Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení

Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení

NaKoncieSveta
NaKoncieSveta
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Piráti potře­tí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapi­tá­na Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srd­ce Davy Jonese, zákeř­né plá­ny lor­da Becketta, vypuš­tě­ní bohy­ně Kalypsó, záchra­na Billa Turnera a mno­ho dal­ší­ho.První díl Pirátů z Karibiku vzbu­dil vel­ké pozdvi­že­ní a roz­pou­tal vlnu pirá­to­má­nie. Klíč k úspě­chu spo­čí­val v pří­jem­ném dob­ro­druž­ném pří­bě­hu, kte­ré­mu nechy­běl nad­hled, humor a samo­zřej­mě něja­ká ta akce. Vše pak bylo pový­še­no na vyš­ší stu­peň Johnny Deppem a jeho nepře­ko­na­tel­ným ztvár­ně­ním jed­né z nej­lep­ších fil­mo­vých postav – Jacka Sparrowa. Ovšem neby­li by to ti správ­ní holly­wo­od­ští tvůr­ci, kdy­by je úspěch nepo­nou­kl k pokra­čo­vá­ní. Dvojka již ztra­ti­la něco z původ­ní­ho pirát­ské­ho kouz­la a pohy­bo­va­la se na hra­ně pře­plá­ca­nos­ti, ale stá­le to byla skvě­lá zába­va. Třetí díl bohu­žel v nasto­le­ném tren­du pokra­ču­je a utá­pí původ­ně skvě­lý film v pře­kom­bi­no­va­ném nud­ném scé­ná­ři. Jakožto vel­ký fanou­šek původ­ních Pirátů musím zkla­ma­ně kon­sta­to­vat, že dal­ší naděj­ná fil­mo­vá série byla nemi­lo­srd­ně zadu­pá­na do země.

Výchozí situ­a­ce tře­tích Pirátů je zhru­ba násle­du­jí­cí: Jack byl sežrán Krakenem, ale původ­ně tak­též mrt­vý kapi­tán Barbarossa se vra­cí, aby jej pomohl zachrá­nit z říše Davy Jonese, což je jaká­si poušť, na kte­ré Jack velí posád­ce halu­ci­no­va­ných Jacků Sparrowů. Dále se obje­vu­je asij­ský pirát Sao Feng, jehož původ­ně plá­no­va­ná pomoc při záchran­né misi se jak­si zvrh­la a on uza­ví­rá taj­nou doho­du s Willem Turneren, kte­rýž­to chce zase zachrá­nit své­ho otce. Dále nesmí­me zapo­mí­nat na srd­ce Davy Jonese, jež má v drže­ní lord Beckett a tím pádem ovlá­dá cha­padlo­vi­té­ho kapi­tá­na i s celou jeho posád­kou. Na scé­nu tak­též vstu­pu­je zakle­tá bohy­ně Kalypsó, jíž jaký­si Bratrský sněm pirá­tů uvěz­nil do lid­ské podo­by a nyní se jed­ná o jejím vysvo­bo­ze­ní.

Zdá se vám, že je toho nějak moc? Máte prav­du a bohu­žel to ješ­tě ani zda­le­ka není všech­no. Z této výcho­zí situ­a­ce se totiž odví­je­jí dal­ší taj­né ali­an­ce, dal­ší zra­dy a hlav­ně dal­ší a dal­ší zby­teč­né dia­lo­gy. Je napros­to oči­vid­né, že scé­náris­ta ztra­til posled­ní zbyt­ky soud­nos­ti a pohřbil Piráty pří­šer­ně pře­kom­bi­no­va­ným a navíc ješ­tě nud­ným pří­bě­hem. Film je pře­hl­cen zby­teč­ným množ­stvím postav (např. bohy­ně Kalypsó je tam vlast­ně kro­mě toho, že udě­lá vel­ký vír, úpl­ně k niče­mu), kte­ré mají roz­díl­né a bohu­žel v prů­bě­hu fil­mu obtíž­ně vní­ma­tel­né cíle a neu­stá­le mění stra­ny a posto­je. Příběh je napros­to nepře­hled­ný, neú­nos­ně dlou­hý a hroz­ně uke­ca­ný. Nejlepším důka­zem toho je, že ačko­li jsem film vidě­la před pár hodi­na­mi, neby­la bych schop­ná přes­ně vyprá­vět, o co tam vlast­ně šlo a jak se jed­not­li­vé záplet­ky vyví­je­ly a domní­vám se, že bych v tom­to neby­la výjim­kou.

Všechen ten nad­hled a humor, kte­rý se zaslou­žil o vznik pirát­ské­ho feno­mé­nu zkrát­ka zmi­zel nezná­mo kam. Piráti se najed­nou berou hroz­ně váž­ně, při­chá­ze­jí vel­ká, ale napros­to nepů­so­bi­vá slo­va a obje­vu­je se tu i jaký­si pokus o vytvo­ře­ní pirát­ské myto­lo­gie, kte­rý však selhá­vá na všech fron­tách. Jednotlivé posta­vy ztra­ti­ly švih a spo­lu s tím i herec­ké výko­ny jejich před­sta­vi­te­lů půso­bí mrt­vol­ně a una­ve­ně. Jediní, kdo vzbu­zu­jí tro­chu pozor­nos­ti jsou Jack Sparrow (i když jeho kre­a­ce jsou už také tro­chu vyčpě­lé) a Barbarrosa, jejichž spo­leč­né scé­ny mají cel­kem kouz­lo, ale to je na bez­má­la tří­ho­di­no­vý film žalost­ně málo. Asi nej­hůř ze všech postav pak dopadla Elizabeth. Nevím, koho napadlo paso­vat tuto původ­ně pou­ze pěk­nou okras­nou kvě­tin­ku do role pirát­ské­ho kapi­tá­na a nechat jí pro­ná­šet srd­ce­ryv­né povzbu­zu­jí­cí pro­slo­vy, ale dob­rý nápad to roz­hod­ně nebyl.

Milovníky vel­ko­le­pých digi­tál­ních podí­va­ných potě­ší ale­spoň napl­no vyu­ži­tý roz­po­čet. Námořní bitvy jsou opět vel­ko­le­pé a mají šťá­vu, jen­že jich tu najde­te mini­mál­ně, pro­to­že akce muse­la pro­ten­to­krát ustou­pit roz­ho­vo­rům o cílech, spo­je­nec­tvích a zra­dách. Když to vez­me­me kolem a kolem, vychá­zí nám jako nej­sil­něj­ší prvek tře­tích Pirátů hud­ba, kte­rá je povět­ši­nou posklá­dá­na z již zná­mých moti­vů, ale výbor­ně se poslou­chá a drží film, seč může, nad hla­di­nou.

Verdikt: Obrovské zkla­má­ní. Piráti ztra­ti­li posled­ní zbyt­ky nad­hle­du, humo­ru a soud­nos­ti a sta­la se z nich nud­ná, uke­ca­ná a pře­de­vším straš­ně pře­kom­bi­no­va­ná zále­ži­tost se zby­teč­ným množ­stvím postav, kte­ré mění kabá­ty a stra­ny jak na běží­cím pásu.

Hodnocení: 2/5Podívejte se na hodnocení Piráti z Karibiku: Na konci světa na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97432 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72712 KB. | 23.04.2024 - 18:53:17