Kritiky.cz > Komiks > Ottaviani, Myrick: Hawking – 40 %

Ottaviani, Myrick: Hawking – 40 %

Obálka komiksu Hawking
Obálka komiksu Hawking
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Singularita, ent­ro­pie, nulo­vá geo­de­ti­ka nebo anti­vesmír. Pokud netu­ší­te, co tyto pojmy z fyzi­ky zna­me­na­jí, komiks Hawking vám s nimi bohu­žel moc nepo­mů­že. Pokud už jste ale čet­li něja­kou z knih od věd­ce Stephena Hawkinga (*1942 ⴕ2018), komiks vám může dopl­nit zna­los­ti nejen z kos­mo­lo­gie, ale také z Hawkingova osob­ní­ho živo­ta.

Jako mla­dé­mu mu dia­gnos­ti­ko­va­li amy­o­t­ro­fic­kou late­rál­ní skleró­zu, jejíž dia­gnó­za věs­ti­la geni­ál­ní­mu fyzi­ko­vi maxi­mál­ně dva roky živo­ta. Jeho léčbu dlou­hou dobu vedl Hawkingův otec, kte­rý se zabý­val bio­lo­gií. Navzdory odha­dům léka­řů žil dal­ších 50 let a mezi­tím sti­hl udě­lat vel­ké obje­vy v oblas­ti teo­re­tic­ké fyzi­ky. Občas bývá při­rov­ná­ván k Einsteinovi 21. sto­le­tí, Hawking sám se tak ale nevi­děl. Nicméně vychá­zel z Einsteinovy prá­ce, inspi­ro­val ho však také Edwin Hubble a Isaac Newton.  Porozumět však dal­ším fak­tům z komik­su je obtíž­né, pokud si fyzi­ku nepa­ma­tu­je­te dob­ře ze ško­ly nebo se jí nevě­nu­je­te. Komiks se doo­prav­dy sna­ží vše zjed­no­du­šit, to je obvykle výho­dou komik­sů – že mohou pou­ží­vat zkrat­ky, nej­čas­tě­ji ty dějo­vé. Tady to ale bohu­žel nefun­gu­je, i když sna­ha je vidět.

Ilustrace se vcel­ku brzy omr­zí svým jed­no­tvár­ným sty­lem. Kreslíři jeho prá­ci nijak neu­snad­nil fakt, že v kni­ze se obje­vu­je vel­ké množ­ství postav, pře­de­vším význam­ných věd­ců jako Kip Thorne, dlou­ho­le­tý pří­tel a kole­ga Stephena Hawkinga. Problém je, že řada věd­ců kvů­li stej­ně kres­le­ným nosům, očí v podo­bě teček a mnoh­dy i oble­če­ní, vypa­dá jako jeden na míru vyge­ne­ro­va­ný ast­ro­fy­zik.

„Každá rov­ni­ce sni­žu­je počet pro­da­ných výtis­ků kni­hy, ve kte­ré je uve­de­na, o 50 %,“ zazní ke kon­ci kni­hy, a i když jde o nad­sáz­ku, něco na tom bude. Možná nepů­jde ani tak o pro­dej­nost kni­hy, ale její pocho­pe­ní čte­ná­řem. A v tom budou mno­zí tápat, navzdo­ry vidi­tel­né sna­ze o zjed­no­du­še­ní.

 

 

Nakladatelství: Grada

Doporučená cena: 399 Kč


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17163 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72004 KB. | 21.04.2024 - 19:38:22