Kritiky.cz > Klubové filmy > Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)

Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)

jaroleto 01
jaroleto 01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Opravdová fil­mo­vá báseň, v kte­ré je z kaž­dé­ho políč­ka cítit poe­ti­ka a ale­go­rie.

Nejznámější korej­ský reži­sér Kim Ki-duk, kte­rý sám sebe ozna­ču­je za nezá­vis­lé­ho tvůr­ce, nato­čil sní­mek mno­hý­mi ozna­čo­va­ný jako počá­tek nové kapi­to­ly v jeho tvor­bě. Začínal s nedo­stu­do­va­nou země­děl­skou ško­lou a svo­je posled­ní pení­ze utra­til za leten­ku do Paříže, kde na uli­cích dva roky pro­dá­val své obra­zy, a také se popr­vé podí­val do kina. Po návra­tu do Koreje usi­lov­ně psal a také vyhrá­val v scé­náris­tic­kých sou­tě­žích. V roce 1996 pak debu­to­val svým prv­ním fil­mem Krokodýl. A od roku 2000 jsme se od něj zatím moh­li dočkat ale­spoň jed­no­ho fil­mu roč­ně.

Tolik k samot­né­mu reži­sé­ro­vi. Za jeho vel­ký talent je pova­žo­vá­na schop­nost tvo­řit veli­ce půso­bi­vé zábě­ry s mini­mem dia­lo­gů. Obě tyto schop­nos­ti nám před­ve­dl měrou vrcho­va­tou.

]

Samotný název fil­mu je jed­nou z ale­go­rií. Představuje totiž koloběh živo­ta. Hned v úvo­du nám reži­sér pro­mít­ne nápis **Jaro** a my začí­ná­me sle­do­vat pří­běh pros­té­ho bud­his­tic­ké­ho mni­cha a jeho malé­ho žáka. Zatímco jsme uchvá­ce­ni nád­her­nou kra­ji­nou, učeň pro­ve­de nepěk­ný kou­sek: mučí zví­řát­ka tím, že jim k tělu při­vá­že kámen a poba­ve­ně sle­du­je jejich mar­né zna­že­ní. Jeho mis­tr vše vidí a v noci mu pro­ve­de to samé, chla­pec bude při­pou­tán ke kame­ni, dokud neo­svo­bo­dí všech­ny živo­či­chy, kte­ré při­vá­zal. Pokud ale jen jed­no ze zví­řá­tek zemře, bude až do kon­ce živo­ta nosit svůj kámen v srd­ci.

Tato část nemá jen výchov­ný pod­text, ale slou­ží hlav­ně jako pojít­ko celé­ho fil­mu, uza­ví­rá ho do jed­no­ho cel­ku a dostá­vá do úpl­ně jiné rovi­ny.

**Léto** je obdo­bí roz­kvě­tu a neji­nak je tomu i u lidí, mni­chův žák již sko­ro dospěl a do chrá­mu k nim při­chá­zí nemoc­ná dív­ka. Každému je urči­tě jas­ný násle­du­jí­cí děj. U učně zví­tě­zí při­ro­ze­nost nad duchov­ní­mi ide­á­ly.

**Podzim** zase před­sta­vu­je odlou­če­ní, melan­cho­lii a nestá­lost v lid­ském živo­tě. Stane se zde plno zvra­tů, kte­ré upou­ta­jí divá­ka a umož­ní mu lépe pocho­pit.

Nikoho nepře­kva­pí, že **Zima** zna­me­ná konec, ale i obno­vu a očiš­tě­ní. Toto obdo­bí je z celé­ho fil­mu nej­pů­so­bi­věj­ší a i samot­ný fakt, že prá­vě zde hra­je reži­sér, nazna­ču­je jeho důle­ži­tou roli.

Nové **Jaro** nava­zu­je na před­cho­zí část a uza­ví­rá celý děj do vše­ří­ka­jí­cí­ho kolobě­hu, kte­ré­mu říká­me **ŽIVOT**...

Krásný sní­mek, kte­rý sto­jí nejen za podí­vá­ní, ale i za chví­li pře­mýš­le­ní a pocho­pe­ní. Kim Ki-duk stvo­řil nád­her­né dílo s mini­mem her­ců a dia­lo­gů.

**Víte, že...**

„.. samot­né natá­če­ní fil­mu pro­bí­ha­lo na udol­ní nádr­ži Jusan v Korei, což je 200 let sta­ré, umě­le vytvo­ře­né jeze­ro? To si, díky více než sto let sta­rým stro­mům a horám odrá­že­jí­cím se na jeho hla­di­ně, dodnes udr­žu­je mystic­kou atmo­sfé­ru. A prá­vě zde nahrá­va­cí stu­dio po šes­ti­mě­síč­ním vyjed­ná­vá­ní s korej­ským minis­ter­stvem život­ní­ho pro­stře­dí zís­ka­lo prá­va natá­čet.

**Info**

- Režie: Kim Ki-duk

- Rok uve­de­ní: 2003

- Originální název: Bom yeo­reum gae­ul gye­oul geu­ri­go bom

- Anglický název: Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring

- Země: Jižní Korea / Německo

- Délka fil­mu: 103 min

- Hrají: Kim Ki-duk, Oh Yeong-su, Kim Young-min, Seo Jae-kyeong, Kim Jong-Ho, Kim Jung-Young, Ji Dae-Han, Choi Min, Park Ji-A, Son Min-Young

**Odkazy**

- „info o fil­mu (kfilmu.net)“:[http://kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=jaroleto]

- „ofi­ci­ál­ní strán­ky (anglicky)“:[http://www.sony classics.com/spring/]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25108 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71742 KB. | 28.02.2024 - 04:33:03