Kritiky.cz > Recenze knih > ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splíny (v) budoucnosti

ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splíny (v) budoucnosti

405955817 10222896527233803 329203700952673970 n
405955817 10222896527233803 329203700952673970 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pokud hle­dá­te humo­ris­tic­ky ladě­ný sci-fi román, u kte­ré­ho se nejen pří­jem­ně uvol­ní­te a zasmě­je­te, ale i tak tro­chu zamys­lí­te nad zásad­ní­mi otáz­ka­mi „běž­né­ho živo­ta“ tj. na čem v živo­tě sku­teč­ně zále­ží, urči­tě si nenech­te ujít tuto skvě­le napsa­nou kni­hu od Marka Mullera „ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splí­ny (v) budouc­nos­ti“. 

Hlavním hrdi­nou je dva­a­dva­ce­ti­le­tý týpek jmé­nem Josef Ševčík, kte­ré­mu všich­ni přá­tel­sky pře­zdí­va­jí Zefek. Tehdy neměl ani hol­ku ani prá­ci - co mu však ale nechy­bě­lo, byl pocit těž­ké dez­i­lu­ze po nedáv­ném vyha­zo­vu z vyso­ké ško­ly a nuce­ném návra­tu k rodi­čům do rodin­né­ho dom­ku v Šestajovicích u Prahy. 

Tento pozo­ru­hod­ný pří­běh se začí­ná ode­hrá­vat jed­no­ho pro­sin­co­vé­ho pát­ku v roce 2001, v oka­mži­ku, kdy Zefek vyrá­ží na pařbu na hor­skou cha­tu spo­lu se svý­mi nej­lep­ší­mi přá­te­li. V té době však ješ­tě  netu­šil, jaká „drs­ná“ pře­kva­pe­ní si pro něj život nachys­tal....

Zničehonic a bez jaké­ho­ko­liv varo­vá­ní se totiž náh­le oci­tá­me v uto­pic­ké spo­leč­nos­ti Londýna ve Federaci Evropa v roce 2452, kdy se doví­dá­me, že Josef Ševčík v roce 2001 utr­pěl vel­mi váž­nou neho­du, kdy jej zasy­pa­la lavi­na a on zaži­va umr­zl.

S pomo­cí teh­dej­ší tech­no­lo­gie se však poda­ři­lo jeho tělo ucho­vat ale­spoň do doby, než moder­ní věda při­jde na způ­sob, jak bez­peč­né roz­mra­zit člo­vě­ka, aniž by při tom zemřel. A to se sku­teč­ně poda­ři­lo, i když to trva­lo něko­lik sto­vek let!

Díky tomu se Zefek nako­nec stá­vá vel­mi boha­tým, slav­ným a hlav­ně nej­star­ším žijí­cím oby­va­te­lem pla­ne­ty s úcty­hod­ným věkem 474 let. Se začle­ňo­vá­ním do nor­mál­ní­ho živo­ta mu pomá­há orga­ni­za­ce a k ruce mu je vel­mi sym­pa­tic­ká, pohled­ná a sko­ro ke vše­mu svol­ná „Najwa - Miss budouc­nos­ti“, nebo ale­spoň do doby, než se na obzo­ru obje­ví tajem­ná zrz­ka z minu­los­ti.

Spolu s hlav­ním hrdi­nou máme mož­nost pozná­vat nejen svět a život v budouc­nos­ti, ale i jeho prin­ci­py fun­go­vá­ní, záko­ny, jed­not­li­vé vymo­že­nos­ti, a hlav­ně i nej­růz­něj­ší moder­ní tech­no­lo­gie zjed­no­du­šu­jí­cí kaž­do­den­ní život svých oby­va­tel.

A prá­vě tyto moder­ní vychy­táv­ky mě v kni­ze bavi­li asi nej­ví­ce a poprav­dě bych si někte­ré z nich necha­la líbit i ve svém nor­mál­ním živo­tě. Ostatně ten, kdo by tyto vychy­táv­ky např. v podo­bě oble­če­ní, co se nemu­sí prát a žeh­lit; uve­dl do pra­xe, ten by byl u mě sku­teč­ný Bůh....

Na jed­nu stra­nu máme mož­nost sle­do­vat a srov­ná­vat pro­stře­dí free Evropy s pro­stře­dím tota­lit­ní­ho Ruska, kde nejsou v bez­pe­čí ani niter­né myš­len­ky, tak i v nepo­sled­ní řadě pro­stře­dí Ameriky, kde o zvrá­ce­nos­ti není žád­ná nou­ze.....

Zefkovo pro­bu­ze­ní je vel­mi sil­ný pří­běh o osob­ní kri­zi způ­so­be­né roz­pa­dem život­ních jis­tot, ztrá­ty bez­pe­čí domo­va, ale i o dozrá­vá­ní v lep­ší JÁ, nale­ze­ní morál­ní odpo­věd­nos­ti a sna­hy pře­vzít nad svým živo­tem ale­spoň čás­teč­nou kon­t­ro­lu a zod­po­věd­nost. Je to pří­běh o vel­ké nadě­ji a tou­ze pozná­vat nové a nepo­zna­né.

Jsme tichý­mi svěd­ky toho, jak vli­vem nešťast­ných okol­nos­tí je jeden  nezod­po­věd­ný, a i tak tro­chu sobec­ký flou­tek dotla­čen k tomu, aby koneč­ně dospěl a cho­pil se otě­ží své­ho vlast­ní­ho živo­ta, pře­hod­no­til své život­ní pri­o­ri­ty a posta­vil se novým neče­ka­ným výzvám koneč­ně čelem. 

Celý děj je navíc oži­ve­ný kra­tič­ký­mi vzpo­mín­ka­mi z dět­ství, zejmé­na na bráš­ku Péťu, jež mu moc chy­bí, stej­ně tak jako máma a táta.... 

Kniha je vel­mi dob­ře napsa­ná a zís­ká si vás hned od prv­ní strán­ky a nene­chá vás vydech­nout až do samot­né­ho finá­le, neboť „Zefkovo pro­bu­ze­ní. Aneb splí­ny (v) budouc­nos­ti“ jsou oprav­du výji­meč­ným čte­nář­ským zážit­kem.

 

ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splí­ny (v) budouc­nos­ti

Napsal: Marek Muller

Vydalo nakla­da­tel­ství Jiří Nosek - KLIKA

Praha, 2023

Počet stran: 328

ISBN: 978-80-7666-105-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ23. září 2023 NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ Tak trochu ze zvědavosti jsem zkoukla psychologický sci-fi horor "Nikdo tě nezachrání", a musím říci, že mě mile překvapil, a hlavně po celou dobu udržel v mrazivém napětí a v několika […] Posted in Filmové recenze
  • Homer's Crossing: Nová epizoda Simpsonových plná nečekaných zvratů11. září 2023 Homer's Crossing: Nová epizoda Simpsonových plná nečekaných zvratů Společnost FOX zveřejnila propagční obrázky k nadcházející premiéře 35. série nazvané "Homer's Crossing", která je naplánována na 1. října 2023. Homer, cítící se bezcenným v práci, se […] Posted in Filmové recenze
  • Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný!31. července 2023 Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný! Pokud milujete úsměvné a s nadsázkou napsané historky z běžného života, jež vás nejen rozesmějí, ale i zahřejí na srdci, tak si určitě nenechte ujít knihu s krásně ilustrovanou obálkou od […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • Válka se stromy29. září 2022 Válka se stromy Knihy Jana Tománka miluji a nemůžu si je vynachválit nejen pro autorův osobitý humor, ale i pro jejich skryté poselství. Jeho nová kniha "Válka se stromy" není žádnou výjimkou a musím […] Posted in Recenze knih
  • UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu1. února 2024 UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu Dospívající rebelka Denise žije v pěstounské rodině. Její otec totiž zmizel, když byla malá. Ona je však přesvědčená, že ho uneslo UFO a pro své tvrzení hledá důkazy. Příběh je inspirován […] Posted in Filmové recenze
  • Příšera ze starého Soulu: Jihokorejský seriál na Netflixu s lákavou kombinací sci-fi, hororu a komedie7. ledna 2024 Příšera ze starého Soulu: Jihokorejský seriál na Netflixu s lákavou kombinací sci-fi, hororu a komedie Sledování jihokorejských seriálů na Netflixu je skvělý zážitek. Jsou úplně odlišné od toho, na co jsme zvyklí, a v tomto desetidílném seriálu je skvěle zkombinována komedie, sci-fi a […] Posted in TV Recenze
  • Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě1. prosince 2023 Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě Odlehlá výzkumná stanice na Antarktidě. Všude kolem jen mráz a sníh. Dovedete si představit atmosféričtější místo, kde by skupina amerických vědců mohla čelit mimozemské hrozbě? Pokud jste […] Posted in Retro filmové recenze
  • Italské mentolky12. listopadu 2023 Italské mentolky Itálie je symbolem pro sladké nic nedělání ve stínu palem za zvukového doprovodu cikád a šumění moře. Středoevropan má pocit, že život tam plyne tak nějak pomaleji a v klidu. Ale nakolik […] Posted in Recenze knih
  • Fialky, tajemství a jiné povídky12. listopadu 2023 Fialky, tajemství a jiné povídky Daniela Fischerová je známá především jako autorka rozhlasových her a filmových scénářů a nyní své příznivce a nejen je potěšila souborem Fialky, tajemství a jiné povídky. Na první pohled […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42749 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72003 KB. | 23.02.2024 - 17:29:48