Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Počátek - Za co všechno může manipulace snů!

Počátek - Za co všechno může manipulace snů!

Pocatek
Pocatek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zku­še­ný zlo­děj, abso­lut­ní špič­ka v nebez­peč­ném umě­ní extrak­ce: krá­de­že cen­ných tajem­ství z hlou­bi pod­vě­do­mí během sně­ní, kdy je mysl nej­zra­ni­tel­něj­ší. Cobbova vzác­ná schop­nost z něj uči­ni­la vyhle­dá­va­né­ho hrá­če v zákeř­ném svě­tě kor­po­rát­ní špi­o­ná­že, ale také z něj udě­la­la uprch­lí­ka a stá­la ho všech­no, co kdy milo­val. Teď dosta­ne Cobb šan­ci na vykou­pe­ní. Jedna posled­ní akce mu může vrá­tit nor­mál­ní život, ale jen pokud se mu p...odaří pro­vést nemož­né – vnuk­nu­tí myš­len­ky. Místo doko­na­lé krá­de­že musí Cobb a jeho tým spe­ci­a­lis­tů zvrá­tit běh věcí. Jejich úko­lem není myš­len­ku ukrást, ale vnuk­nout ji. Pokud uspě­jí, půjde o doko­na­lý zlo­čin. Ale sebe­peč­li­věj­ší plá­no­vá­ní a odbor­ná zna­lost je nemů­že při­pra­vit na nebez­peč­né­ho nepří­te­le, kte­rý nej­spíš před­ví­dá kaž­dý jejich krok. Nepřítel, kte­ré­ho mohl čekat jen Cobb.

Ať už prá­vě teď sní­te nebo ne tak je jed­no jisté- Film Počátek exis­tu­je a jed­ná se nejen o jed­no­ho z nej­lep­ších zástup­ců žán­ru sci-fi (nejen) uply­nu­lé deká­dy ale též šlo teh­dy o defi­ni­tiv­ní potvr­ze­ní toho, že sce­náris­ta a reži­sér Christopher Nolan doká­že sám vymys­let chyt­rý a sku­teč­ně bra­vur­ní scé­nář, kte­rý si nejen doká­že pohrát s divá­kem ale před­ve­de vše co film může divá­ko­vi nabíd­nout.

Počátek byl pro Christophera Nolana po jeho režij­ním debu­tu Memento prv­ní film ke kte­ré­mu napsal zce­la sám a se scé­ná­řem mu nepo­má­hal ani jeho bra­tr Jonathan Nolan ani kdo­ko­liv jiný. Nolan měl kon­krét­ně nápad v hla­vě 10 let a jeden z důvo­dů, proč při­jal režii Batman začí­ná byl prá­vě ten důvod aby si našel u pro­du­cen­tů důvě­ru a mohl svůj vysně­ný pro­jekt Inception rea­li­zo­vat. Po úspě­chu Batman začí­ná a ješ­tě vět­ším úspě­chu Temného rytí­ře tak defi­ni­tiv­ně dostal Christopher Nolan šan­ci tuhle obrov­skou sci-fi uká­zat svě­tu. A díky­bo­hu za ní.

Zatímco u Batman začí­ná a Temného rytí­ře šlo ješ­tě říct, že se Christopher Nolan opí­ral o sil­nou komik­so­vou před­lo­hu tak zde defi­ni­tiv­ně doká­zal, že mu nedě­lá pro­blém před­sta­vit obrov­ský pro­pra­co­va­ný svět, kte­rý je nejen vel­ko­le­pý a epic­ký ale má v sobě i něco víc. Myšlenku ces­to­vá­ní ve snech zde Nolan vykře­še na plno a za pocho­du doká­že říct, odkud vlast­ně tech­no­lo­gie pochá­zí, jak fun­gu­je a také zmí­ní něko­lik důle­ži­tých odbor­ných poj­mů. Toto vše jinak Nolan doká­že zmí­nit v pár větách a prim se tak může pře­de­vším sou­stře­dit na hlav­ní záplet­ku.

Na prv­ní pohled je jas­ným stě­žej­ním bodem fil­mu vylo­že­ně špi­o­náž­ní mise a dle mno­hých mise zce­la nemožná- tým Doma Cobba má vnuk­nout myš­len­ku. A Počátek sku­teč­ně je roz­mách­lý obří špi­o­náž­ní akč­ňák, kde nechy­bí str­hu­jí­cí akč­ní sek­ven­ce jako nahá­něč­ka v Mombase, pře­střel­ka v deš­ti či závěr v horách. Nolan zde ser­ví­ru­je pře­hled­né ale pře­de­vším epic­ké akč­ní sek­ven­ce, kte­rým nechy­bí parád­ní náboj a ani napě­tí. I když ale hlav­ní záplet­ka tkví v onom vnuk­nu­tí myš­len­ky, samot­ný film je ve finá­le tak tro­chu o něčem jiném.

Počátek nazna­čí, že jakmi­le člo­věk popr­vé vstou­pí do svě­ta snů, tak už je od něj těž­ké se odlou­čit. Toto před­sta­vu­je pře­de­vším posta­va Ariadne v podá­ní Ellen Page, kte­rá je v pod­sta­tě ve stej­né situ­a­ci jako divák a Dominic Cobb v podá­ní Leonarda DiCapria a Arthur v podá­ní Josepha Gordona-Levitta postup­ně Ariadne a divá­ky zata­hu­je do fun­go­vá­ní sno­vé­ho svě­ta. Počátek ale uká­že i nega­tiv­ní důsled­ky. Sám Dom varu­je, že se časem může člo­věk začít ztrá­cet v tom co je sou­čás­tí reál­né­ho svě­ta a svě­ta snů a též je mož­nost, že člo­věk klid­ně může ve snu strá­vit deká­dy. Tohle vše může zpo­čát­ku půso­bit jen jako tako­vé varo­vá­ní co by se hlav­ním hrdi­nům moh­lo zdát, toto vše má ale ve finá­le i stě­žej­ní úlo­hu v hlav­ní záplet­ce a i když tu pořád jde o vnuk­nu­tí myš­len­ky, prim tu ten­to­krá­te hra­je i něco jiné­ho.

Právě u posta­vy Doma a jeho před­sta­vi­te­le Lea DiCapria čas­to padá, že je Dom Cobb jed­na z těch méně výraz­něj­ších rolí DiCapria po fil­mech jako Chyť mě, když to doká­žeš, Prokletý ost­rov, Nespoutaný Django, Vlk z Wall Street nebo Revenant s čím zásad­ně nesou­hla­sím. Ano, role Calvina J. Candieho nebo Jordana Belforta jsou mož­ná po herec­ké strán­ce výraz­něj­ší, to by ale nezna­me­na­lo, že Dom Cobb není výraz­ný hrdi­na a pře­de­vším bra­vur­ně zahra­ný hrdi­na. Cobb se sty­lo­vě uve­de skrz úvod­ní sek­ven­ci, už zde se ale uka­zu­je, že má někte­ré zásad­ní pro­blémy. Ve finá­le se uká­že, že má Cobb věro­hod­nou moti­va­ci a DiCaprio má ve finá­le i zde šan­ci před­vést něko­lik sil­ně emoč­ně vyhro­ce­ných momen­tů, kte­ré doka­zu­jí, že DiCaprio sku­teč­ně dává do kaž­dé role vše.

DiCaprio je mož­ná nej­vý­raz­něj­ší člen obsa­ze­ní a má nej­za­jí­ma­věj­ší roli, to ale nezna­me­ná, že by zby­tek byl špat­ný. Sice žád­ný zby­tek týmu nemá vylo­že­ně tak zají­ma­vou moti­va­ci jako Cobb (vlast­ně krom finan­cí nema­jí žád­nou), celý tým ale fun­gu­je plno­hod­not­ně a kaž­dý dosta­ne svou šan­ci zazá­řit. Joseph Gordon-Levitt a Tom Hardy jsou ve svých rolích super, Ellen Page má výraz­nou úlo­hu, Dileep Rao se neztra­tí a Ken Wanatabe zde po čest­né rolič­ce v Batman začí­ná dostá­vá od Nolana stě­žej­ní part a jeho Saito se časem z na prv­ní pohled chlad­no­krev­né­ho busi­nessma­na vyklu­be na muže své­ho slo­va a vlast­ně cel­ko­vé­ho sym­paťá­ka.

Cillian Murphy jako dědic mili­o­nář­ské­ho impé­ria Robert Fisher, kte­rý je cílem Cobba a jeho týmu a rozkol s jeho umí­ra­jí­cím otcem ve finá­le ve fil­mu sehrá­vá zásad­ní part zde má dost mož­ná po Cobbovi nej­za­jí­ma­věj­ší roli. Trio těch nej­za­jí­ma­věj­ších postav poté uza­ví­rá Marion Cotillard jako pře­lud Cobbovy ženy a v čest­ných rolič­kách se tu neztra­tí ani Michael Caine či Pete Postlethwaite.

Především je ale Počátek sku­teč­ně vrchol­ným audi­o­vi­zu­ál­ním zážit­kem, kte­rý navíc je podob­ně jako vět­ši­na ostat­ních Nolanových fil­mů tím fil­mem, kte­rý hra­je kaž­dým zhléd­nu­tím. Stejně jako Temný rytíř, Temný rytíř povstal či Interstellar je nut­né Počátek vidět něko­li­krát a roz­klí­čo­vat v něm všech­ny moti­vy a mis­trov­ské detai­ly kte­ré ten­to film má. Pokud u Počátku vypne­te mozek, tak je pořád mož­né, že si ho pořád uži­je­te jako parád­ní bloc­kbus­ter. Jakmile ale zapne­te mozek, tak vás poten­ci­o­nál­ně čeká napros­to chyt­rý záži­tek, kte­rý podob­ně jako prá­vě Temný rytíř nebo Interstellar je za mně jas­ným hyb­ri­dem arto­vé­ho fil­mu s bloc­kbus­te­rem.

Kameraman Wally Pfister před­vá­dí napros­to parád­ní a úžas­né zábě­ry za kte­ré v podo­bě Počátku defi­ni­tiv­ně zís­kal Oscara, kte­rý mu už těs­ně ute­kl u Batman začí­ná, Dokonalého tri­ku nebo Temného rytí­ře. U Počátku ale nepla­tí, že by byl Pfisterův Oscar Oscarem za záslu­hy, pro­to­že Nolanův (býva­lý) dvor­ní kame­ra­man u Počátku neztra­til nic ze své kame­ro­vé pre­ciz­nos­ti a bra­vur­ní obra­zo­vé kom­po­zi­ce. I díky Pfisterově kame­ře poté svět snů půso­bí tak živě a je vizu­ál­ně str­hu­jí­cí.

Počátek je navíc film, kte­rý oprav­du fun­gu­je pře­de­vším s vyu­ži­tím hud­by a to u Počátku kon­krét­ně pla­tí s hud­bou skla­da­te­le Hanse Zimmera, kte­rá za mně pat­ří mezi Zimmerovy vrchol­né soun­d­trac­ky a i oni dáva­jí tako­vou sílu těm napí­na­vým sek­ven­cím jako nahá­něč­ka v Mombase nebo nulo­vá gra­vi­ta­ce v hote­lu.

U Počátku se musí pochvá­lit i mis­trov­ská prá­ce se zvu­kem a ve finá­le i pou­ži­tí No, Je Ne Regrette Rien od Edith Piaf, čímž k doko­na­los­ti tak už oprav­du nechy­bí nic. Počátek totiž doká­že být akč­ní pec­kou, napí­na­vým str­hu­jí­cím thrille­rem a též se tu dá najít i prvek tra­gic­ké lás­ky nebo rodin­né­ho kon­flik­tu. Vrcholem emoč­ní síly celé­ho fil­mu je poté finá­le, kte­ré díky vysvět­le­ní od Michaela Cainea už není tak šoko­va­ně ote­vře­né jako tomu bylo v době pre­mi­é­ry, přes­to ale dodnes film neztra­til ani smí­tek kouz­la u jed­no­ho z nej­lé­pe vyhro­ce­ných finá­le, ke kte­ré­mu smě­řo­val bra­vur­ní začá­tek, bra­vur­ní pro­stře­dek a mis­trov­ský konec. Tohle se hod­ně snad­no moh­lo Nolanovi roz­pad­nout pod ruka­mi, on ale přes­to dodal jeden z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších a nej­vý­raz­něj­ších fil­mů všech dob, kte­rý je pros­tě mis­trov­ský po všech strán­kách.

U Počátku může být divák napja­tý a slin­tat nad str­hu­jí­cím pří­bě­hem a parád­ní gra­da­cí, záro­veň může ale hod­ně snad­no dojít na slzy. Je to film s mno­ha vrst­va­mi, kte­ré není snad­né na prv­ní dobrou pochy­tit všech­ny, i to je ale moti­va­ce film nevi­dět jenom jed­nou. Stojím si za tím, že je Počátek spo­leč­ně s Temným rytí­řem a Temným rytí­řem povstal dodnes v TOP 3 fil­mů Christophera Nolana a sto­jím si za tím, že všech­ny jeho fil­my, kte­ré vydal od roku 2008 jsou ukáz­kou bloc­kbuste­ro­vé­ho a záro­veň umě­lec­ké­ho fil­mu. Christopher Nolan pros­tě pat­ří mezi (mini­mál­ně) nej­lep­ší fil­ma­ře sou­čas­nos­ti a může­me jen dou­fat, že Nolan jen tak neztra­tí for­mu. Jednou k tomu mož­ná pře­ce jen dojde, zrov­na u žád­né­ho aktu­ál­ní­ho fil­ma­ře by to ale neby­la tako­vá ško­da jako prá­vě u Christophera Nolana, pro­to­že jeho mis­trov­ská prá­ce s vyprá­vě­ním, detai­ly a kom­po­zi­cí, kte­rá sku­teč­ně pře­de­vším v posled­ních letech kom­bi­nu­je fil­my umě­lec­ké a fil­my obrov­ské je pros­tě feno­me­nál­ní.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Podívejte se na hodnocení Počátek na Kinoboxu.


Photo © Warner Bros. Pictures

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00494 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71762 KB. | 14.07.2024 - 12:53:10