Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pavučina: Nespěte na tomto zvráceném halloweenském hororu

Pavučina: Nespěte na tomto zvráceném halloweenském hororu

Photo © Lions Gate Films Inc.
Photo © Lions Gate Films Inc.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Existence osmi­le­té­ho chlap­ce se začne roz­plý­vat poté, co usly­ší záhad­ný hlas vychá­ze­jí­cí zpo­za zdi jeho lož­ni­ce ve fil­mu Pavučina, kte­rý se nyní hra­je vpraž­ských kinech poté, co měl letos vlétě pre­mi­é­ru ve Spojených stá­tech. Tento roz­to­div­ný horor v pro­duk­ci Setha Rogena a Evana Goldberga sice při svém debu­tu neza­zna­me­nal žád­ný vel­ký ohlas, ale na pod­zim s ním roz­hod­ně nespě­te: je to oprav­do­vá halloween­ská lahůd­ka.

Pavučina je vzác­ným horo­ro­vým pře­kva­pe­ním ve více ohle­dech, se zvrá­ce­ným pří­bě­hem, kte­rý vás udr­ží v nejis­to­tě a před neho­ráz­ným vyvr­cho­le­ním hodí dvě zásad­ní změ­ny smě­ru. Není to sice úpl­ně letoš­ní Zhoubce nebo Barbar, ale je na stej­né úrov­ni a o stu­peň lep­ší než podob­ně ladě­ný Chlapec.

V režii Samuela Bodina, jeho celo­ve­čer­ní­ho debu­tu, pod­le scé­ná­ře Chrise Thomase Devlina (loň­ský Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou redux), se v Pavučině obje­vu­je Woody Norman (kte­rý si neza­po­me­nu­tel­ně zahrál po boku Joaquina Phoenixe v trestu­hod­ně nedo­ce­ně­ném C’mon C’mon) v roli osmi­le­té­ho Petera, kte­rý má v noci pro­blémy se spán­kem, když usly­ší kle­pá­ní na zeď své­ho poko­je... a brzy i chrapla­vý hlas, kte­rý se s ním sna­ží komu­ni­ko­vat.

Rodiče Carol (Lizzy Caplanová) a Mark (Antony Starr) nechtě­jí mít s Peterovými his­tor­ka­mi o podiv­ném hla­su vychá­ze­jí­cím ze zdi nic spo­leč­né­ho a trva­jí na tom, že si vše jen namlou­vá. Mezitím hlas ve zdi začne Peterovi vyprá­vět věci o jeho rodi­čích...

V prů­bě­hu prv­ní polo­vi­ny Pavučiny si poma­lu začí­ná­me uvě­do­mo­vat, že se s Peterem děje ješ­tě něco jiné­ho. Jeho despo­tič­tí rodi­če ho nechtě­jí pus­tit na kole­do­vá­ní a zdá se, že ve ško­le nemá žád­né kama­rá­dy. Mluví se o zmi­ze­lé dív­ce ze sou­sed­ství, na dve­řích do skle­pa je zámek a mamin­ka se zdá být po Petrových tvr­ze­ních obzvlášť roz­ru­še­ná.

A cosi nejas­ně zlo­věst­né­ho je i na táto­vi (mis­trov­sky ho ztvár­nil Starr, kte­rý hra­je v seri­á­lu Chlapci od Amazonu jako Homelander), kte­rý jako by syno­vi vyhro­žo­val, když mu popi­su­je, jak se zba­vit myší, kte­ré musí být ve zdech, nebo jak zachrá­nit rodin­ný dýňo­vý záhon před šíří­cí se hni­lo­bou.

Peterova zastu­pu­jí­cí uči­tel­ka sleč­na Devineová (Cleopatra Colemanová) si toho všim­ne, a dokon­ce udě­lá něko­lik domov­ních pro­hlí­dek poté, co ško­la nechce její oba­vy sle­do­vat. A navzdo­ry nad­při­ro­ze­né pre­mi­se si začí­ná­me uvě­do­mo­vat, že Pavučina ve sku­teč­nos­ti není horo­rem, ale spí­še podo­ben­stvím o zne­u­ží­vá­ní dětí, kdy Peter utí­ká do tem­né fan­ta­zie, aby uni­kl před sku­teč­ný­mi hrůza­mi doma.

Poté, co tříd­ní klaun Brian (Luke Busey, mla­dý syn Garyho Buseyho) roz­bi­je Peterovu cen­nou dýni, donu­tí ho mat­ka tyra­na, aby se Peterovi před celou tří­dou omlu­vil a podal mu ruku. Hlas však nyní pro­mlou­vá k Peterovi ve ško­le a říká mu, že Brianova vynu­ce­ná omlu­va není dost dob­rá. Proto se na tyra­na vrh­ne, sra­zí ho ze scho­dů a zlo­mí mu při­tom nohu.

A v tom­to oka­mži­ku dochá­zí v Pavučině k prv­ní­mu dějo­vé­mu posu­nu, když si uvě­do­mí­me, že hrů­zy doma se nyní pro­je­vu­jí i v samot­ném Peterovi... Stává se z něj v tom­to neob­vyk­lém horo­ro­vém pří­bě­hu nic netu­ší­cí mon­strum?

Pavučina se však během své závě­reč­né tře­ti­ny stá­vá něčím úpl­ně jiným, což je nej­lep­ší nechat na nic netu­ší­cích divá­cích, aby obje­vi­li sami. A přes­to­že to nedě­lá čest poměr­ně váž­ným téma­tům, kte­rá se obje­vu­jí v prv­ních dvou děj­stvích fil­mu, je to stej­ně vyna­lé­za­vé a divo­ké (a mož­ná inspi­ro­va­né epi­zo­dou Treehouse of Terror ze seri­á­lu Simpsonovi).

Na main­stre­a­mo­vý horor je Pavučina nezvykle říd­ká, vět­ši­nu sto­pá­že věnu­je Peter zkou­má­ní tem­né­ho pro­stře­dí své­ho domo­va a tem­ných myš­le­nek, kte­ré se v jeho mys­li vysky­tu­jí. Ale ten­to atmo­sfé­ric­ký chiller s expre­siv­ní kame­rou Philipa Lozana a nála­do­vou hud­bou od Drum & Lace spl­ňu­je oče­ká­vá­ní na více fron­tách. Nenechte na něj sedat prach.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Pavučina na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91570 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71978 KB. | 23.07.2024 - 16:41:28