Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Plamínek a čtyřkoláci: Vzdělávání a dobrodružství pro děti v televizním seriálu

Plamínek a čtyřkoláci: Vzdělávání a dobrodružství pro děti v televizním seriálu

Photo © Nickelodeon Network
Photo © Nickelodeon Network
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Plamínek a čtyř­ko­lá­ci (v Angličtině - Blaze and the Monster Machines (zkrá­ce­ně BATMM)) je počí­ta­čem ani­mo­va­ný inter­ak­tiv­ní tele­viz­ní seri­ál pro děti se zamě­ře­ním na výu­ku vědy, tech­ni­ky, inže­nýr­ství a mate­ma­ti­ky (STEM), kte­rý měl pre­mi­é­ru 13. říj­na 2014 na sta­ni­ci Nickelodeon. Seriál se točí kolem Plamínka, mon­ster truc­ku, a jeho lid­ské­ho řidi­če AJ, kte­ří zaží­va­jí dob­ro­druž­ství v Axle City a učí se růz­né kon­cep­ty STEM, kte­ré jim pomá­ha­jí na jejich ces­tě. Přidává se k nim lid­ský mecha­nik Gabby a jejich kama­rá­di z mon­ster truc­ku Stripes, Starla, Darington a Zeg, stej­ně jako jejich sou­peř Crusher a jeho potrh­lý pomoc­ník Pickle. Později se k hlav­ní­mu obsa­ze­ní ve 3. sérii při­po­jí i Watts.

Zápletka

Seriál Plamínek a čtyř­ko­lá­ci se zamě­řu­je na Plamínka, oranžovo-červený mon­ster truck, a jeho chyt­ré­ho, mla­dé­ho řidi­če AJ. Žijí ve svě­tě, kte­rý zahr­nu­je mno­ho živých mon­ster truc­ků zva­ných „čtyř­ko­lá­ci“. Mezi jejich přá­te­le pat­ří kami­oňá­ci Starla, Stripes, Zeg, Darington a Watts (od 3. série) a také Gabby, kte­rá je mecha­ni­kem, jenž doká­že opra­vit coko­li, a poz­dě­ji Wattsova řidič­ka a blíz­ká pří­tel­ky­ně Monster Machine (od 3. série). V kaž­dé epi­zo­dě se také obje­vu­je Crusher, zákeř­ný mod­rý tahač s bles­ky, kte­rý pod­vá­dí při závo­dech, ale poma­lu se vyví­jí v hod­něj­ší posta­vu. Crushera vždy dopro­vá­zí malý nákla­ďák Pickle, jeho potrh­lý pomoc­ník.

Formát

V kaž­dé epi­zo­dě se Plamínek a AJ vydá­va­jí na různá dob­ro­druž­ství a ces­tou řeší pro­blémy, obvykle tři v kaž­dé epi­zo­dě, při­čemž jim „pomá­ha­jí“ divá­ci. Plamínek se také může v závis­los­ti na situ­a­ci pro­mě­nit v jiné vozi­dlo nebo arte­fakt. Plamínek může někdy úkol spl­nit s pomo­cí své Blazing Speed, spe­ci­ál­ní schop­nos­ti, kte­rá mu umož­ňu­je jet super rych­le. Zvířata v tom­to svě­tě Monster Machine mají splý­va­jí­cí okna (kte­rá byla od 5. série odstra­ně­na) a kola. Přesto jsou AJ a Gabby oba lidé. V někte­rých epi­zo­dách Plamínek, AJ a jejich přá­te­lé závo­dí s Crusherem. Během závo­du Crusher pod­vá­dí, obvykle s pomo­cí svých šedých robo­tic­kých čás­tí. Plamínek a AJ se však doká­ží dostat přes jeho pas­ti a vždy ho včas pora­zí. Ne ve všech epi­zo­dách jde o pořád­ný závod, ale přes­to Plamínek s Crusherem sou­tě­ží, někdy tak, že s ním závo­dí o něja­ký před­mět. V jiných epi­zo­dách pomá­há kama­rá­do­vi z nákla­ďá­ku, napří­klad Starle, Zegovi, Daringtonovi, Stripesovi, Wattsovi, nebo dokon­ce Drtiči a/nebo Pickleovi. Každá epi­zo­da obsa­hu­je dvě nebo tři ori­gi­nál­ní pís­nič­ky, kte­ré Plamínek a AJ obvykle zpí­va­jí mimo obra­zov­ku, když se vydá­va­jí na dob­ro­druž­nou ces­tu nebo před­vá­dě­jí kon­cept STEM epi­zo­dy.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Podívejte se na hodnocení Plamínek a čtyřkoláci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,99185 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72392 KB. | 24.05.2024 - 03:49:26