než toho z papí­ru. Protože má neko­neč­nou trpě­li­vost k opa­ko­vá­ní již řeče­né­ho.

Jistota a důvě­ra je základ­ní věc

O tu se sna­ží autor­ka nej­víc. Aby ji za prvé vlo­ži­la do svých tex­tů, a za dru­hé, aby ji nau­či­la vás, čte­ná­ře, kte­ří se její­mi slo­vy bude­te hla­dit po duši. Abyste i něco tako­vé­ho chtě­li sami pro sebe, abys­te vystou­pi­li z kru­hu nešťast­ných vzta­hů a vzta­hu k sobě samé­mu. Protože ve chví­li, kdy si jste sami sebou jis­ti, už nene­chá­te dru­hé, aby vámi clou­ma­li jak v nej­hrub­ší vichři­ci!

Mne tu tře­ba zau­ja­la kar­ta tvo­ři­vos­ti, zda­le­ka není jenom o umě­lec­tví...

„Tvořivý člo­věk nemu­sí nut­ně mít umě­lec­ké sklo­ny nebo oplý­vat vyna­lé­za­vos­tí. Tvořivost spo­čí­vá v pře­ko­ná­vá­ní zaběh­nu­tých způ­sobů myš­le­ní, v roz­ho­do­vá­ní mezi růz­ný­mi mož­ný­mi pří­stu­py a posto­ji. Být tvo­ři­vý zna­me­ná umět pro­mě­nit oby­čej­ný den v nád­her­ný jen tím, že ho oko­ře­ní­te špet­kou neče­ka­né­ho.

Tuhle kar­tu jste si dnes vytáh­li jako varo­vá­ní před nudou a pří­liš­ným opa­ko­vá­ním – pro ty, kdo tako­vý stav v živo­tě dopus­tí, nee­xis­tu­je žád­ná omlu­va. Je prav­da, že zvy­ky a ruti­na mají v živo­tě mís­to, ale jen do jis­té míry. Pokud váš život ovlá­da­jí, otu­pu­jí vaše smys­ly a vysa­jí z vás všech­nu chuť do živo­ta…“

Karta nabá­dá pros­tě jen k tomu, abychom mož­ná sami, nebo ve vzta­hu, zku­si­li dnes něco nové­ho, jiné­ho… jít jinu­dy domů, usmát se na pro­ti­jdou­cí­ho člo­vě­ka, podí­vat se na jiný film, než na jaký jste zvyklí, udě­la­li radost part­ne­ro­vi něčím, co neče­ká apod… Ukazuje nám, kolik podob má tvo­ři­vost a že je vlast­ně o rados­ti ze živo­ta. O aktiv­ně tvo­ře­né rados­ti ze živo­ta.

No, tak líbí se vám prá­ce s kní­žeč­kou a kar­ta­mi? Chcete tako­vé­ho tera­pe­u­ta do postýl­ky? Já roz­hod­ně JO!

O autor­ce:

Belinda Grace je jas­no­vid­ná léči­tel­ka s téměř dva­ce­ti­le­tou pra­xí v obo­ru. Trvale pobý­vá v Austrálii, kde nabí­zí sou­kro­mé výkla­dy kli­en­tům z celé­ho svě­ta. Pořádá kur­zy nejen v Austrálii, ale i v USA a v Evropě. Několik jejích knih, vyklá­da­cích karet a audi­ok­nih na CD se sta­lo best­selle­rem.

Využívat své jedi­neč­né schop­nos­ti tak, aby při­ná­še­ly uži­tek dru­hým, je pro autor­ku srdeč­ní zále­ži­tos­tí. O jejím díle se čas­to zmi­ňu­jí aus­tral­ská média. www.belindagrace.com

O ilu­strá­tor­ce:

Lori Banks odma­lič­ka milo­va­la kres­le­ní a malo­vá­ní, a pro­to se sta­la pro­fe­si­o­nál­ní výtvar­ni­cí a ilu­strá­tor­kou. Za své dílo zís­ka­la mno­ho oce­ně­ní, vysta­vo­va­la v gale­ri­ích v Melbourne, kde žije, ale i jin­de, jak sama, tak ve sku­pi­no­vých pre­zen­ta­cích. Začala také psát bás­ně, začle­ňo­vat je do svých ener­ge­tic­kých maleb. Tvoří pro zákaz­ní­ky z celé­ho svě­ta obráz­ky a tvor­bu, kte­rá je uzdra­vu­jí­cí a má vizi­o­nář­ský roz­měr. www.illuminatedspiritart.com.au

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14315 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72289 KB. | 23.05.2024 - 13:49:55