Kritiky.cz > Recenze knih > Šesté zastavení

Šesté zastavení

estezastaveníí
estezastaveníí
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte-li čte­ní podob­né kni­hám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kni­ha pod názvem „Šesté zasta­ve­ní“ zce­la urči­tě líbit. Jedná se o vel­mi fas­ci­nu­jí­cí a pes­t­ré čte­ní, bra­vur­ně kom­bi­nu­jí­cí his­to­ric­ké a nábo­žen­ské prv­ky s vědec­kým pokro­kem.

Hlavní hrdin­kou je novi­nář­ka Alessandra Russová, kte­rá pra­co­va­la v jed­nom z posled­ních tří zbý­va­jí­cích Newyorských tiš­tě­ných dení­ků, a kte­rá se stá­le ješ­tě jako jed­na z mála řídi­la nepsa­ný­mi novi­nář­ský­mi pra­vi­dly, jak jen to šlo.

Za to její kama­rád­ka z bran­že videob­lo­ger­ka Dona, byla svou vlast­ní paní; vždyc­ky si děla­la, co chtě­la. Nezdráhala se natá­čet drby ani pomlu­vy, a sko­ro vždy doká­za­la při­jít s něja­kou napros­to famóz­ní repor­tá­ží, díky níž si všich­ni před ní sed­li na zadek.

Alessandra byla jiná. Čekala na něja­ký zásad­ní prů­lom, kte­rý by jí pomohl v postu­pu v její kari­é­ře. Modlila se, aby moh­la napsat o sou­du s tero­ris­tou Demielem ben Yusefem, a to i za cenu, že udě­lá všech­no tak, jak budou její šéfo­vé chtít. Nijak jim nebu­de odpo­ro­vat, a jed­nat na vlast­ní tri­ko.

A ten den sku­teč­ně nastal. Začal soud, váleč­ný tri­bunál s tero­ris­tou Demielem Ben Yusefem v New Yorku.

Demiel ben Yusef, zná­mý tero­ris­ta, o němž se vět­ši­na rozum­ných lidí na země­kou­li stej­ně jako koa­li­ce vlá­dy mno­ha zemí, kte­ré ho pro­ná­sle­do­va­la a nako­nec i dopadly, domní­va­la, že má prs­ty v bez­počtu bom­bo­vých úto­ků po celém svě­tě. Tyhle tero­ris­tic­ké akce roz­sé­va­ly smrt a zká­zu všu­de od vel­ko­měst po his­to­ric­ké památ­ky a nábo­žen­sky význam­ná mís­ta. Zůstávaly po nich tisí­ce mrtvých a zmr­za­če­ných lidí - to nejen po bom­bo­vých úto­cích samot­ných, ale i násled­kem vlny niče­ní a nási­lí, kte­rá po nich až pří­liš čas­to násle­do­va­la. 

Vlády a vůd­ci nej­vět­ších svě­to­vých nábo­žen­ství, dokon­ce i těch, jejichž pří­vr­žen­ci se mezi sebou celá sta­le­tí vraž­di­li, se ten­to­krát výji­meč­ně semkli, aby pola­pi­li Demiela a pře­da­li ho spra­ve­dl­nos­ti. Všichni svor­ně pro­hla­šo­va­li, že musí zapla­tit za neho­ráz­né tero­ris­tic­ké činy a musí vyjít naje­vo, že je to pod­vod­ník. Nešlo jen o pře­hna­ná svě­dec­tví o jeho „zázra­cích“ a lidech, kte­ré údaj­ně vylé­čil, ale pře­de­vším o to, za co jej jeho stou­pen­ci pova­žo­va­li. Právě v tom všich­ni duchov­ní spat­řo­va­li nej­vět­ší nebez­pe­čí.

Bylo tam dva­cet pří­pa­dů spik­nu­tí za úče­lem vraž­dy, pade­sát tero­ris­tic­kých úto­ků, tisíc pří­pa­dů vraž­dy v roz­po­ru se záko­ny vál­ky, úto­ky na civi­lis­ty a civil­ní objek­ty, úmy­sl­ně způ­so­be­ná těž­ká zra­ně­ní, niče­ní majet­ku v roz­po­ru se záko­ny vál­ky a posky­to­vá­ní mate­ri­ál­ní pod­po­ry tero­ris­tic­kým orga­ni­za­cím. Celkový počet jím způ­so­be­ných úmr­tí odhadla na „desít­ky tisíc.“

Jak to moh­lo dojít takhle dale­ko? Ta otáz­ka muse­la napad­nout kaž­dé­ho, kdo sem dnes zaví­tal. Zločiny, z nichž je ten­to muž obvi­něn, jsou glo­bál­ní pova­hy. Dá se říct, že jde o zlo­či­ny pro­ti svě­to­vé­mu míru.

estezastavení

Ve chví­li, kdy hlav­ní redak­tor Frankie uváz­ne v zácpě a je zřej­mé, že se nestih­ne včas dosta­vit na soud­ní pře­lí­če­ní, dostá­vá Alessandra neče­ka­ně svo­jí vysně­nou pří­le­ži­tost. Ano, byla to prá­vě ona, kte­rá vyhrá­la prv­ní cenu v lote­rii, neboť jako jedi­ná z redak­ce moh­la být včas v soud­ní síni a sle­do­vat veš­ke­ré dění uvnitř. Jejím úko­lem bylo vše moni­to­ro­vat a půl hodi­ny po skon­če­ní soud­ní­ho líče­ní dodat kva­lit­ní text.

V tom­to oka­mži­ku však ješ­tě netu­ši­la, že na ní bude již brzy závi­set dal­ší osud celé­ho svě­ta. Někteří Demiela ben Yusefa pova­žo­va­li za tero­ris­tu, jiní za Spasitele či novo­do­bé­ho Ježíše a sama Alessandra si neby­la jis­tá, co si o tom­to muži má vlast­ně mys­let.

Navíc od toho­to tero­ris­ty před soud­ní budo­vou  neče­ka­ně dosta­la poli­bek před zra­ky celé­ho svě­ta, jeden nevin­ný poli­bek, jež roz­pou­tal běh dal­ších a nezvrat­ných udá­los­tí.

Vnímala jsem vlh­kost jeho polib­ku na svých rtech a zavře­la oči, jako bych si chtě­la ucho­vat památ­ku na své­ho milo­va­né­ho, kte­rý prá­vě ode­šel. To všech­no se sta­lo v tisí­ci­ně vte­ři­ny, než jsem instink­tiv­ně popadla cíp šát­ku a otře­la si ze rtů sto­py jeho slin. I tak jsem ale stá­le cíti­la na tvá­ři škra­ba­vý dotek jeho ježa­té­ho kní­ru a vou­sů a jen zpo­vzdá­lí vní­ma­la bzu­če­ní, cva­ká­ní a vrče­ní kamer kolem mě. Prsty mi zno­vu vylét­ly k ústům.

„Proč zrov­na já?“ vypra­vi­la jsem ze sebe při­škr­ce­ným hla­sem. Až mno­hem poz­dě­ji jsem se měla dozvě­dět, že odpo­věď na tuhle otáz­ku je slo­ži­těj­ší, nebez­peč­něj­ší a děsi­věj­ší než jaký­ko­li otrav­ný plyn nebo zbraň hro­mad­né­ho niče­ní, kte­ré se lid­stvu v jeho nesko­na­lé moud­ros­ti poda­ří kdy vyna­lézt. 

Ten shon kolem mě vytr­hl ze zamyš­le­ní. Panebože. Uvědomila jsem si, že už nepa­t­řím k těm, kte­ří o udá­los­ti infor­mu­jí; teď jsem byla sama sou­čás­tí děje. Už jsem neby­la jed­na z davu, ale jed­na z nich - těch, kte­ré lidé jako já pro­ná­sle­du­jí po uli­cích dnem i nocí. 

Od toho­to oka­mži­ku se Alessandra sta­la doslo­va štva­nou zvě­ří. Podaří se jí unik­nout skry­té­mu nebez­pe­čí, nevi­di­tel­né­mu nepří­te­li a zachrá­nit tak celý svět před zká­zou? Co všech­no je ješ­tě v sáz­ce? Jak vyso­ce je hra roze­hra­ná? A kdo všech­no je do ní zaple­ten?

Postupem času se Alessandra dozví­dá jed­not­li­vé stříp­ky minu­los­ti, ale i his­to­rie a „zaml­če­né“ a „zamlže­né“ prav­dy. Například to, že když jí Demiel ben Yusef polí­bil, bylo to zna­me­ní, na kte­ré čeka­ly mili­o­ny lidí po celém svě­tě - zna­me­ním, koho si vybe­re.

Spousta moc­ných lidí si bude přát, abys­te zjis­ti­la prav­du. A dal­ší, stej­ně moc­ní, ale nebez­peč­něj­ší, vám v tom budou chtít zabrá­nit - mož­ná i za cenu, že nepře­ži­je­te dneš­ní noc.

V živo­tě Alessandry se začnou dít oprav­du zvlášt­ní věci. Kněz - otec Sadowski, kte­rý ji původ­ně zachrá­nil při útě­ku ze soud­ní síně a skryl v kos­te­le sv. Rodiny, byl zavraž­děn. Z jeho smr­ti je samo­zřej­mě obvi­ně­na Alessandra. Co teď? Vrátit se do měs­ta a nechat se obvi­nit z vraž­dy? Anebo utí­kat jak o život, a poku­sit se dobrat sku­teč­né prav­dy a očis­tit své jmé­no?

Ti, kdo se zda­jí být na vaší stra­ně, mohou být dale­ko nebez­peč­něj­ší než pří­rod­ní pohro­ma. Vy jedi­ná bude­te - až při­jde čas - vědět, co udě­lat, abys­te zabrá­ni­la celo­svě­to­vé kata­stro­fě.

Je zce­la nezbyt­né, abys­te zůsta­la v napros­tém uta­je­ní. Nikdo - ani vaše rodi­na a přá­te­lé - nesmí vědět, kde se nachá­zí­te, ani s vámi být v kon­tak­tu, musí­te to zvlád­nout. Tedy do doby, než se poda­ří očis­tit vaše jmé­no.

A co se vlast­ně od Alessandry oče­ká­vá? Podaří se jí to zjis­tit? Alessandra se tak chtě nechtě byla odká­zá­na na las­ka­vost cizích lidí. Uvědomovala si, že pokud chce pře­žít, musí při­jmout las­ka­vost pro­fe­si­o­nál­ních nájem­ních vra­hů. Ostatně nic z toho, o co teď jde, se nedá změ­nit. Je to její osud - stej­ně jako Panterův, kte­rý měl za úkol zajis­tit, aby moh­la své­mu osu­du čelit živá a celá! Po celou dobu odstra­ňo­val všech­ny mož­né pře­káž­ky na její ces­tě z New Yorku do Turecka a odsud do Francie a dále do Itálie.

Vy jste se pro to naro­di­la, děv­če. Ve více smyslech, než si doká­že­te před­sta­vit. Hrála jste tvr­dou hru na nezná­mém hřiš­ti...

Povede se Alessandře tuto nebez­peč­nou hru dohrát až do kon­ce a zís­kat pro svět „tajem­ný“ důkaz, kte­rý někte­ří tou­ží navždy a nená­vrat­ně zni­čit? A proč všich­ni moc­ní svě­ta měli strach z jed­no­ho drob­né­ho muže, kte­rý neká­zal nic víc než dob­ro? Podaří se inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář­ce odha­lit, o co tu ve sku­teč­nos­ti jde? Trou­fám si tvr­dit, že když jste se dosta­la až sem, urči­tě si doká­že­te dát dvě a dvě dohro­ma­dy...

estézastavení

Kniha „Šesté zasta­ve­ní“ je roz­sáh­lý thriller o 475 stra­nách, kte­rý vás hned na začát­ku pohl­tí a nepus­tí. Pro mě to bylo doslo­va dechbe­rou­cí čte­ní, kdy jsem hlta­la jed­nu strán­ku za dru­hou, a od kni­hy jsem se jen stě­ží doká­za­la odtrh­nout. Je to pří­běh, kde o napě­tí a akce roz­hod­ně není nou­ze, nao­pak se jde pří­mo z akce do akce.

Moc se mi líbi­lo, jak autor­ka sklou­bi­la stříp­ky dáv­né his­to­rie spo­lu s nábo­žen­ský­mi prv­ky, do kte­rých se nebá­la pou­žít a vmí­sit i ter­mí­ny z vědec­ké­ho pro­stře­dí. Díky tomu vytvo­ři­la vel­mi zají­ma­vou záplet­ku celé­ho pří­bě­hu, co vás donu­tí o tom všem pře­mýš­let, co kdy­by to jed­no­ho dne moh­la být prav­da...?

Toužíte-li se napl­no pono­řit do jed­no­ho z nej­lep­ších thrille­rů, co jsem za posled­ní dva roky čet­la, zce­la urči­tě si tuto kni­hu nenech­te ujít. Je psá­na svě­žím jazy­kem a vel­mi dob­ře se čte. Autorka vět­ši­nu his­to­ric­kých, nebo vědec­kých ter­mí­nů jed­no­du­chou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou hned vysvět­lu­je, aniž by jakým­ko­liv způ­so­bem naru­ši­la ply­nu­lost pří­bě­hu.

A POZOR! Nenechte se nijak uko­lé­bat! Když už si bude­te mys­let, že jste na té správ­né sto­pě, tak věř­te nevěř­te, všech­no nako­nec bude úpl­ně jinak, než jste si mys­le­li....

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci Knihy Omega

ŠESTÉ ZASTAVENÍ

Napsala: Linda Stasi

Přeložila: Martina Špičková

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o, v edi­ci Knihy Omega v roce 2019

Počet stran: 475

ISBN: 978-80-7390-896-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Zločin a vášně za rady Vacátka12. listopadu 2023 Zločin a vášně za rady Vacátka Zfilmované detektivní příběhy o radovi Vacátkovi jsou legendami ve svém žánru. Méně diváků však ví, že předobrazem této postavy byl skutečný policejní rada Josef Vaňásek. Krmi příběhy […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47847 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72413 KB. | 22.05.2024 - 11:20:11