Kritiky.cz > Speciály > Piráti z Karibiku: Na konci světa

Piráti z Karibiku: Na konci světa

NaKonciSveta
NaKonciSveta
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta je ame­ric­ký výprav­ný fan­ta­sy film reži­sé­ra Gorea Verbinského z roku 2007, tře­tí díl fil­mo­vé série Piráti z Karibiku a pokra­čo­vá­ní fil­mu Truhla mrt­vé­ho muže (2006). Sleduje Willa Turnera, Elizabeth Swannovou, Hectora Barbossu a posád­ku Černé per­ly, kte­ří se sna­ží zachrá­nit kapi­tá­na Jacka Sparrowa ze skříň­ky Davyho Jonese. Poté se při­pra­vu­jí na boj s Východoindickou obchod­ní spo­leč­nos­tí vede­nou Cutlerem Beckettem, kte­rý ovlá­dá Davyho Jonese a plá­nu­je navždy vyhla­dit pirát­ství.

Dvě pokra­čo­vá­ní Pirátů z Karibiku: Prokletí Černé per­ly vznik­la v roce 2004, při­čemž Elliott a Rossio při­pra­vi­li pří­bě­ho­vý oblouk, kte­rý by se táhl obě­ma fil­my. Film byl nato­čen ve dvou fázích v letech 2005 a 2006, z nichž prv­ní byla uve­de­na pod názvem Truhla mrt­vé­ho muže. Jedná se také o posled­ní film série, kte­rý reží­ro­val Verbinski. S pro­dukč­ním roz­poč­tem téměř 300 mili­o­nů ame­ric­kých dola­rů se v době výro­by jed­na­lo o nej­draž­ší film, jaký kdy byl nato­čen.

Walt Disney Pictures uved­la film do kin ve Spojených stá­tech 25. květ­na 2007. Kritické ohla­sy byly smí­še­né; film byl chvá­len za herec­ké výko­ny, režii, hudeb­ní dopro­vod, akč­ní scé­ny, humor a spe­ci­ál­ní efek­ty, ale byl kri­ti­zo­ván za děj, vývoj postav a dlou­hou sto­páž 168 minut. Přesto se film Na kon­ci svě­ta stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 2007 a vydě­lal přes 960 mili­o­nů dola­rů. Na 80. roč­ní­ku Oscarů byl nomi­no­ván za nej­lep­ší make-up a nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty. V roce 2008 zís­kal Johnny Depp cenu za nej­ob­lí­be­něj­ší­ho fil­mo­vé­ho her­ce v sou­tě­ži Kids“ Choice Awards. Pokračování s názvem Na vlnách podiv­na bylo uve­de­no do kin 20. květ­na 2011.

Děj

Aby měl lord Cutler Beckett pod kon­t­ro­lou oce­á­ny, popra­ví v Port Royal kaž­dé­ho, kdo je spo­jen s pirát­stvím, a naří­dí Davymu Jonesovi, aby zni­čil všech­ny pirát­ské lodě. Odsouzení věz­ni zazpí­va­jí „Hoist the Colours“, aby při­mě­li devět lor­dů pirá­tů ke svo­lá­ní do Zátoky vra­ků k bra­tr­ské­mu sou­du. Protože kapi­tán Jack Sparrow, Pán pirá­tů Karibského moře, nikdy nejme­no­val své­ho nástup­ce, než byl odvle­čen do Locke Davyho Jonese, Hector Barbossa, Will Turner, Elizabeth Swannová, Tia Dalma a pře­ži­vší posád­ka Černé per­ly ve slo­že­ní Marty, Cotton, Pintel, Ragetti a Joshamee Gibbs se spik­nou, aby Jacka zachrá­ni­li. V Singapuru se posád­ka setká s kapi­tá­nem Sao Fengem, pirát­ským pánem Jihočínského moře, kte­rý vlast­ní navi­gač­ní mapy ke Skříňce. Will taj­ně slí­bí, že Jacka Fengovi pře­dá výmě­nou za Perlu, kte­rou hod­lá pou­žít k záchra­ně své­ho otce Bootstrap Billa Turnera z Bludného Holanďana.

Posádka Jacka zachrá­ní a zís­ká zpět Perlu. Při odjez­du nara­zí na lodě s mrt­vý­mi duše­mi, mezi nimiž je i Elizabethin otec guver­nér Swann, popra­ve­ný Beckettem. Tia Dalma odha­lí, že bohy­ně Kalypsó pově­ři­la Davyho Jonese, aby vedl duše těch, kte­ří zemře­li na moři, na onen svět. Každých deset let mohl vystou­pit na břeh a být se ženou, kte­rou milo­val. Jones svůj záměr zka­zil a byl pro­klet, aby se stal netvo­rem. Duše guver­né­ra Swanna odha­lí, že kdo Jonese zabi­je, musí se pro­bod­nu­tím jeho bez­tě­les­né­ho srd­ce stát kapi­tá­nem Holanďana.

Při návra­tu do svě­ta živých se Perla zasta­ví na ost­ro­vě pro čer­stvou vodu. Jsou napa­de­ni Sao Fengem a Beckettovými muži. Jack taj­ně slí­bí, že se posta­rá o to, aby se pirát­ský sabat vydal do boje pro­ti Beckettovi výmě­nou za svou svo­bo­du. Elizabeth je pře­dá­na Fengovi, kte­rý věří, že je Kalypsó, zatím­co zby­tek posád­ky se na palubě Perly vydá­vá do Zátoky ztros­ko­tá­ní. Jack vyho­dí Willa z lodi jako sou­část plá­nu na pře­vze­tí kon­t­ro­ly nad Holanďanem. Sao Feng řek­ne Elizabeth, že prv­ní bra­tr­ský soud spou­tal Calypso v lid­ské podo­bě poté, co zra­di­la své­ho milen­ce Davyho Jonese. Feng má v plá­nu ji osvo­bo­dit, aby pora­zil Becketta. Jones zaú­to­čí na Fengovu loď. Feng před smr­tí jme­nu­je Alžbětu svou nástup­ky­ní ve funk­ci Pána pirá­tů.

Alžběta a její posád­ka jsou zavře­ni v kaju­tě Holanďana, kde zjis­tí, že Bootstrap Bill pro­pa­dl Holanďanově klet­bě. Řekne jí, že Will nesmí při­jít; zabi­tím Jonese se při­pou­tá k lodi. Admirál James Norrington osvo­bo­dí Elizabeth a její posád­ku od Holanďana, ale je zabit šíle­ným Bootstrap Billem.

Perla dora­zí do Zátoky vra­ků, kde se Barbossa pokou­ší pře­svěd­čit Bratrský dvůr, aby pro­pus­til Calypso. Davy Jones navští­ví Tiu Dalmu v Perlově bri­ze a pro­zra­dí jí, že je Calypso. Jackův otec kapi­tán Teague, Strážce pirát­ské­ho kode­xu, infor­mu­je Soud, že vál­ku může vyhlá­sit pou­ze zvo­le­ný král pirá­tů. Aby se vyhnul pato­vé situ­a­ci, hla­su­je Jack pro Alžbětu, čímž se sta­ne krá­lem. Elizabeth, Jack, Barbossa, Beckett, Jones a Will vyjed­ná­va­jí a vymě­ní Willa za Jacka. Barbossa osvo­bo­dí Calypso, ale když Will pro­zra­dí, že to byl Jones, kdo umož­nil prv­ní­mu dvo­ru ji uvěz­nit, Calypso zmi­zí a při­vo­lá vír.

Perla a Holanďan boju­jí ve víru. Alžběta a Will jsou oddá­ni Barbossou. Na Holanďanovi se Jack a Jones utka­jí v sou­bo­ji o vlá­du nad Jonesovým srd­cem. Jones bod­ne Willa a smr­tel­ně ho zra­ní. Jack pomů­že Willovi pro­bod­nout srd­ce, čímž zabi­je Jonese, jehož tělo spad­ne do víru. Jack a Elizabeth unik­nou z Holanďana, kte­rý se potá­pí do víru.

Když Beckettova loď Endeavour zasa­hu­je pro­ti Perle, Holanďan se vyno­ří z moře s kapi­tá­nem Willem; posád­ka byla osvo­bo­ze­na od Jonesovy klet­by. Obě pirát­ské lodě Endeavour zni­čí. Ohromený Beckett jde ke dnu se svou lodí, zatím­co jeho námoř­nic­tvo ustu­pu­je. Will je zavá­zán, aby vedl duše ztra­ce­né na moři na onen svět, a tak se s Elizabeth roz­lou­čí. Will odplou­vá na Holanďanovi a zane­chá­vá Elizabeth těhot­nou a s truhlou obsa­hu­jí­cí jeho srd­ce.

Jack a Joshamee Gibbsovi zjis­tí, že Barbossa opět ukra­dl Perlu, ale Jack před­tím ukra­dl Fengovy mapy, když to před­ví­dal. Odjíždí z Tortugy, aby vypá­t­ral Fontánu mlá­dí.

V post-kreditové scé­ně ode­hrá­va­jí­cí se o deset let poz­dě­ji sle­du­jí Elizabeth a její syn Henry návrat Willa na palu­bu Holanďana.

Produkce

Vývoj

„Považoval jsem za důle­ži­té, aby tře­tí film byl kon­cem jed­né éry - jako v post­mo­der­ním wes­ter­nu, kde při­jde želez­ni­ce a pis­tol­ní­ci vymřou. Zdálo se, že máme pří­le­ži­tost podí­vat se na svět, kde se legi­tim­ní sta­lo zko­rum­po­va­ným a pro pocti­vé zlo­dě­je v této spo­leč­nos­ti není mís­to, tak­že máte tem­něj­ší téma­ta a tro­chu melan­cho­lie. Mýty umí­ra­jí. To mi při­šlo jako skvě­lé téma, kte­rým bychom moh­li tri­lo­gii zavr­šit.“

-Gore Verbinski

Po úspě­chu Prokletí Černé per­ly v roce 2003 se her­ci a štáb upsa­li dvě­ma pokra­čo­vá­ním, kte­rá se měla natá­čet zády k sobě. Režisér Gore Verbinski chtěl u tře­tí­ho fil­mu vrá­tit tón k cha­rak­te­ro­vé­mu dílu poté, co vyu­žil dru­hý film k tomu, aby udr­žel děj v pohy­bu. Elliott a Rossio se inspi­ro­va­li sku­teč­nou kon­fe­de­ra­cí pirá­tů, podí­va­li se na his­to­ric­ké posta­vy a vytvo­ři­li z nich fik­tiv­ní posta­vy, aby roz­ší­ři­li záběr i mimo hlav­ní obsa­ze­ní. Nakonec při­krášli­li jejich myto­lo­gii a před­sta­vi­li Calypso, čímž se uza­vřel kruh Barbossovy zmín­ky o „pohan­ských bozích“, kte­ří v prv­ním fil­mu vytvo­ři­li klet­bu.

Natáčení

Části tře­tí­ho fil­mu se natá­če­ly během lokač­ní­ho natá­če­ní fil­mu Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže, dlou­hé­ho natá­če­ní, kte­ré skon­či­lo 1. břez­na 2006. Během srp­na 2005 byla nato­če­na sin­ga­pur­ská sek­ven­ce. Kulisy byly posta­ve­ny na 12. scé­ně v záze­mí Universal Studios a sklá­da­ly se ze 40 sta­veb v nádr­ži o roz­mě­rech 80 x 130 stop (24 x 40 m), kte­rá byla hlu­bo­ká 3 ⁄2 sto­py (1,1 m). Protože Singapur 18. sto­le­tí není dob­ře zdo­ku­men­to­va­nou epo­chou, roz­hod­li se fil­ma­ři pou­žít expre­si­o­nis­tic­ký styl vychá­ze­jí­cí z čín­ských a malaj­ských měst stej­né­ho obdo­bí. Design měs­ta měl pod­le Verbinského také paro­do­vat lázeň­skou kul­tu­ru, při­čemž v celé scé­ně ros­tou hou­by. V návaz­nos­ti na tuto pří­rod­ní atmo­sfé­ru muse­la být prk­na na pod­la­ze láz­ní Sao Feng řezá­na ruč­ně a sku­teč­ná vlh­kost byla vytvo­ře­na kom­bi­na­cí lit­rů vody a osvět­lo­va­cí tech­ni­ky na pla­ce.

Natáčení pokra­čo­va­lo 3. srp­na 2006 na sol­ných plá­ních Bonneville v Utahu po dobu 70 dní u kali­forn­ské­ho pobře­ží, pro­to­že veš­ke­ré potřeb­né natá­če­ní v Karibiku pro­běh­lo v roce 2005. Locker Davyho Jonese se natá­čel v Utahu a byl nato­čen monochro­ma­tic­ky, aby repre­zen­to­val odliš­ný pocit z obvyk­lé­ho barev­né­ho pro­stře­dí pirá­tů. Vrcholná bitva se natá­če­la v býva­lém letec­kém han­gá­ru v kali­forn­ském Palmdale, kde her­ci muse­li mít pod kos­týmy na lodích s úhlo­vý­mi nástav­ci neo­pré­no­vé oble­ky. Ve vodou nasák­lých kuli­sách se udr­žo­va­ly mra­zi­vé tep­lo­ty, aby se dovnitř nedo­sta­ly bak­te­rie a nena­ka­zi­ly posád­ku. Druhá jed­not­ka se natá­če­la u Niagarských vodo­pá­dů. Společnost Industrial Light and Magic vytvo­ři­la 750 efek­to­vých zábě­rů, 300 zábě­rů si vza­la na sta­rost také spo­leč­nost Digital Domain. Na spe­ci­ál­ních efek­tech pra­co­va­li pou­hých pět měsí­ců. Film před­sta­vo­val čet­né výzvy při vytvá­ře­ní efek­tů na bázi vody.

Natáčení skon­či­lo 12. pro­sin­ce 2006 na Molokai a prv­ní mon­táž­ní střih trval tři hodi­ny. Dvacet minut bylo odstra­ně­no, nepo­čí­ta­je závě­reč­né titul­ky, ačko­li pro­du­cent Jerry Bruckheimer tvr­dil, že dlou­há sto­páž byla nut­ná, aby závě­reč­ná bitva fun­go­va­la z hle­dis­ka budo­vá­ní.


Photo © Walt Disney Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62968 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72463 KB. | 14.07.2024 - 20:05:50