Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Oslava sta let republiky, nový porotce, změna v hlasování a poprvé polka. Devátý ročník StarDance čeká nejvíce novinek v historii soutěže

Oslava sta let republiky, nový porotce, změna v hlasování a poprvé polka. Devátý ročník StarDance čeká nejvíce novinek v historii soutěže

StarDance IX
StarDance IX
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Soutěž StarDance se letos tema­tic­kým veče­rem při­po­jí k osla­vám sté­ho výro­čí vzni­ku repub­li­ky. Novinkou bude večer nazva­ný Cesta kolem svě­ta, ve kte­rém účin­ku­jí­cí zatan­čí na melo­die z Turecka, Indie nebo Japonska. Poprvé se bude tan­čit pol­ka. Jeden večer Moondance Orchestra zastou­pí vokál­ní sku­pi­na Skety a změ­ny se dotknou i hla­so­vá­ní - o tom, kdo postou­pí do finá­le, totiž popr­vé roz­hod­nou pou­ze divá­ci. Večery plné ele­gan­ce, noble­sy a tan­ce se po roč­ní pau­ze na obra­zov­ky ČT1 vrá­tí od sobo­ty 13. říj­na vždy ve 20.00 hodin.

„Pořad StarDance se ve vysí­lá­ní obje­vil popr­vé už před dva­nác­ti lety. Od té doby se tele­viz­ní tvor­ba výraz­ně pro­mě­ni­la, stej­ně jako oče­ká­vá­ní divá­ků, ale StarDance si přes­to stá­le zacho­vá­vá svo­je kouz­lo. Je to i díky tomu, že se Česká tele­vi­ze sna­ží s kaž­dou novou řadou ten­to for­mát roz­ví­jet a posou­vat. V letoš­ním roce se napří­klad StarDance při­po­jí tema­tic­kým veče­rem k osla­vám vzni­ku Československa. Dalším čes­kým spe­ci­fi­kem, kte­ré je vel­mi pozi­tiv­ně reflek­to­vá­no i samot­nou BBC, kte­rá StarDance původ­ně vyvi­nu­la, je pak cha­ri­ta­tiv­ní večer, během kte­ré­ho už potře­tí StarDance pro­po­jí­me s Centrem Paraple,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák.

 Speciální díl StarDance věno­va­ný pod­po­ře lidí, kte­ří se po pora­ně­ní míchy ocit­li na vozí­ku, odvy­sí­lá Česká tele­vi­ze 24. lis­to­pa­du. V tom­to kole nikdo z účast­ní­ků nevy­pad­ne a výběr skla­deb k tan­ci při­pad­ne hen­di­ke­po­va­ným taneč­ní­kům z Centra Paraple. „StarDance je jed­ním z nej­sle­do­va­něj­ších pořa­dů České tele­vi­ze. To, že se StarDance sta­lo pod­půr­cem Centra Paraple, nám zajis­ti­lo nejen vel­ký finanč­ní pří­spě­vek od veřej­nos­ti a spon­zo­rů, ale posí­li­lo soli­dár­ní cítě­ní čes­ké spo­leč­nos­ti v míře, kte­rá se peně­zi vyjá­d­řit nedá. Myslím si, že ten­to svá­tek pohy­bu má výchov­nou při­da­nou hod­no­tu,“ uvá­dí Zdeněk Svěrák, kte­rý se opět na jeden večer sta­ne pátým porot­cem.

 I letos se o titul krá­lov­ny nebo krá­le taneč­ní­ho par­ke­tu utká deset párů, deset zná­mých osob­nos­tí spo­lu s taneč­ní­mi pro­fe­si­o­ná­ly. Diváci se mohou těšit na hereč­ky Pavlu Tomicovou, Danielu Šinkorovou a Veroniku Arichtevu, zpě­vač­ku Moniku Bagárovou a mode­rá­tor­ku Událostí Danielu Písařovicovou. Zatančí také olym­pij­ský vítěz David Svoboda, zpě­vák Adam Mišík, mode­rá­tor Dalibor Gondík a herec Jiří Dvořák. Desítku sou­tě­ží­cích měl dopl­nit Václav Kopta, kte­rý ale ze zdra­vot­ních důvo­dů StarDance opouš­tí. „Jak u mě bývá zvy­kem, jed­ná se o poně­kud tragi­ko­mic­kou udá­lost. S upřím­nou lítos­tí vzhle­dem ke vší té dři­ně, kte­rou jsem StarDance věno­val, musím kvů­li závaž­né­mu zra­ně­ní ze sou­tě­že odstou­pit. Musím říct, že mě dnes nebo­lí jen ta zra­ně­ná noha, ale i celý odchod. Jedná se o smut­ný pří­pad, kdy člo­věk nere­spek­tu­je a nepo­slou­chá svo­je tělo. Doporučuji ostat­ním sou­tě­ží­cím, aby se této neroz­váž­nos­ti vyva­ro­va­li a nedo­pad­li jako já,“ komen­tu­je svůj odstup ze StarDance Václav Kopta. „Velmi nás to všech­ny mrzí. Václav tré­no­val pocti­vě a byl vel­mi zod­po­věd­ný. Dokonce měl se svou taneč­ní part­ner­kou už dva tan­ce pěk­ně při­pra­ve­né. V sou­čas­nos­ti hle­dá­me osob­nost, kte­rá by mís­to něj vstou­pi­la do pořa­du. Tuto situ­a­ci jsme už jed­nou v minu­los­ti zaži­li, když z pořa­du odstou­pi­la hereč­ka Taťjana Medvecká a nahra­di­la ji zpě­vač­ka Aneta Langerová,“ dodá­vá Jan Potměšil, mana­žer vývo­je ČT a uza­ví­rá: „Václavovi pře­je­me pře­de­vším brz­ké uzdra­ve­ní.“

Změna nasta­ne ve slo­že­ní poro­ty - tro­ji­ci Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík a Radek Balaš dopl­ní Václav Kuneš, kte­rý uvá­dí: „Očekávám to nej­lep­ší a záro­veň jsem při­pra­ven na nej­hor­ší, tako­vé je moje kré­do. Velmi si pozvá­ní do poro­ty vážím, je to pro mě a pro sou­čas­ný tanec vůbec krás­ná pří­le­ži­tost.“ Další z novi­nek se týká hla­so­vá­ní – o tom, kte­ré dvo­ji­ce se utka­jí ve vel­kém finá­le totiž roz­hod­nou pou­ze divá­ci, hla­sy porot­ců se v semi­fi­ná­le nepo­čí­ta­jí.

Naopak zce­la kon­zis­tent­ní zůstá­vá mode­rá­tor­ská dvo­ji­ce, kte­rá divá­ky pro­ve­de vše­mi slav­nost­ní­mi veče­ry. „Letošní sesta­va se mi moc líbí, neznám úpl­ně všech­ny, ale je to hez­ky barev­né a taky mám pocit, že to berou zatra­ce­ně váž­ně a pil­ně tré­nu­jí. To je fajn, já věřím na tu inves­to­va­nou prá­ci, to vždyc­ky celý pořad zved­ne,“ říká Marek EbenTereza Kostková jej dopl­ňu­je: „Moc se těším na taneč­ní­ky, na živou hud­bu, na nové cho­re­o­gra­fie a na tu podí­va­nou, kte­rou sesho­ra z mého mís­ta mám. Ale hlav­ně se těším na Marka.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64116 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72089 KB. | 25.04.2024 - 12:20:02