Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Oppenheimer – Recenze – 90 %

Oppenheimer – Recenze – 90 %

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oppenheimer je ame­ric­ký vel­ko­film reži­sé­ra a sce­náris­ty Christophera Nolana (Dunkerk, Tenet), jenž líčí pří­běh J. Roberta Oppenheimera, ame­ric­ké­ho teo­re­tic­ké­ho fyzi­ka, jemuž se s jeho vědec­kým týmem poda­ři­lo v rám­ci tzv. pro­jek­tu Manhattan jako prv­ní­mu vyro­bit jader­nou zbraň, díky čemuž násled­ně pro­slul coby „otec ato­mo­vé bom­by“. Právě on byl spo­lu s něko­li­ka dal­ší­mi posta­va­mi hyba­te­lem klí­čo­vých udá­los­tí v his­to­rii Spojených stá­tů, o nichž sní­mek vyprá­ví na poza­dí svě­to­vých dějin zahr­nu­jí­cích začá­tek i konec dru­hé svě­to­vé vál­ky. Film si kla­de otáz­ky týka­jí­cí se mimo jiné etic­ké strán­ky pou­ží­vá­ní jader­ných zbra­ní a ocho­ty lidí ris­ko­vat kvů­li slá­vě či nad­vlá­dě zni­če­ní svě­ta a zamýš­lí se nad pro­mě­nou civi­li­za­ce po vyná­le­zu ato­mo­vé bom­by, což má rele­vant­ní pře­sah i do sou­čas­nos­ti.

Oppenheimer – Recenze
Photo © Universal Pictures

 

Jako před­lo­ha poslou­žil fil­mu živo­to­pis Oppenheimera oce­ně­ný v roce 2006 Pulitzerovou cenou, sym­bo­lic­ky nazva­ný „American Prometheus“ pod­le Titána z řec­ké myto­lo­gie, jenž byl potres­tán bohem za to, že při­ne­sl lidem oheň. V Nolanově fil­mo­vém podá­ní však nejde ani tak o živo­to­pis­né dra­ma jako spíš o napí­na­vý poli­tic­ký thriller, v němž se stří­da­jí per­spek­ti­vy dvou mužů, z nichž jed­ním je samot­ný Oppenheimer (Cillian Murphy) a dru­hým je obchod­ník a poli­tik Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), jenž se s fyzi­kem popr­vé setká jako před­se­da ame­ric­ké vlád­ní Komise pro ato­mo­vou ener­gii. Film je navíc vyprá­věn ve dvou časo­vých lini­ích, kte­ré se mezi sebou pro­plé­ta­jí a vzá­jem­ně na sebe rea­gu­jí. Pro pře­hled­nost jsou tak scé­ny nato­če­né ze Straussova pohle­du čer­no­bí­lé, zatím­co zby­tek fil­mu je barev­ný. To z Oppenheimera dělá vůbec prv­ní film, při jehož natá­če­ní byly pou­ži­ty IMAX kame­ry s čer­no­bí­lým fil­mo­vým pásem.

Christopher Nolan se záro­veň roz­ho­dl nadá­le držet své­ho zvy­ku vyu­ží­vat co nej­ví­ce prak­tic­ké efek­ty a nato­čil celý film bez pou­ži­tí počí­ta­čo­vých tri­ků. Což je doce­la kumšt, vzhle­dem k tomu, že sní­mek obsa­hu­je mimo jiné výbuch ato­mo­vé bom­by – a celá pasáž zamě­ře­ná na his­to­ric­ky prv­ní jader­ný test zva­ný Trinity je i díky stři­hu, zvu­ku a hud­bě dechbe­rou­cí, navíc v kině s kva­lit­ním zvu­ko­vým sys­té­mem pocí­tí­te tla­ko­vou vlnu i fyzic­ky. Bylo by ale chyb­né čekat od fil­mu hro­ma­du explo­zí nebo epic­ké zábě­ry na destruk­ci způ­so­be­nou sho­ze­ním bom­by na měs­to. I když ve fil­mu figu­ru­je pro­mí­tá­ní foto­gra­fií zachy­cu­jí­cích důsled­ky sho­ze­ní ato­mo­vé bom­by na Hirošimu, tak vidí­me jen reak­ce postav na ně, niko­li sním­ky samot­né.

Oppenheimer – Recenze
Photo © Universal Pictures

 

Na roz­díl od před­cho­zích Nolanových poči­nů, povět­ši­nou výraz­ně efekt­ních spek­tá­klů plných vizu­ál­ních atrak­cí, v nichž vel­ko­le­pá akce čas­to tvo­ři­la význam­nou slož­ku, je Oppenheimer spíš komor­ním fil­mem posta­ve­ném na dia­lo­zích. Jeho znač­ná část se ode­hrá­vá v inte­ri­é­rech škol­ních uče­ben, labo­ra­to­ří či kan­ce­lář­ských míst­nos­tí, při­čemž nej­vět­ší podíl na jeho ději má poli­tic­ké ple­ti­cha­ře­ní, taj­nůst­ka­ře­ní a vzá­jem­né intri­ky znač­né­ho množ­ství postav. Od začát­ku do kon­ce jde o infor­mač­ně mimo­řád­ně nahuš­tě­nou pře­hlíd­ku chyt­rých slov­ních výměn, kte­rá téměř nedá­vá pro­stor k vydech­nu­tí. I ke hbi­té­mu pře­lé­vá­ní infor­ma­cí mezi posta­va­mi totiž Nolan při­stu­pu­je s inten­ziv­ní fil­mař­skou razan­cí, jako kdy­by stá­le točil Temného rytí­ře nebo Počátek. Hrdinové hovo­ří téměř neu­stá­le, dokon­ce i v poste­li během sou­lo­že mají potře­bu ale­spoň před­čí­tat nahlas z kni­hy psa­né v san­skr­tu. Pokaždé ale mlu­ví k věci. Každá věta je v zása­dě důle­ži­tá, což od divá­ka vyža­du­je zvý­še­nou sou­stře­dě­nost.

Více na Kritiky.cz
Studio Quantic Dream stojící za Detroit: Become Human se chce... Studio Quantic Dream stojící za Detroit: Become Human se chce stát multiplatformním vývojářem...
Doba ledová 2: Obleva V této akční adventuře z pohledu 3. osoby se vracejí známí hrdinové, na něž čeká zbrusu ...
Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série fil...
Vyhlášení nejlepších her roku se blíží. Příští... Vyhlášení nejlepších her roku se blíží. Příští týden 19. 11. se dozvíme nominace na Th...
Chytrý mobil bez internetu? To je jako auto bez benzínu! Chcete koukat v chytrém mobilním telefonu na videa v HD kvalitě? Není problém, můžete jak př...

Film ote­ví­rá scé­na zasa­ze­ná již do obdo­bí po vál­ce, při níž je Oppenheimer vyslý­chán kvů­li poten­ci­ál­ní­mu zamít­nu­tí pro­dlou­že­ní své bez­peč­nost­ní pro­věr­ky. Při objas­ňo­vá­ní jeho dáv­ných i nedáv­ných činů tak výslech zhus­ta pro­klá­da­jí fla­shbac­ky do minu­los­ti, v nichž ambi­ci­óz­ní vědec ces­tu­je kvů­li odbor­né­mu stu­diu teo­re­tic­ké fyzi­ky po Evropě a poté při­ná­ší nové poznatky zpět na ame­ric­kou aka­de­mic­kou půdu. Setkává se s vědec­ký­mi kapa­ci­ta­mi, anga­žu­je se v levi­co­vých hnu­tích a zapo­čí­ná vztah se dvě­ma inte­li­gent­ní­mi a inspi­ra­tiv­ní­mi žena­mi se šrá­mem v živo­to­pi­se v podo­bě člen­ství v komu­nis­tic­ké stra­ně – se cti­žá­dosti­vou man­žel­kou Kitty (Emily Blunt) a s psy­chic­ky nalo­me­nou milen­kou Jean (Florence Pugh).

Oppenheimer – Recenze
Photo © Universal Pictures

 

Objev roz­bi­tí jádra ato­mu Oppenheimera dová­dí k myš­len­ce, že řetě­zo­vá štěp­ná reak­ce by moh­la poslou­žit k výro­bě bom­by. V důsled­ku toho je oslo­ven armád­ním gene­rá­lem Lesliem (Matt Damon), aby slo­žil tým za úče­lem vytvo­ře­ní jader­né zbra­ně. Kvůli tomu je vybu­do­vá­no celé měs­teč­ko upro­střed pouš­tě, kam se vědec se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky i s celý­mi rodi­na­mi na něko­lik let pře­sou­va­jí. Cílem je vyro­bit bom­bu dřív než nacis­tic­ké Německo, ihned ji pro­ti němu pou­žít a ukon­čit tak vál­ku. Německo nicmé­ně do té doby stih­ne samo kapi­tu­lo­vat, tak­že je jako nový cíl pro hoto­vou a při­pra­ve­nou zbraň hro­mad­né­ho niče­ní vybrá­no Japonsko, kte­ré v tu chví­li se Spojenými stá­ty stá­le boju­je.

Jenže ke sho­ze­ní bom­by na vše­mi nená­vi­dě­né nacis­ty měl Oppenheimer men­ší morál­ní zábra­ny a jako člo­věk židov­ské­ho půvo­du i osob­ní důvo­dy, zatím­co pou­žít ji na Japonce, kte­ří již bez­tak pozvol­na ustu­pu­jí, je úpl­ně jiná pís­nič­ka. Film jej vykres­lu­je jako nada­né­ho vědec­ké­ho génia, jehož inte­lek­tu však dělá spo­leč­nost nai­vi­ta a nedovtip­nost. Je člo­vě­kem s pev­nou mrav­ní výcho­vou, jenž si podá ruku tře­ba i s nepří­te­lem jen pro­to, že by bylo nesluš­né si s jím nabí­ze­nou pra­vač­kou nepo­třást. Sporadicky jsme svěd­ky toho, jak jej skli­ču­jí vize před­sta­vu­jí­cí jeho morál­ní pro­hřeš­ky, tře­ba když otrá­ví jabl­ko své­ho uči­te­le nebo strá­ví noc s milen­kou za man­žel­či­ný­mi zády.

Více na Kritiky.cz
Občasné opovržení ...
Audience u královny Hra jako napsaná pro božskou Ivu Janžurovou. Královna si v ní projde několika dekádami a setk...
Magický hlas rebelky (2014) Marta Kubišová, hudební symbol let šedesátých (v Československu), několikanásobná zlatá s...
Mafia 3 – PC Low vs. High Graphics Comparison Porovnání kvality obrazu - kvalita nízká vrs. kvalita vysoká....
Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD) Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého ...

Ke zmí­ně­né­mu tes­tu Trinity a k bom­bar­do­vá­ní Japonska dojde ve dvou tře­ti­nách fil­mu, poté se k Oppenheimerovým trau­ma­tic­kým vizím při­dá­vá i špat­né svě­do­mí z viny nad smr­tí desí­tek tisí­ců lidí. V závě­reč­né tře­ti­ně, kon­ci­po­va­né do podo­by honu na komu­nis­tic­ké čaro­děj­ni­ce a pomstych­ti­vé­ho sou­bo­je dvou ego­is­tic­kých a mani­pu­la­tiv­ních mužů, svá­dí Oppenheimer záro­veň i boj o záchra­nu vlast­ní duše – a pří­znač­ně u toho čte bás­nic­kou sbír­ku Pustá země od T.S. Eliota, jejíž hrdi­na se sna­ží dosáh­nout téhož.

Oppenheimer – Recenze
Photo © Universal Pictures

Se sto­pá­ží 180 minut je Oppenheimer zatím nejdel­ším fil­mem v Nolanově fil­mo­gra­fii. Tři hodi­ny v kině ale málo­kdy ute­čou tak rych­le, což je dané pře­de­vším tím, že film má kon­zis­tent­ní dra­vé tem­po, kte­ré by mu leckte­ré fil­mo­vé medai­lon­ky slav­ných osob­nos­tí moh­ly závi­dět. Žádná suchá aka­de­mic­ká ruti­na typic­ká pro tuc­to­vá živo­to­pis­ná dra­ma­ta (zdra­ví­me osca­ro­vou Teorii vše­ho o živo­tě Stephena Hawkinga, abychom zůsta­li u teo­re­tic­kých fyzi­ků), nýbrž nesku­teč­ně dyna­mic­ké vyprá­vě­ní zpro­střed­ko­va­né sil­ně autor­ským fil­mem, jehož zpra­co­vá­ní je od herec­kých výko­nů přes scé­nář a kame­ru až po tech­nic­ké aspek­ty, jako jsou střih nebo zvuk, na nej­vyš­ší mož­né úrov­ni, jaké lze dosáh­nout. Hudba Ludwiga Göranssona zní prak­tic­ky nepře­tr­ži­tě a činí tak z fil­mu tří­ho­di­no­vou audi­o­vi­zu­ál­ní sym­fo­nii.

Přesto je lep­ší vyra­zit na sní­mek se sní­že­ným oče­ká­vá­ním, nedou­fat pře­dem v Nolanův nej­lep­ší film, v mega-událost roku nebo v monu­men­tál­ní drti­vý záži­tek, kte­rý vás emo­ci­o­nál­ně roz­bi­je jako atom. S tro­chou nad­sáz­ky jde o dia­lo­go­vý dra­ma­tic­ký thriller nato­če­ný v něko­li­ka kan­ce­lá­řích IMAX kame­ra­mi, jehož extrém­ní dia­lo­go­vá zhuš­tě­nost je mís­ty na pře­káž­ku, byť se o pře­hled­nost mezi posta­va­mi a pro­lí­na­jí­cí­mi se dějo­vý­mi rovi­na­mi vhod­ně sta­rá barev­né ladě­ní i nápo­moc­ný střih. Snímek lze oce­nit spíš pro jeho chytrou výstav­bu, inte­li­gent­ní scé­nář a mis­tr­nou fil­ma­ři­nu než pro emoč­ní dopad jeho pří­bě­hu, posel­ství a herec­kých výko­nů. Na poli fil­mů o význam­ných osob­nos­tech svě­to­vých dějin je však Oppenheimer i tak vel­ko­fil­mem epic­ké­ho měřít­ka, jenž se v tom­to smě­ru řadí k napros­té špič­ce.

Více na Kritiky.cz
Titulky k Medici: Masters of Florence S03E02 - Episode #3.2 Florencie se potýká s armádou papeže a neapolského krále. Priory nechce poskytnout vojáky z F...
Highlights | USA vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds ...
Médium (2021) Šikovný Banjong Pisanthanakun, pravděpodobně nejlepší hororový režisér z Thajska, který m...
Slavnostní premiéra filmu Perný den Projekt 100 – video https://www.youtube.com/watch?v=5IFmLnvVNWw...
Zranitelná srdce Zatím to vypadá na nejlépe hodnocenou romcom z Netflixu a je to opravdu velmi fajn, tedy pro...
Oppenheimer – Recenze
Photo © Universal Pictures

 

P.S. V praž­ském kině IMAX Flora je film pro­mí­tán ze 70 mm fil­mo­vé­ho pásu. V tom­to for­má­tu jej pro­mí­tá cel­kem 30 kin po celém svě­tě, praž­ský IMAX je mezi nimi jedi­ný v kon­ti­nen­tál­ní Evropě. Jde o ide­ál­ní způ­sob, jak film zhléd­nout, má to ale svá spe­ci­fi­ka. Prach a drob­ná smít­ka se v pro­mí­ta­ném obra­ze pro­je­vu­jí jako ten­ké čáreč­ky, poměr stran se neu­stá­le mění v důsled­ku stří­dá­ní růz­ných zábě­ro­vých for­má­tů a čes­ké titul­ky (skvě­le pře­lo­že­né, muse­lo to dát hroz­nou prá­ci) jsou pro­mí­tá­ny z pří­dav­né pro­mí­tač­ky, při­čemž jsou poměr­ně malé a ve tma­vých scé­nách je oko­lo nich vidět svět­lý ráme­ček. Na všech­no z toho se dá cel­kem rych­le zvyk­nout, nicmé­ně za upo­zor­ně­ní to sto­jí.

 


Podívejte se na hodnocení Oppenheimer na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31017 s | počet dotazů: 304 | paměť: 70215 KB. | 30.11.2023 - 15:00:21