Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ohnivý oceán - Viggo Mortensen není jenom Aragorn

Ohnivý oceán - Viggo Mortensen není jenom Aragorn

OOcean
OOcean
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po tisíc let se v arab­ské pouš­ti koná 3000 mil dlou­hý vytr­va­lost­ní závod na koních nebez­peč­nou a nehos­tin­nou kra­ji­nou. Mnohým účast­ní­kům se ten­to závod sta­ne osud­ným. Přesto se do toho­to boje s žíz­ní, teku­tým pís­kem a píseč­nou bou­ří pouš­tí kaž­do­roč­ně při­bliž­ně stov­ka nej­lep­ších arab­ských jezd­ců a nej­lep­ších arab­ských plno­krev­ní­ků.

Nejvyšší šejk, Riyadh (Omar Sharif), pořa­da­tel závo­du, se doslech­ne, že kde­si v Americe žije kov­boj, kte­rý tvr­dí, že jeho kůň je nej­rych­lej­ší na stvě­tě. Proto pošle to Ameriky vyslan­ce, aby toho­to kov­bo­je vyhle­dal a vyzval k účas­ti v závo­dě, kte­ré­mu se říká Ohnivý oce­an. Tímto kov­bo­jem je Frank Hopkins (Viggo Mortensen), kdy­si slav­ný vojen­ský kurýr a vítěz mno­ha vytr­va­lost­ních dosti­hů. Jako polo­vič­ní Sioux je však zne­chu­cen vál­kou pro­ti indi­á­nům a živí se jako herec ve Wild West Show a utá­pí se v alko­ho­lu. Návrh na účast v závo­du je pro něj potom šan­cí z toho­to ste­re­o­ty­pu vypad­nout.

Potud je to zatím cel­kem pěk­ný úvod k dob­ro­druž­né­mu fil­mu. To co se ode­hrá­vá potom však film odsou­vá do vod laci­né kon­zum­ní zába­vy pro celou rodi­nu. V prv­ní řadě se z fil­mu stá­vá pohád­ka, v dru­hé řadě je zde napros­to nesmy­sl­ně vykres­len arab­ský svět. Kovboj je vlíd­ně při­jat šej­kem, jeho vlíd­nost však nesdí­lí ostat­ní účast­ní­ci závo­du. Ti jsou toho názo­ru, že kdo nevě­ří v Aláha, nemů­že v Ohnivém oce­a­nu star­to­vat. Ale nako­nec je odt­sar­to­vá­no. Zatímco ušlech­ti­lí arabští plno­krev­ní­ci a jejich jezd­ci, kte­ří jsou v pouš­ti doma, postup­ně ze závo­du odpa­dá­va­jí, tlus­tý stra­ka­tý mustang s fleg­ma­tic­kým kov­bo­jem na zádech pro­jíž­dí píseč­nou bou­ří, obrat­ně se vyhý­ba­jí teku­tým pís­kům a i když jim je usi­lo­vá­no o život, tak pocho­pi­tel­ně pře­ži­jí. Vlastně od momen­tu, kdy Frank Hopkins kýv­ne na účast v závo­du, je napros­to jas­né, jak to bude pro­bí­hat a jak to dopad­ne. Polomrtvý kůň je nako­nec oži­ven tan­cem siu­xských duchů a do cíle doje­de jako prv­ní.

V pořád­ném rodin­ném fil­mu samo­zřej­mě nesmí chy­bět roman­ti­ka, tak­že je zde záplet­ka se šej­ko­vou dce­rou Jazirou (Zuleikha Robinson), kte­rá Frankovi stá­le pomá­há, je vzpur­ná, odmí­tá nosit zaha­le­ný obli­čej apod. Společenské vzta­ky v arab­ském svě­tě jsou zde vůbec podá­ny tak, jako že se Arabové svých tra­di­cí postup­ně zří­ká­va­jí a při­způ­so­bu­jí se západ­ní­mu sty­lu živo­ta. Frank Hopkins se po závo­dě vra­cí domů, tak­že happy-end se šej­ko­vou dce­rou se neko­ná, pro­to­že ten si tvůr­ci fil­mu rezer­vo­va­li pro vítěz­né­ho mustan­ga jmé­nem Hidalgo, což je také ori­gi­nál­ní název fil­mu.


Podívejte se na hodnocení Ohnivý oceán na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Venca

Drahy pisa­te­li, nez­li ode­s­le­te cla­nek, dopo­ru­cu­ji jej pre­cist a opra­vit pre­kle­py. Nebude pak vypa­dat napros­to ama­ter­sky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26539 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71582 KB. | 23.06.2024 - 10:53:47