Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Texaský masakr motorovou pilou: příliš mnoho masakru, příliš málo Texasu v rebootu Netflixu

Texaský masakr motorovou pilou: příliš mnoho masakru, příliš málo Texasu v rebootu Netflixu

TM
TM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autobus plný mile­ni­ál­ních měst­ských sli­zou­nů, kte­ří se vyda­li do texaské­ho měs­ta duchů s La Croix a avo­ká­do­vý­mi toas­ty, rozře­že Leatherface ve fil­mu Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou z roku 2022, pře­kva­pi­vě krva­vém, ale také napros­to nevý­raz­ném restar­tu série, kte­rý půso­bí jako pří­mé pokra­čo­vá­ní prv­ní­ho fil­mu série a igno­ru­je dal­ších zhru­ba sedm.

V roce 2022 se ve fil­mu Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou obje­ví Elsie Fisherová z Osmé tří­dy v roli Lily, kte­rá pře­ži­la střel­bu ve ško­le a kte­rá se spo­lu se sestrou restau­rá­tor­kou Melody (Sarah Yarkinová), Melodyiným part­ne­rem Dantem (Jacob Latimore) a jeho pří­tel­ky­ní Ruth (Nell Hudsonová) vydá­vá do ven­kov­ské­ho texaské­ho měs­teč­ka.

Jakmile mla­dí mile­ni­á­lo­vé vstou­pí do zdán­li­vě opuš­tě­né­ho měs­teč­ka Harlow v Texasu, nási­lím vystě­hu­jí star­ší ženu z její­ho domu a způ­so­bí jí infarkt. Hromotluk ve stí­nu, kte­rý ji posled­ních 50 let hlí­dal, se k ní při­po­jí v sanit­ce; není odmě­nou za uhod­nu­tí, kdo to je a co hod­lá udě­lat, až sta­rá paní sklap­ne.

Leatherface se brzy vrá­tí do měs­ta, tero­ri­zu­je naše hlav­ní hrdi­ny a vylo­mí ze zdi svou sta­rou reza­vou moto­ro­vou pilu. A v pře­hlíd­ko­vé pěti­mi­nu­to­vé sek­ven­ci Texaského masa­k­ru moto­ro­vou pilou pře­říz­ne celý auto­bus plný hips­te­rů, kte­ří se při­je­li uchá­zet o nemo­vi­tos­ti za úče­lem gen­t­ri­fi­ka­ce měs­ta.

Poklona tvůr­cům fil­mu (včet­ně reži­sé­ra Davida Blue Garcii a sce­náris­tů a pro­du­cen­tů Fede Alvareze a Roda Sayaguese, kte­ří před­tím nato­či­li vyni­ka­jí­cí rema­ke Evil Dead) za to, že se jim poda­ři­lo správ­ně nato­čit gore: je děsi­vé, roz­sáh­lé a z vel­ké čás­ti pro­ve­de­né pomo­cí prak­tic­kých efek­tů. Scéna, v níž je posta­vě opa­ko­va­ně roz­bí­je­na hla­va kla­di­vem, je obzvlášť zne­po­ko­ji­vá; jiná, v níž si posta­va nechá pro­str­čit krkem vlast­ní zlo­me­nou kost ruky, je nechut­ně vyna­lé­za­vá.

Tento Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou ale neví, co chce vším tím nási­lím říct. Nikdy to není ani vzdá­le­ně děsi­vé, a i když to film s krvepro­li­tím pře­há­ní podob­ně jako Piranha 3D Alexandre Aja, nikdy nemá onen vědo­mý náboj, kte­rý by z něj udě­lal sku­teč­nou pod­vrat­nou zále­ži­tost. Krev pros­tě nasák­ne plát­no, a čím víc jí vidí­me, tím méně jsme šoko­vá­ni.

Po vzo­ru nedáv­né­ho Halloweenu Davida Gordona Greena se do Texaského masa­k­ru moto­ro­vou pilou vra­cí Sally Hardesty (hrá­la Olwen Fouéré; původ­ní hvězda Marilyn Burnsová zemře­la v roce 2014), jedi­ná pře­ži­vší z prv­ní­ho fil­mu. Neví však, co si počít s ní ani s Leatherface, a navíc při­dá­vá vztah Laurie Strodeové a Michaela Myerse, kte­rý se k sobě neho­dí.

Jakkoli je nový Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou pod­le sku­teč­nos­ti, je to pou­ži­tel­ný pro­dukt Netflixu, kte­rý by měl potě­šit kaž­dé­ho, kdo sérii nezná a má zájem film vidět jen na zákla­dě jeho názvu. Pro ty, kte­ří vidě­li před­cho­zí fil­my série, z nichž mno­hé byly drs­né a pod­vrat­né, je ten­to film úlis­ným a neza­pa­ma­to­va­tel­ným pří­růst­kem.

Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou 2022 je devá­tým nebo desá­tým fil­mem série, kte­rá se od dob ori­gi­ná­lu sna­ží o restart. Film Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou z roku 1974 je prá­vo­plat­nou kla­si­kou, kte­rá není gore­fes­tem, jak nazna­ču­je její název, ale sku­teč­ně zne­po­ko­ji­vým zážit­kem, kte­rý vyvo­lá­vá hrů­zu poma­lou suges­cí. Režisér Tobe Hooper se k sérii vrá­til o deset let poz­dě­ji sním­kem The Texas Chainsaw Massacre 2; uvě­do­mil si, že blesk v láhvi už zno­vu neu­lo­ví, a nato­čil bláz­ni­vou sebe­pa­ro­dii, kte­rá ve své době pro­padla, ale od té doby se sta­la kul­tov­ní kla­si­kou.

New Line restar­to­va­la sérii fil­mem Leatherface z roku 1990: V tom­to tra­dič­něj­ším sla­she­ru, kte­rý z vel­ké čás­ti igno­ro­val před­cho­zí dva fil­my, si zahrál mla­dý Viggo Mortensen. Další pokus o restart fran­ší­zy se usku­teč­nil o čty­ři roky poz­dě­ji s fil­mem Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou:

Reboot z roku 2003 v pro­duk­ci Michaela Baye byl sice uhla­ze­ný a bez­du­chý, ale držel se původ­ní před­lo­hy a úspěš­ně vytvo­řil napja­tou atmo­sfé­ru; jeho prequel z roku 2006 zase při­dal gore a kuli­sy, čímž z něj vypr­cha­la hrůza. Film Texas Chainsaw z roku 2013 byl dal­ším restar­tem, kte­rý neměl co ori­gi­nál­ní­ho říct, zatím­co Leatherface z roku 2017 se tak ztra­til v kuli­sách, že zapo­mněl, do jaké fran­ší­zy pat­ří.

Nejnovější Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou, nato­če­ný spo­leč­nos­tí Legendary Pictures v Bulharsku a po post­pro­dukč­ních prů­ta­zích pro­da­ný Netflixu, sklouzá­vá pří­mo k této špat­ně zave­de­né fran­ší­ze: igno­ru­je vět­ši­nu, ne-li všech­ny před­cho­zí fil­my, tvá­ří se, jako by divá­ky zají­ma­la nová his­to­rie Leatherface, a sype na ně gore. Ale navzdo­ry post-credits scé­ně, kte­rá při­pra­vu­je pokra­čo­vá­ní, což je na Netflixu téměř neslý­cha­né, se může­te vsa­dit, že i ten­to díl bude napros­to zapo­me­nu­tý v době, kdy se zhmot­ní dal­ší pří­spě­vek do fran­ší­zy.

Žebříček fil­mů s názvem Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou - pro zába­vu zkus­te, zda je doká­že­te iden­ti­fi­ko­vat na zákla­dě drob­ných obměn jejich názvů bez uve­de­ní roku vydá­ní:

  1. Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou

  2. Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou. II

  3. The Texas Chainsaw Massacre

  4. Leatherface:

  5. Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou

  6. Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou: Počátek

  7. Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou

  8. Leatherface

  9. Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou: The Next Generation

Podívejte se, jak se to dělá.


Foto: Photo © Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63663 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72169 KB. | 24.02.2024 - 23:41:01