Kritiky.cz > Horory > Fear Itself: Chance (2009)

Fear Itself: Chance (2009)

rp Fear Itself 2009.jpg
rp Fear Itself 2009.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li finanč­ní pro­blémy, radě­ji si najdě­te pocti­vou prá­ci než pochyb­né kšeftí­ky…


Když Chance dostal tip, jak si při­jít k sluš­né­mu balí­ku pra­chů nevá­hal ani minu­tu. Co na tom, že nemá žád­né pení­ze, dlu­ží již něko­lik měsí­ců za nájem a o sluš­nou prá­ci neza­va­dil už hod­ně dlou­ho. Tentokrát si je však jis­tý, že jde o tutov­ku a nevá­há si půj­čit 20 000 dola­rů od sou­se­dů a zná­mých, jen aby od jis­té­ho bohá­če kou­pil sta­rou vázu, za kte­rou mu sta­ro­žit­ník Walter Markham nabí­dl jed­nou tolik, pokud jí pro něj zís­ká. Jenže když dojde ve sta­ro­žit­nic­tví k pře­dá­ní, Chance zjis­tí, že nale­těl a váza má hod­no­tu maxi­mál­ně 5000 dola­rů, kte­ré je mu Walter ocho­ten ihned vypla­tit. Mladého muže se zmoc­ní vztek a doslo­va se na scé­ně obje­ví jeho dru­hé já. Tohle pros­tě nemoh­lo dopad­nout dob­ře a emo­ce spus­tí lavi­nu hro­zi­vých udá­los­tí…


Český název: Podstata stra­chu 10: Jedinečná šan­ce

Režie: John Dahl
Rok výro­by: 2009
Délka: 41 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Ethan Embry...(Chance Miller)
Christine Chatelain...(Jackie)
Vondie Curtis-Hall...(Walter Markham)
...a dal­ší


Jeden by si řekl, že už ho u této horo­ro­vé série nic nemů­že pře­kva­pit, ale jak vid­no tak opak je prav­dou. Máme zde dal­ší psy­cho­lo­gic­ké dra­ma oba­le­né do mys­te­ri­óz­ní­ho náde­chu, při kte­rém zůsta­ne nejed­no­mu divá­ko­vi doslo­va rozum stát. Desátý díl totiž roz­hod­ně nepat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší epi­zo­dy Fear Itself a já se tomu ani moc nedi­vím. Ještě teď jsem lehce zma­te­ný z toho, co mi zde John Dahl nabí­dl za podí­va­nou. Ona ta samot­ná záplet­ka vypa­dá na prv­ní pohled doce­la zají­ma­vě, ale jen zhru­ba do své polo­vi­ny, pro­to­že potom zjis­tí­te, že tady spous­ta věcí nedá­vá moc smy­sl.
Jasně bylo jis­tě tvůr­čím zámě­rem nahlo­dat divá­ko­vu před­sta­vi­vost a reál­né myš­le­ní, ale když je hlav­ní hrdi­na cho­vá jako abso­lut­ní kokot a jed­not­li­vé „zvra­ty“ nefun­gu­jí tak jak by měli, je to pros­tě špat­ně. Osobně bych hned po tom prv­ním kon­flik­tu a násled­ném obje­ve­ní své­ho dru­hé­ho já vzal nohy na rame­na a pelášil pryč. Jasně, ve stre­su a s cho­rou hla­vou neu­va­žu­je­te zrov­na raci­o­nál­ně, ale kdy­by to všech­no nevy­pa­da­lo ale­spoň tak stro­je­ně a nud­ně. Těch čty­ři­cet jed­na minut se nesku­teč­ně vleklo a při­tom by to sta­či­lo stáh­nout na polo­vi­nu. Rozhodně by to mělo mno­hem lep­ší efekt a jis­kru.
Rozhodně je to opro­ti před­cho­zím epi­zo­dám zase krok zpát­ky. Přitom John Dahl není vůbec špat­ný reži­sér. Jen by měl dát radě­ji pro­příš­tě od horo­ro­vé­ho žán­ru ruce pryč a radě­ji se zase věno­vat svým thrille­rům a kri­mi. Jízdu do pekel totiž zopa­ko­vat nedo­ká­zal. Největším pro­blé­mem však bylo, že cel­ko­vou poin­tu pří­bě­hu na nás vyba­li­li už moc brzo a pak už se z toho sta­la jen otrav­ná nata­ho­va­ná času.

Hodnocení:
30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30050 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71481 KB. | 25.06.2024 - 21:47:51