Kritiky.cz > Ze života > Alima Pure - líčení pro ženy bez umělých barviv a chemikálií

Alima Pure - líčení pro ženy bez umělých barviv a chemikálií

60ffae59d6d56
60ffae59d6d56
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Značka Alima Pure se zabý­vá výhrad­ně tvor­bou líči­del. Ty mají jedi­neč­nou kva­li­tu, kte­rá je zalo­že­na na vyu­ží­vá­ní čis­tě pří­rod­ních ingre­di­en­cí. Značka si za poměr­ně krát­kou dobu své exis­ten­ce doby­la srd­ce kli­en­tek nejen v rod­ných Spojených stá­tech, ale i v Evropě. Co je na ní tak výji­meč­né­ho?

Make-up je sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho ritu­á­lu vět­ši­ny žen. Ať už s ním trá­ví minu­ty nebo dlou­hý čas, vždy je něčím, co je jejich sou­kro­mou, sko­ro až intim­ní zále­ži­tos­tí. Každý den je jiný a v závis­los­ti na nála­dě nebo bar­vě oble­če­ní si dámy ladí i styl líče­ní. Ať už chtě­jí “nude” nebo sofis­ti­ko­va­ný efekt, v kaž­dém pří­pa­dě pou­ží­va­jí a také hle­da­jí pre­ciz­ní a kva­lit­ní pro­duk­ty. Přesně tako­vé jim Alima Pure nabí­zí.

Za posled­ní dese­ti­le­tí jsme všich­ni pro­šli vel­kou osvě­tou ohled­ně nega­tiv­ní­ho vli­vu všu­dypří­tom­né che­mie na naše tělo a na život­ní pro­stře­dí. Mnoho lidí bere tyto zprá­vy jako alar­mu­jí­cí a sna­ží se udě­lat něco pro to, aby svůj život­ní styl zlep­ši­li. Více si pro­čí­ta­jí slo­že­ní výrob­ků a pre­fe­ru­jí bez­peč­né pro­duk­ty. Stejně tak při­bý­vá i výrob­ců, kte­ří eli­mi­nu­jí pou­ží­vá­ní škod­li­vin a více mys­lí na eko­lo­gic­kou výro­bu. Alima Pure se v rám­ci svě­to­vých výrob­ců deko­ra­tiv­ní kos­me­ti­ky sta­la jed­ním z hlav­ních prů­kop­ní­ků.

Její líči­dla jsou stvo­ře­ná pro moder­ní, sebe­vě­do­mou ženu a spl­ňu­jí nároč­ná kri­té­ria. Všechny pří­prav­ky jsou:

 • vyso­ce účin­né
 • vyro­be­né pou­ze z nej­čist­ších pří­rod­ních slo­žek
 • bez syn­te­tic­kých bar­viv
 • bez nebez­peč­ných adi­tiv
 • nejsou tes­to­va­né na zví­řa­tech

Alima Pure nabí­zí kom­plet­ní řadu líči­del - pod­kla­do­vé báze, roz­jas­ňo­va­če, make-upy, pud­ry, rtěn­ky, oční stí­ny, korek­to­ry a jiné.

Make-up (ang­lic­ky “foun­dati­on”) je základ !

Podkladový make-up od Alima Pure dostal řadu oce­ně­ní a v porov­ná­ní s kon­ku­ren­cí nabí­zí oprav­du nad­stan­dard­ní počet odstí­nů pro jaký­ko­liv tón pokož­ky.

Sypký

Základem syp­ké for­my (“Satin Matte Foundation”) jsou mine­rál­ní pig­men­ty na bázi slí­dy a oxi­du žele­zi­té­ho. Nanášet ho může­te pomo­cí štět­ců, kte­ré má Alima Pure tak­též v nabíd­ce, a kte­ré jsou vyro­be­né z taklo­nu. Taklonová vlák­na jsou zce­la hypo­a­ler­gen­ní a ve svě­tě natu­rál­ní kos­me­ti­ky nahra­zu­jí zví­ře­cí ště­ti­ny.

Presovaný

Kompaktní pro­ve­de­ní (“Pressed Powder Foundation”) je pak obo­ha­ce­no o výživ­né rost­lin­né ole­je, anti­o­xi­dan­ty a zklid­ňu­jí­cí rost­lin­né extrak­ty. Je ide­ál­ní do kabel­ky a nápl­ně se po spo­tře­bo­vá­ní dají měnit.

Něco za něco aneb krá­su ženám i pla­ne­tě

I když se v Alima Pure pou­ží­va­jí čis­tě pří­rod­ní slož­ky, filo­zo­fií znač­ky je naší zemi oplá­cet její dary. Za pri­o­rit­ní cíl si kla­de zacho­vá­vat zdra­vé a čis­té život­ní pro­stře­dí. Tedy nejen při­dá­vat krá­su ženám, ale udr­žo­vat nád­her­nou i naši pla­ne­tu. To, o co se po eko­lo­gic­ké strán­ce tato poměr­ně malá fir­ma s ome­ze­ným roz­poč­tem zasa­zu­je, je úžas­né:

 • Jako prv­ní výrob­ce barev­né kos­me­ti­ky se sta­la čle­nem B Corporation. Jedná se o celo­svě­to­vou nezisko­vou orga­ni­za­ci, do kte­ré se dosta­nou pou­ze spo­leč­nos­ti s vel­mi pří­klad­ným envi­ron­men­tál­ním a soci­ál­ním cho­vá­ním.
 • Od roku 2008 fun­gu­je fir­ma 100% bez pro­duk­ce CO2.
 • Je sou­čás­tí pro­gra­mu, kte­rý k výro­bě vyu­ží­vá zásad­ně ener­gii z pří­rod­ních zdro­jů - solár­ní, větr­nou, z bio­ma­sy, vod­ní či geo­ter­mál­ní.
 • V letoš­ním roce slí­bi­la zasa­dit 250 000 stro­mů! Za kaž­dou při­ja­tou objed­náv­ku to bude cel­kem pět stro­mů.
 • 1% cel­ko­vé­ho obra­tu věnu­je jako dar nezisko­vým orga­ni­za­cím boju­jí­cích za zdra­vé život­ní pro­stře­dí.
 • Snaží se pou­ží­vat recyklo­va­tel­né oba­ly a tam, kde to jde, nabí­zet i zno­vu­pl­ni­tel­né pro­duk­ty.
 • Na někte­rých kra­bič­kách se pou­ží­vá inkoust na bázi sóji.
 • V letoš­ním roce plá­nu­je oba­ly dále zdo­ko­na­lit a ješ­tě více se zamě­řit na eko mate­ri­á­ly.

Máte mezi svou kos­me­ti­kou nebo líči­dly něco čis­tě pří­rod­ní­ho? Zajímá nás to!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Nákaza - film, který vás nakazí úchvatným 3D11. července 2018 Nákaza - film, který vás nakazí úchvatným 3D Svět pohltí temnota v podobě nákazy. Vědci si opět hráli na bohy a teď kvůli tomu trpí celé lidstvo. Nepřipomíná vám to děj herní a filmové série Resident Evil? Možná trochu ano, ale film […] Posted in Filmové recenze
 • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Novinářská konference filmu Smrtelné historky22. března 2016 Novinářská konference filmu Smrtelné historky Ze dne 22.3.2016 ------------------- Režie: Jan Bubeníček Scénář: Jan Bubeníček Kamera: Radek Loukota Hudba: Petr Šoupa, Ivo Keilwerth Hrají: Jan Budař, Pavel Landovský, Jan […] Posted in Videa
 • Roadkill (2011)17. dubna 2021 Roadkill (2011) Kletba staré cikánky na sebe bere podobu mýtického obřího ptáka, před kterým není úniku…Sedm přátel a bývalých spolužáků se vydává na dobrodružný výlet po krásách Irska […] Posted in Horory
 • King Kong21. prosince 2005 King Kong Temperamentní a sebestředný režisér Carl Denham (Jack Black) pracuje na novém filmu a společně se svým štábem se vydává točit na tajuplný Ostrov Lebek. Zde je však čeká velké překvapení v […] Posted in Filmové recenze
 • Na prahu nového ročníku23. prosince 2022 Na prahu nového ročníku Posted in Komiks
 • Rocky III16. července 2020 Rocky III Rocky, který ve druhém díle zvítězil ve vyčerpávajícím odvetném souboji s šampiónem Apollo Creedem, se stal mistrem světa všech váhových kategorií. Je z něj boháč a mohl by si užívat […] Posted in Zajímavosti
 • HOREM PÁDEM NA DVD6. dubna 2005 HOREM PÁDEM NA DVD 2DVD obsahuje: do 12ti kapitol členěný film ve dvou formátech: originálním širokoúhlém formátu a ve formátu 16:9 vždy se zvukem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvukovou […] Posted in DVD a Video Tipy
 • MumieHrob Dračího císaře - The MummyTomb of the Dragon Emperor12. června 2009 MumieHrob Dračího císaře - The MummyTomb of the Dragon Emperor // // Ačkoliv hrdě nosím na svém recenzentském štítě zlatem vyrytá písmena „Objektivita“, přece jen před některými […] Posted in Recenze
 • Insidious: Chapter 3 (2015)17. listopadu 2017 Insidious: Chapter 3 (2015) Pojďme se podívat, co se dělo ještě předtím, než si síly temna vybrali za své oběti Lambertovy… Mladá dívka Quinn navštíví známou jasnovidku Elise, kterou žádá o […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48129 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72311 KB. | 24.05.2024 - 03:05:48