Kritiky.cz > Horory > Fear Itself: The Spirit Box (2009)

Fear Itself: The Spirit Box (2009)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Spirituální sean­ce můžou být vel­mi nebez­peč­né! Ostatně o tom jsme se moh­li pře­svěd­čit již něko­li­krát…


Dvě mla­dé stu­dent­ky se během Halloweenské noci roz­hod­nou vyvo­lá­vat duchy. Udělají si vlast­ní spi­ri­tu­ál­ní des­ku a sku­teč­ně se jim poda­ří navá­zat kon­takt s nad­při­ro­ze­ný­mi sila­mi. Komunikovat s nimi začne duch jejich býva­lé spo­lu­žač­ky Emily, kte­rá měla před časem spáchat sebe­vraž­du. Jenže během sean­ce se uká­že, že jí měl někdo zavraž­dit. Což obě dív­ky zpr­vu vydě­sí, ale poslé­ze se roz­hod­nou začít pát­rat na vlast­ní pěst. Otec Shelby je totiž poli­cis­tou a tak se jeho dce­ra dosta­ne ke spi­su Emily. Jenže během násle­du­jí­cích dní se začnou kolem Shelby i její kama­rád­ky Beccy dít oprav­du podiv­né věci. Jako by je někdo sle­do­vat a něko­li­krát se je sna­žil i vydě­sit. Navíc obdr­ží varo­vá­ní, aby necha­ly spát, co je už dáv­no mrt­vé. Může být vra­hem někdo z jejich blíz­ké­ho oko­lí, někdo kdo se dozvě­děl, co mají v plá­nu, nebo si s nimi nad­při­ro­ze­né síly jen hra­jí?


Český název: Podstata stra­chu 11: Seance

Režie: Rob Schmidt
Rok výro­by: 2009
Délka: 42 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Anna Kendrick...(Shelby Johnson)
Jessica Parker Kennedy...(Becca)
Mark Pellegrino...(Drake)
Martin Donovan...(Dan Johnson)
...a dal­šíCo by to byl za horo­ro­vý seri­ál, kdy­by se ale­spoň v jed­né epi­zo­dě neob­je­vi­la i duchař­ská sean­ce a ducho­vé. Jenže prá­vě toto téma už je znač­ně vyčpě­lé a zvláš­tě v tele­viz­ním podá­ní to moh­lo dopad­nout dost tra­gic­ky. Naštěstí se tak nesta­lo, pro­to­že Rob Schmidt se roz­ho­dl zací­lit hlav­ně na mlad­ší pub­li­kum a navíc do toho scé­náris­ta při­mí­chal i nádech detek­tiv­ky. Diváka sice neo­hro­mí pří­liš ponu­rá atmo­sfé­ra, ale něko­lik slib­ných momen­tů se tu pře­ce jenom obje­vi­lo a hlav­ně se u toho nebu­de­me ani moc nudit.
Obě děv­ča­ta totiž během jejich pát­rá­ní čeká něko­lik podiv­ných situ­a­cí, při kte­rých se tu a tam obje­ví i názna­ky napě­tí. Nebylo to sice nic ner­vy drá­sa­jí­cí­ho, ale kupří­kla­du scé­na u bazé­nu, byla vcel­ku dob­ře udě­la­ná. Jediné co troš­ku zamr­zí je fakt, že se tady moh­lo ale­spoň malin­ko při­tvr­dit. Ale to je věc názo­ru. Možná by to tomu­to kous­ku spíš ublí­ži­lo. I tak je to ale doce­la stra­vi­tel­ná podí­va­ná, kte­rá si své pří­vr­žen­ce jis­tě najde. Co se herec­kých výko­nů týče, tak ty byly rov­něž na prů­měr­né úrov­ni, ostat­ně stej­ně jako celý ten­to díl Podstaty stra­chu.

Jedenáctý díl Fear Itself nám tak při­ne­sl poně­kud nená­roč­nou podí­va­nou, kte­rý sice nena­bíd­ne zrov­na ori­gi­nál­ní záplet­ku, ale ale­spoň nenu­dí. Samotný závěr pak taky není nej­hor­ší, jen jste-li rýpa­lo­vé stej­ně jako já, tak se vám budou zdát někte­ré věci při­ta­že­né za vla­sy a zby­teč­ně kom­pli­ko­va­né (z pozi­ce sku­teč­né­ho vra­ha). Každopádně si to prů­měr­né zaslou­ží, pro­to­že jsem měl v rám­ci této série už mož­nost vidět i o dost hor­ší díly.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76604 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72225 KB. | 21.05.2024 - 22:32:31