Kritiky.cz > Speciály > Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže

Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže

P2
P2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže je ame­ric­ký fan­ta­sy film z roku 2006. Jedná se o dru­hý díl fil­mo­vé série Piráti z Karibiku a pokra­čo­vá­ní fil­mu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly (2003). Režíroval ho Gore Verbinski, scé­nář napsa­li Ted Elliott a Terry Rossio a pro­du­ko­val ho Jerry Bruckheimer. Ve fil­mu je svat­ba Willa Turnera (Orlando Bloom) a Elizabeth Swannové (Keira Knightley) pře­ru­še­na lor­dem Cutlerem Beckettem (Tom Hollander), kte­rý chce, aby Turner zís­kal kom­pas kapi­tá­na Jacka Sparrowa (Johnny Depp) ve sna­ze najít Truhlu mrt­vé­ho muže. Sparrow zjis­tí, že jeho dluh vůči Davymu Jonesovi (Bill Nighy) je splat­ný.

V roce 2004 vznik­ly dvě pokra­čo­vá­ní fil­mu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly, při­čemž Elliott a Rossio roz­pra­co­va­li pří­bě­ho­vý oblouk, kte­rý by zahr­no­val oba fil­my. Natáčení pro­bí­ha­lo od úno­ra do září 2005 v Palos Verdes, na Svatém Vincentu a Grenadinách, na Dominice a Bahamách a také v kuli­sách posta­ve­ných ve Walt Disney Studios. Natáčelo se sou­běž­ně s tře­tím fil­mem série, Na kon­ci svě­ta (2007).

Truhla mrt­vé­ho muže byla uve­de­na do kin ve Spojených stá­tech 7. čer­ven­ce 2006 a dočka­la se smí­še­ných recen­zí: film byl chvá­len za spe­ci­ál­ní efek­ty, režii, akč­ní sek­ven­ce, hudeb­ní dopro­vod Hanse Zimmera, humor a herec­ké výko­ny, zejmé­na Deppa a Nighyho, ale kri­ti­zo­ván za dél­ku a děj. Film ve své době pře­ko­nal něko­lik rekor­dů, včet­ně rekor­du v ote­ví­ra­cím víken­du ve Spojených stá­tech se 136 mili­o­ny dola­rů, nej­rych­le­ji vydě­lal v celo­svě­to­vých poklad­nách více než mili­ar­du dola­rů (63 dní), stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 2006 a byl nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem dis­tri­bu­o­va­ným spo­leč­nos­tí Disney, dokud ho v roce 2010 nepře­ko­nal Příběh hra­ček 3. V roce 2010 se film stal nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii. Film zís­kal nomi­na­ce na Oscara za nej­lep­ší výtvar­nou režii, střih zvu­ku, mix zvu­ku a zví­tě­zil v kate­go­rii nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty.

Obsah filmu

Svatba Willa Turnera a Elizabeth Swannové je pře­ru­še­na, když dora­zí lord Cutler Beckett, před­se­da Východoindické obchod­ní spo­leč­nos­ti, se zaty­ka­čem na ně a také na komo­do­ra Jamese Norringtona, kte­rý umož­nil útěk kapi­tá­na Jacka Sparrowa. Norrington rezig­no­val a zmi­zel poté, co při pro­ná­sle­do­vá­ní Jacka ztra­til v huri­ká­nu vlaj­ko­vou loď námoř­nic­tva HMS Dauntless. Mezitím Jacka na palubě Černé per­ly navští­ví Willův otec, Tkanička Bill Turner. Tkanička je čle­nem posád­ky lodi Bludný Holanďan, jejímž kapi­tá­nem je Davy Jones. Jack před­tím vyjed­nal s Jonesem doho­du o vyzdvi­že­ní Perly z hlu­bin a nyní se musí při­po­jit k posád­ce Holanďana, nebo ho Kraken odvle­če do lodě Davyho Jonese. Beckett mezi­tím slí­bí, že osvo­bo­dí Elizabeth, pokud mu Will při­ne­se Jackův kou­zel­ný kom­pas, kte­rý uka­zu­je na to, co si jeho drži­tel nej­ví­ce pře­je.

Will najde Jacka a posád­ku na ost­ro­vě a osvo­bo­dí je od kani­ba­lů. Po útě­ku od kani­ba­lů Jack a posád­ka navští­ví voo­doo kněž­ku Tiu Dalmu, kte­rá odha­lí, že Jonesovou sla­bi­nou je jeho srd­ce, uzamče­né v truhle mrt­vé­ho muže; Jack ho hod­lá najít a osvo­bo­dit se z Jonesových slu­žeb. Will, kte­rý Holanďana najde, uza­vře s Jackem doho­du, že najde klíč k truhle výmě­nou za Jackův kom­pas, ale je pod­ve­den a při­dá se mís­to Jacka k Jonesově posád­ce. Jones sou­hla­sí, že Jacka z jejich doho­dy pro­pus­tí výmě­nou za dal­ších deva­de­sát devět duší. Will se setká se svým otcem na palubě Holanďana a dozví se, že Jones vlast­ní klíč k truhle. Přestože Will s Jonesem pro­hra­je hru v kost­ky, poda­ří se mu s klí­čem uprch­nout a je vzat na palu­bu stej­né lodi, na kte­ré byla Elizabeth. Jones na něj pošle Krakena a loď poto­pí, ale Will opět unik­ne.

Mezitím Elizabethin otec guver­nér Swann osvo­bo­dí z věze­ní, ale sám je zajat. Elizabeth se dohod­ne s Beckettem, že kom­pas najde sama, a vydá se na Tortugu, kde najde Jacka i opi­lé­ho Norringtona. Jack najme novou posád­ku, včet­ně Elizabeth a Norringtona, a Elizabeth pomo­cí kom­pa­su najde truhlu. Všechny stra­ny dora­zí na Isla Cruces, kde je truh­la zako­pá­na, ale strh­ne se boj na tři meče mezi Jackem, Willem a Norringtonem, kte­ří chtě­jí srd­ce pro své cíle: Jack chce odvo­lat Krakena a zru­šit svůj dluh vůči Jonesovi, Will chce osvo­bo­dit své­ho otce od Holanďana a Norrington chce zís­kat zpět svůj život námoř­ní­ho důstoj­ní­ka. V nasta­lém zmat­ku Norrington taj­ně ukrad­ne srd­ce a ute­če, při­čemž před­stí­rá, že odlá­kal posád­ku Holanďana. Jones zaú­to­čí na Perlu s Krakenem, kte­rý zabi­je vět­ši­nu posád­ky a zni­čí všech­ny záchran­né člu­ny Perly kro­mě jed­no­ho, ale Jack, kte­rý z bitvy nakrát­ko ute­kl, se vrá­tí a zra­ní Krakena sítí plnou střel­né­ho pra­chu a rumu.

Jack naří­dí pře­ži­vším opus­tit loď, ale Elizabeth, kte­rá si uvě­do­mí, že Kraken chce jen Jacka, ho obelstí a při­pou­tá ke stěž­ni, aby posád­ka moh­la unik­nout. Kraken odtáh­ne Jacka a Perlu ke skříň­ce Davyho Jonese, ale Jones ote­vře truhlu a zjis­tí, že jeho srd­ce je pryč. V Port Royal Norrington pře­dá Beckettovi srd­ce a mar­ký­zu urče­nou Jackovi, což mu umož­ní vrá­tit se do námoř­nic­tva a také Beckett zís­ká kon­t­ro­lu nad Davy Jonesem a moři. Posádka Perly se ukrý­vá u Tii Dalmy, kde se všich­ni dohod­nou, že Jacka zachrá­ní. Tia Dalma jim před­sta­ví kapi­tá­na, kte­rý je pove­de: vzkří­še­né­ho Hectora Barbossu.

Ve scé­ně po titul­cích kani­ba­lis­tic­ký kmen uctí­vá mís­to Jacka vězeň­ské­ho psa.

Výroba

Vývoj

Po úspě­chu fil­mu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly (2003) se her­ci a štáb upsa­li k natá­če­ní dal­ších dvou pokra­čo­vá­ní, což bylo ze stra­ny spo­leč­nos­ti Disney prak­tic­ké roz­hod­nu­tí, aby měli více času na stej­né her­ce a štáb. Scenáristé Ted Elliott a Terry Rossio se roz­hod­li, že z pokra­čo­vá­ní neu­dě­la­jí nová dob­ro­druž­ství se stej­ný­mi posta­va­mi jako v pří­pa­dě sérií o Indiana Jonesovi a Jamesi Bondovi, ale že z Prokletí Černé per­ly zpět­ně udě­la­jí prv­ní díl tri­lo­gie. Chtěli pro­zkou­mat rea­li­tu toho, co se sta­ne po obje­tí Willa Turnera a Elizabeth Swannové na kon­ci prv­ní­ho fil­mu, a původ­ně uva­žo­va­li o Fontáně mlá­dí jako dějo­vém pro­střed­ku. Nakonec se roz­hod­li před­sta­vit Davyho Jonese, Bludného Holanďana a Krakena. Představili také fik­tiv­ní Východoindickou obchod­ní spo­leč­nost, kte­rá pro ně před­sta­vo­va­la pro­ti­pól k téma­tu osob­ní svo­bo­dy repre­zen­to­va­né­mu pirá­ty.

Plánování zača­lo v červ­nu 2004 a pro­duk­ce byla mno­hem roz­sáh­lej­ší než u fil­mu Prokletí Černé per­ly, kte­rý se natá­čel pou­ze na Svatém Vincentovi. Tentokrát by pokra­čo­vá­ní vyža­do­va­lo plně funkč­ní lodě, při­čemž funkč­ní Černá per­la byla posta­ve­na na kor­bě rop­né­ho tan­ke­ru v Bayou La Batre v Alabamě. V lis­to­pa­du byl scé­nář stá­le nedo­kon­če­ný, pro­to­že auto­ři nechtě­li, aby reži­sér Gore Verbinski a pro­du­cent Jerry Bruckheimer ohro­zi­li to, co napsa­li, a tak Verbinski pra­co­val s Jamesem Byrkitem na sto­ry­bo­ar­du hlav­ních sek­ven­cí bez potře­by scé­ná­ře, zatím­co Elliott a Rossio napsa­li „pří­prav­ný“ scé­nář, kte­rý měl štáb pou­žít, než dokon­čí scé­nář, se kte­rým byli spo­ko­je­ni. V led­nu 2005, kdy nákla­dy rost­ly a scé­nář chy­běl, vede­ní spo­leč­nos­ti Disney hro­zi­lo, že film zru­ší, ale nako­nec si to roz­mys­le­lo. Scénáristé dopro­vá­ze­li štáb na natá­če­ní v domně­ní, že pozd­ní pře­pis jejich scé­ná­ře zlep­ší spon­tán­nost herec­kých výko­nů.

Natáčení

Hlavní natá­če­ní zača­lo 28. úno­ra 2005 v Palos Verdes a zača­lo zma­ře­ným sva­teb­ním dnem Elizabeth. Pro před­sta­ve­ní Cutlera Becketta ho Rossio a Elliott necha­li při­jet na břeh ve člu­nu, zatím­co seděl na koň­ském hřbe­tě ve člu­nu; ten­to úvod dvo­ji­ce původ­ně plá­no­va­la pou­žít pro Dona Rafaela Montera ve fil­mu Maska Zorra (1998), ale scé­na byla vystři­že­na, pro­to­že byla pova­žo­vá­na za pří­liš náklad­nou. Podobně chtěl nápad vystřih­nout i štáb Pirátů, a to z roz­počto­vých důvo­dů, navíc s poci­tem, že by to bylo neu­vě­ři­tel­né, nebo, jak zavr­hl his­to­rik fil­mu, sebe­vra­žed­né. Verbinksi však Rossimu a Elliottovi slí­bil, že nápad pou­ži­je, a scé­na byla po týd­nech plá­no­vá­ní a tré­nin­ku jed­no­ho dne nato­če­na. Štáb strá­vil prv­ní natá­če­cí dny ve stu­di­ích Walta Disneyho v Los Angeles, včet­ně inte­ri­é­rů Černé per­ly a Edinburského obchod­ní­ka, na kte­rém se Elizabeth ukrý­vá, a poté se pře­su­nul na Svatý Vincent, kde se natá­če­ly scé­ny v Port Royal a Tortuze. Znovu byly pou­ži­ty kuli­sy z před­cho­zí­ho fil­mu, kte­ré pře­ži­ly tři huri­ká­ny, i když hlav­ní molo muse­lo být pře­sta­vě­no, pro­to­že se v lis­to­pa­du zří­ti­lo. Štáb měl k dis­po­zi­ci čty­ři výš­ko­vé lodě, kte­ré vypl­ňo­va­ly poza­dí a kte­ré byly z úspor­ných důvo­dů natře­ny z kaž­dé stra­ny jinak. Jednou z pou­ži­tých lodí byla repli­ka HMS Bounty, kte­rá byla pou­ži­ta ve fil­mo­vé adap­ta­ci Vzpoury na Bounty z roku 1962.

Dne 18. dub­na 2005 začal štáb natá­čet na Dominice, kte­rou si Verbinski vybral, pro­to­že pod­le něj odpo­ví­da­la poci­tu odleh­los­ti, kte­rý hle­dal. To však záro­veň zna­me­na­lo pro­blém; domi­ni­kán­ská vlá­da byla na roz­sah holly­wo­od­ské pro­duk­ce zce­la nepři­pra­ve­ná, pro­to­že zatím­co 500členný štáb obsa­dil asi 90 % sil­nic na ost­ro­vě, měl pro­blémy s pohy­bem po nedo­sta­teč­ně roz­vi­nu­tém povrchu. Také poča­sí stří­da­lo pří­va­lo­vé deš­tě s vyso­ký­mi tep­lo­ta­mi, což her­cům, kte­ří muse­li nosit dobo­vé oble­če­ní, ješ­tě zhor­šo­va­lo situ­a­ci. Na Dominice se natá­če­ly sek­ven­ce zahr­nu­jí­cí Pelegosto (Ostrov kani­ba­lů) a les­ní úsek bitvy na Isla Cruces. Verbinski dal před­nost pou­ži­tí prak­tic­kých rekvi­zit pro sek­ven­ce s obřím kolem a kos­tě­nou kle­cí, pro­to­že měl pocit, že dlou­hé detail­ní zábě­ry pomo­hou ješ­tě více poza­sta­vit divá­ko­vu nedů­vě­ru. Dominika byla pou­ži­ta také pro cha­trč Tii Dalmy. Natáčení na ost­ro­vě skon­či­lo 26. květ­na 2005.

Na začá­tek a konec bitvy na Isla Cruces se štáb pře­su­nul na malý baham­ský ost­rov White Cay, poté si pro­duk­ce dala pau­zu až do srp­na, kdy se v Los Angeles natá­če­ly inte­ri­é­ry Bludného Holanďana. Dne 18. září 2005 se štáb pře­su­nul na ost­rov Grand Bahama, kde se natá­če­ly exte­ri­é­ry lodí, včet­ně fun­gu­jí­cích lodí Black Pearl a Flying Dutchman. Natáčení zde bylo bouř­li­vým obdo­bím, počí­na­je tím, že tank vlast­ně nebyl dokon­čen. Sezóna huri­ká­nů způ­so­bi­la mno­ho pře­stá­vek v natá­če­ní a huri­kán Wilma poško­dil mno­ho pří­stu­po­vých cest a čer­pa­del, ačko­li nikdo nebyl zra­něn ani neby­la zni­če­na žád­ná z lodí. Hlavní natá­če­ní bylo dokon­če­no 10. září 2005.

Speciální efekty

Členové posád­ky Bludného Holanďana byli původ­ně scé­náris­ty Tedem Elliottem a Terrym Rossiem kon­ci­po­vá­ni jako ducho­vé, ale Gore Verbinskému se to nelí­bi­lo a navr­hl je jako fyzic­ké bytos­ti. Jejich hie­rar­chie se odrá­ží v tom, jak byli zmu­to­va­ní: nováč­ci měli níz­kou úro­veň infek­ce, kte­rá při­po­mí­ná růžov­ku, zatím­co vete­rá­ni měli plně roz­vi­nu­té atri­bu­ty pod­moř­ských tvo­rů. Verbinski chtěl, aby byli rea­lis­tič­tí, a odmí­tl posta­vu s žel­vím kruný­řem, a ani­má­to­ři sle­do­va­li růz­né doku­men­ty Davida Attenborougha, aby nastu­do­va­li pohyb moř­ských sasa­nek a mlžů. Všichni čle­no­vé posád­ky jsou vytvo­ře­ni počí­ta­čem, s výjim­kou Stellana Skarsgarda, kte­rý hrál „Bootstrapa“ Billa Turnera. Původně měla být jeho pro­té­za dopl­ně­na o CGI, ale od toho se upus­ti­lo. Skarsgård strá­vil v mas­kér­ském křes­le čty­ři hodi­ny a na pla­ce se mu pře­zdí­va­lo „Bouillabaisse“.

Kapitán Davy Jones byl původ­ně navr­žen s výrůst­ky na bra­dě, než desig­né­ři pře­šli k plno­hod­not­ným cha­padlům; kůže posta­vy obsa­hu­je mimo jiné tex­tu­ru poly­sty­re­no­vé­ho kelím­ku potřís­ně­né­ho kávou. Aby mohl Bill Nighy ztvár­nit Jonese na pla­ce, oblé­kl si moti­on cap­tu­re tep­lá­ko­vou soupra­vu, díky níž ani­má­to­ři z Industrial Light & Magic nemu­se­li scé­nu zno­vu natá­čet ve stu­diu bez něj nebo na scé­ně moti­on cap­tu­re. Nighy měl kolem očí a úst make-up, kte­rý se vměst­nal do počí­ta­čem vytvo­ře­ných zábě­rů, ale obra­zy jeho očí a úst neby­ly pou­ži­ty. Nighy měl na sobě pro­té­zu pou­ze jed­nou, a to s mod­ře zbar­ve­ný­mi cha­padly pro scé­nu, kdy Will Turner (Orlando Bloom) ukrad­ne klíč od Truhly mrt­vé­ho muže zpod jeho „vou­sů“, když spí. Pro vytvo­ře­ní CGI ver­ze posta­vy byl model úzce zalo­žen na ske­nu celé­ho těla Nighyho, při­čemž Jones odrá­žel jeho vyso­ké líc­ní kos­ti. Animátoři stu­do­va­li kaž­dý záběr Nighyho výko­nu: sám herec jim požeh­nal tím, že jeho výkon byl bizar­něj­ší, než se oče­ká­va­lo, a posky­tl jim tak neko­neč­nou zába­vu. Jeho výkon také zna­me­nal, že bylo tře­ba ulo­žit nové ovlá­da­cí prv­ky. Konečně Jonesova cha­padla jsou vět­ši­nou simu­la­cí, i když občas byla ruč­ně ani­mo­vá­na, když fun­go­va­la jako kon­če­ti­ny posta­vy.

Krakena bylo obtíž­né ani­mo­vat, pro­to­že neměl žád­ný reál­ný odkaz, dokud reži­sér ani­ma­ce Hal Hickel nedal štá­bu pokyn, aby se podí­va­li na film King Kong vs. Godzilla, ve kte­rém se po mini­a­tu­rách pla­zi­la živá cho­bot­ni­ce. Při natá­če­ní byly pou­ži­ty dvě trub­ky napl­ně­né 30 000 lib­ra­mi (14 000 kg) cemen­tu, aby se Edinburský obchod­ník sra­zil a roz­dě­lil: Iluzi dotvá­ře­jí mini­a­tur­ní sto­žá­ry a pada­jí­cí kaska­dé­ři nato­če­ní na blu­e­scre­e­no­vé scé­ně. Ve scé­ně, kdy Kraken pliv­ne na Jacka Sparrowa, nejsou pou­ži­ty počí­ta­čo­vě gene­ro­va­né sli­ny: šlo o sku­teč­né sli­ny hoze­né na her­ce.


  • Zdroj: Anglická Wikipedie
  • Photo © Walt Disney Pictures

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26287 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72708 KB. | 23.07.2024 - 16:08:53