Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze)

Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze)

Foto: Sony Pictures
Foto: Sony Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Režisér David Leitch při­chá­zí se svým pátým celo­ve­čer­ním sním­kem a s pří­sli­bem šíle­né jízdy a bru­tál­ní akce. Tedy tako­vá Leitchova kla­si­ka. Tentokrát se však, na roz­díl od vět­ši­ny jeho před­cho­zích poči­nů (John Wick, Atomic BlondeHobbs & Shaw) jed­na­lo o něco mno­hem zají­ma­věj­ší­ho než jen veli­ce dob­ře zpra­co­va­nou stří­leč­ku s pri­mi­tiv­ním pří­bě­hem. Díky kni­ze, jejíž adap­ta­cí film je, a díky scé­ná­ři začí­na­jí­cí­ho Zaka Olkewicze, kte­ré­mu se teď bez pochy­by budou nabíd­ky jen hrnout, je film pře­de­vším fan­tas­tic­ky napsa­ným pří­bě­hem plný Tarantinovsky pro­po­je­ných linek, a výbor­ných postav s neu­vě­ři­tel­ně zaple­te­ný­mi osu­dy.

V tom vězí hlav­ní nebez­pe­čí tako­vých­to fil­mů - jakmi­le je jed­na posta­va či dějo­vá lin­ka napsa­ná špat­ně, může s sebou vel­mi jed­no­du­še strh­nout všech­ny ostat­ní a z fil­mu se pak sta­ne nemast­ná nesla­ná břeč­ka, kte­rá se pokou­še­la být něčím až pří­liš vel­kým a ambi­ci­óz­ním. Bullet Train naštěs­tí se svým scé­ná­řem exce­lu­je, všech­ny posta­vy jsou nato­lik zají­ma­vé, že by se o nich dal udě­lat jejich vlast­ní spin-off, a pří­běh neu­stá­le doká­že pře­kva­po­vat. Vždy, když si divák začí­ná mys­let, že něco před­po­vě­děl a odha­lil, při­chá­zí zvrat, kte­rý mu hned jeho nápa­dy roz­me­tá a usa­dí ho zpět do seda­dla. Zároveň sním­ku roz­hod­ně šlech­tí, že si svou šíle­nost uvě­do­mu­je a že je nato­lik sebe­u­vě­do­mě­lý, že si sám ze sebe i cel­ko­vě ze své­ho žán­ru doká­že udě­lat legra­ci bez toho, aby si tím sám pod­ko­pal nohy. Zářným pří­kla­dem toho jsou fla­shbac­ky, kte­rých je zde oprav­du, ale oprav­du hod­ně, a vždy jsou až pře­hna­ně sty­li­zo­va­né tak, aby se při­způ­so­bi­ly posta­vě, o níž vyprá­vě­jí, či její kul­tu­ře, ale záro­veň by se bez nich film neo­be­šel a jsou jeho nedíl­nou sou­čás­tí. Obecně tato úro­veň sebe­u­vě­do­mě­ní dodá­vá Bullet Trainu ono kouz­lo, kte­ré chy­bí napří­klad drti­vě vět­ši­ně net­fli­xov­ských poku­sů o akč­ní hity. Snímky jako Red Notice mají poten­ci­ál, jen­že ve výsled­ku se z nich nako­nec téměř vždy sta­ne prů­měr­ný trap­ný biják, kte­rý si sice zaklá­dá na otře­pa­nos­ti a ohra­né­mu humo­ru, ne však pro­to, aby si z nich udě­lal přá­tel­skou legra­ci - on je bere napros­to seri­óz­ně.

Photo @ Sony Pictures
Foto: Sony Pictures

Netflixovskou akci však Bullet Train str­čí do kapsy i díky svým jiným aspek­tům - jme­no­vi­tě vizu­á­ly a akce. Snímek je záři­vý, neo­no­vý, exce­lent­ně balan­cu­je bar­vy, nepo­u­ží­vá až pře­hna­ně moc vizu­ál­ních efek­tů (ovšem když je pou­ži­je, jsou bohu­žel vět­ši­nou oka­mži­tě poznat - tady půjde pár bodů dolů), a navíc zde za kame­rou sto­jí Jonathan Sela, mis­tr na poli toče­ní akce, kte­ré­ho si zatím Leitch vybral ke všem svým fil­mům. Díky němu je akce pře­hled­ná a pou­ta­vá (což je něco, co boles­ti­vě chy­bě­lo nedáv­né­mu Gray Manovi). A samo­zřej­mě akce samot­ná sto­jí za zmín­ku - vel­ká pochva­la pat­ří cho­re­o­gra­fům, kaska­dé­rům i her­cům.

A u her­ců ješ­tě zůstaň­me, pro­to­že zde je oprav­du o čem mlu­vit, obsa­ze­ní je nesku­teč­ně našla­pa­né. V čele sto­jí Brad Pitt, kte­rý se po pár mdlých pro­jek­tech z posled­ních let opět vra­cí v plné for­mě a jízdu si oči­vid­ně váž­ně uží­vá. K tomu je stá­le ve skvě­lé fyzic­ké kon­di­ci a i v téměř šede­sá­ti letech se jako akč­ní hvězda doká­že sto­pro­cent­ně pro­dat. Zbytek cas­tu ovšem nezů­stá­vá ani tro­chu poza­du a co se týče výko­nů herec­kých a akč­ních, všich­ni do toho dáva­jí své maxi­mum. Nelze nevy­zdvih­nout duo Aaron Taylor-Johnson a Brian Tyree Henry coby dvoj­ča­ta Lemon & Tangerine, jejichž che­mie nezná mezí a kte­ří pro mě byli zda­le­ka nej­zá­bav­něj­ší sou­čás­tí celé­ho fil­mu. Joey King se po letoš­ním pře­kva­pe­ní v podo­bě fil­mu Princezna opět obje­vu­je v roli, vek­te­ré by ji ješ­tě před pár lety v době Kissing Booth asi hned tak někdo neče­kal, a opět uka­zu­je, že je to nejen schop­ná hereč­ka, ale i poten­ci­ál­ní budou­cí akč­ní hvězda. Nemohu vyjme­no­vá­vat všech­ny ostat­ní, ale oprav­du kaž­dý, od legend jako Hirojuki Sanada až po herec­ké nováč­ky jako Bad Bunny, zane­chal ve fil­mu svou sto­pu.

Photo @ Sony Pictures
Foto: Sony Pictures

Vytknout mohu snad jedi­ně závěr fil­mu, kdy děj tro­chu ztra­til tem­po a posled­ních 10 minut se už pře­ci jen tro­chu táh­lo. Plus to již dří­ve zmí­ně­né CGI také neby­lo vylož­ně bez­chyb­né. To je ovšem v pod­sta­tě vše.

Bullet Train je tedy ve zkrat­ce tím, čím se v posled­ní době sna­ží být kaž­dý dru­hý sní­mek - pří­jem­ným akč­ním fil­mem s per­fekt­ně zpra­co­va­nou akcí, více než solid­ním pří­bě­hem, a obsa­ze­ním, kte­ré je sice vel­mi nabi­té, ovšem ne jen pro pará­du. A také fil­mem, na kte­rý se bude­te chtít podí­vat zno­vu.

85 %


Podívejte se na hodnocení Bullet Train na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bullet Train - 80 %3. srpna 2022 Bullet Train - 80 % Nájemný zabiják Beruška (Brad Pitt) je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Železná srdce18. listopadu 2021 Železná srdce Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […] Posted in Retro filmové recenze
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - VZHLED18. května 2018 Deadpool 2 - VZHLED              „Deadpool 2“ má hvězdný tým nejen na plátně, ale i mimo něj – někteří z nich již dříve s Leitchem spolupracovali, třeba kameraman Jonathan Sela, který natočil s Leitchem filmy […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - COLOSSUS18. května 2018 Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář postavě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochází z Ruska a je jedním z původních X-Men. Je vzdělaný, […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53176 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72106 KB. | 24.04.2024 - 18:24:10