Kritiky.cz > Recenze knih > Pátrání po událostech zvěčněných ve známých písních

Pátrání po událostech zvěčněných ve známých písních

Příběhy písní obálka
Příběhy písní obálka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud vám někdy vrta­lo hla­vou, jest­li má bala­da o postře­le­né Delii něja­ký reál­ný základ nebo jest­li slav­ný dům U Vycházejícího slun­ce oprav­du exis­to­val a co se za jeho zdmi vlast­ně ode­hrá­va­lo, je tahle kníž­ka přes­ně pro vás. Vydává se po sto­pách osu­dů dva­ce­ti zná­mých pís­ní a při pát­rá­ní se nudit roz­hod­ně nebu­de­te.

Knížka se věnu­je cel­kem deva­te­nác­ti pís­ním cizím a jed­né čes­ké – tím­to čest­ným zástup­ce se sta­la Žalostná píseň o balo­nu Kysibelce. Kromě už zmí­ně­né The House Of the Rising Sun a Delii tu nechy­bí tře­ba zná­mé a dnes už téměř zli­do­vě­lé popěv­ky jako Jingle Bells, aus­tral­ská národ­ní píseň Waltzing Matylda, It’s A Long Way To Tipperay, Oh! Susanah, Sloop John B. nebo Frankie a Johny. Z těch méně zná­mých pís­ní sto­jí za to zmí­nit ale­spoň tu s názvem It Seems So Long Ago, Nancy napsa­nou nedáv­no zesnu­lým kanad­ským pís­nič­ká­řem, bás­ní­kem a spi­so­va­te­lem Leonardem Cohenem nebo skot­skou píseň Loch Lomond.

Pátrání po udá­los­tech, kte­ré vznik těch­to skla­deb inspi­ro­va­ly, čte lépe než leckte­rá detek­tiv­ka a během čet­by se bude­te, byť jen obraz­ně, pro­hra­bá­vat archi­vy kniho­ven, pro­čí­tat sta­ré regi­o­nál­ní novi­ny, vyslý­chat oči­té svěd­ky, číst sta­ré dopi­sy a ces­to­vat na mís­tech, kte­ré si náro­ku­jí prá­vo na to, že jsou prá­vě těmi, kde k udá­los­tem zvěč­ně­ným v pís­ních došlo. Knížka sle­du­je, jak osu­dy těch, kdo píseň stvo­ři­li, tak i udá­lost, kte­ré za jejím vzni­kem mohyl stát a zmi­ňu­je také inter­pre­ty, kte­ří píseň pře­vza­li to své­ho reper­toá­ru. Zvláštní pozor­nost je samo­zřej­mě také věno­vá­na tomu, jak byla píseň pře­tex­to­vá­vá­na a upra­vo­vá­na v čes­kém pro­stře­dí.

U kaž­dé pís­ně je navíc uve­den její původ­ní text i čes­ký pře­klad, text pak dopl­ňu­je množ­ství foto­gra­fií a jako pomy­sl­nou třeš­nič­ku na dor­tu najde­te v samém závě­ru obsáh­lý seznam pra­me­nů a poří­ze­ných nahrá­vek a také výběr z čes­kých tex­tů pís­ní.

Příběhy pís­ní

Autor: Michal Bystrov

Nakladatelství: Galén

Rok vydá­ní: 2009


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27910 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71860 KB. | 20.07.2024 - 05:02:22