Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Demolition Man - Kde jinde uvidíte prsa Sandry Bullock?

Demolition Man - Kde jinde uvidíte prsa Sandry Bullock?

DM
DM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Los Angeles 1996 - poli­cis­ta John Spartan (Sylvester Stallone), řeče­ný Demolition Man, v sou­bo­ji s napůl geni­ál­ním, napůl šíle­ným zlo­čin­cem Simonem Phoenixem (Wesley Snipes) způ­so­bí nešťast­nou náho­dou smrt dva­ce­ti rukojmí v tros­kách explo­du­jí­cí­ho domu. Trest je vyko­nán hiber­na­cí - zmra­ze­ním na desít­ky let. Pro Phoenixe za jeho zlo­čin, pro Spartana za neú­mysl­né zabi­tí... San Angeles 2032 - doko­na­lé měs­to, plné har­mo­nie, míru a bez­peč­né tele­pa­tic­ké ...lás­ky. Jen kde­si v pod­ze­mí živo­ří sku­pi­na „špat­ných“ lidí, věří­cích ve svo­bod­ný život. Když zlo­či­nec jako Phoenix během říze­ní o pod­mí­neč­ném pro­puš­tě­ní (čis­tě for­mál­ním) uprch­ne do této nená­sil­né oázy míru, poli­cii nezbý­vá než při­vést k živo­tu i Spartana, aby zachrá­nil celé měs­to.

Jen těž­ko bys­te našli funkč­něj­ší akč­ňák, kte­rý doká­že zkom­bi­no­vat prvotříd­ní akci s nesku­teč­ně komic­ký­mi scé­na­mi a jeden z těch akč­ňá­ků, kte­rý mož­ná léty zra­je čím dál tím více a je sofis­ti­ko­va­něj­ší než se v době jeho vzni­ku moh­lo zdát. Demolition Man byl sice v roce 1993 hod­ně vzdá­le­nou před­po­vě­dí roku 2032 (podob­ně jako když v roce 1982 před­po­ví­dal Blade Runner rok 2019 nebo Návrat do budouc­nos­ti II z roku 1989 rok 2015), je ale více než patr­né, že aktu­ál­ně máme k ide­a­li­zo­va­né­mu svě­tu oprav­du dale­ko a v roce 2032 bude­me mít blí­že spí­še k hod­ně odvrá­ce­né ver­zi budouc­nos­ti, kte­rou sle­pě vět­ší Demolition Man.

Těžko říct jest­li Demolition Man více půso­bí jako sci-fi z pohle­du divá­ka, kte­rý měl mož­nost film vidět už v roce 1993 nebo z pohle­du divá­ka, kte­rý film vidí v aktu­ál­ních letech. Sluší se nicmé­ně zmí­nit, že tro­ji­ce sce­náris­tů Daniel Waters, Robert Reneau a Peter M. Lenkov stvo­ři­li tako­vý svět budouc­nos­ti, kte­rý je tak podiv­ně zají­ma­vý, že se z něho sku­teč­ně dá něco vytřískat- Svět kde už přes dvě deká­dy nedo­šlo k vraž­dě, poli­cis­té nejsou tré­no­va­ní k bru­tál­ní­mu nási­lí, zaká­za­ná je kla­sic­ká ver­ze sou­lo­že­ní (ale aspoň tu máte vir­tu­ál­ní sex!). maso, ciga­re­ty, alko­hol nebo čoko­lá­da a zbra­ně jsou dneska už pou­ze arte­fak­ty v muzeu. Stojí tak za zamyš­le­ní jest­li z podob­ně zají­ma­vé lát­ky nešlo vykře­sat ješ­tě něco malin­ko víc a to klid­ně i ve váž­něj­ším poje­tí, kte­ré by mělo blíž tře­ba prá­vě k Blade Runnerovi. Prozkoumávání toho­to svě­ta, kte­rý má hod­ně blíz­ko k fana­ti­zmu a násled­ně návštěv­ní­ka z minu­los­ti, kte­rý se lehce poku­sí nabou­rat zave­de­né ste­re­o­ty­py a vrá­tit svět do star­ších vod by moh­lo být sku­teč­ně zají­ma­vé téma a i v podá­ní Demolition Mana roz­hod­ně není špat­né. Jenomže tohle pořád je pře­de­vším akč­ní film a tak tyhle sati­ris­tic­ké a humor­né scén­ky hra­jí spí­še více­mé­ně dru­hé hous­le. Právě tyhle scén­ky ale dáva­jí Demolition Manovi něco navíc a jsou jed­nou z věcí, kte­ré Demolition Mana zba­vu­jí titu­lu tupé­ho akč­ní­ho béč­ka a jed­na se dost mož­ná o jeden z nej­chytřej­ších akč­ních fil­mů všech dob. Nebo mini­mál­ně nej­chytřej­ších akč­ních fil­mů 90. let.

Producent Joel Silver, kte­rý je jakož­to pro­du­cent také tatín­kem sérií jako Smrtonosná zbraň, Smrtonosná past nebo Matrix se ve finá­le ujmul pro­jek­tu sám a i naja­té­ho reži­sér­ské­ho debu­tan­ta Marca Brambilla (u kte­ré­ho i po Demolition Manovi více­mé­ně mizí důvod si ho zapa­ma­to­vat) na pla­ce diri­go­val jak má vše pro­běh­nout. Oficiálním reži­sé­rem je tedy sice Brambilla, jde ale spí­še více­mé­ně oprav­du o dílo Silvera. A tenhle už v roce 1993 zaběh­lý pro­du­cent pove­de­ných akč­ních fil­mů roz­hod­ně neod­ve­dl špat­nou prá­ci a poda­ři­lo se mu sku­teč­ně udě­lat Demolition Mana něčím výji­meč­ným a zapa­ma­to­va­tel­ným.

John Spartan je dost mož­ná po Rockym a Rambovi tře­tí nej­slav­něj­ší role Sylvestera Stalloneho i když tu ješ­tě pořád je dal­ší akč­ňák ze stej­né­ho roku se Slyem v hlav­ní roli- Cliffhanger. Porovnávat Cliffhanger a Demolition Mana je poté hod­ně těž­ké, pro­to­že zatím­co Demolition Man je ori­gi­nál­něj­ší, Cliffhanger má zase ori­gi­nál­něj­ší a lep­ší akč­ní scé­ny a pře­de­vším je napí­na­věj­ší a (v rám­ci mož­nos­tí) váž­něj­ší. Ale dost o Cliffhangeru. Sylvester Stallone si pros­tě u Demolition Mana drží svůj stan­dard a dostal pověs­ti dost mož­ná nej­sty­lo­věj­ší­ho akč­ní­ho hrdi­ny 90. let, kte­rý sice měl tuhle dobou tuhou kon­ku­ren­ci v podo­bě Arnolda Schwarzeneggera (vtí­pek o tom, že Spartan nemů­že uvě­řit, že se stal Schwarzenegger pre­zi­den­tem je prav­dě­po­dob­ně jed­ním z nej­lep­ších na celém fil­mu) a o něco men­ší též v Bruceovi Willisovi, Stallone i přes role ve fil­mech jako Stůj, nebo mamin­ka vystře­lí! nebo Spy Kids 3: Game Over (reál­ně vel­mi fajn guil­ty ple­a­su­re) ustal svůj sta­tus akč­ní legen­dy Sly mož­ná nej­víc. John Spartan je sty­lo­vej akč­ní sym­paťák, kte­rej je neje­nom nej­drs­něj­ší pol­da posled­ních 36 let ale záro­veň jedi­nej drs­ňák, co vám doká­že ušít sve­tr! Člověk může tro­chu rýpat do toho , že se Spartan z uvě­do­mě­lé ztrá­ty blíz­kých až pří­liš rych­le otře­pe, od akč­ní­ho fil­mu, kte­rý má navíc vel­mi výraz­né kome­di­ál­ní prv­ky a vět­ši­na by ho klid­ně ozna­či­la za kome­dii ale nemů­že­te chtít hrdi­nu, kte­rý dvě hodi­ny jenom truch­lí nad ztrá­tou blíz­kých a nechá Simone Phoenixe v kli­du řádit.

Stačilo málo a Simon Phoenix mohl vypa­dat úpl­ně jinak. Konkrétně ho mohl hrát sám Jackie Chan, kte­rý ale s úctou odmí­tl s tím, že nechce aby ho jeho domov­ské pub­li­kum zača­lo vní­mat jako zlo­du­cha. Nakonec tak došlo na Wesleyho Snipese, pro kte­ré­ho šlo po béč­kách jako Přepadení ve vzdu­chu (aneb Smrtonosná past v leta­dle!) nebo po rolích v men­ších fil­mech jako Mý lep­ší blu­es od Spikea Lee o prv­ní vět­ší áčko­vou roli, kte­rá dost mož­ná může za to, že se za 5 let stal Bladem. Simon Phoenix je neří­ze­ná stře­la a reál­ná hroz­ba, kte­rá je nevy­zpy­ta­tel­ná a sku­teč­ně divák může mít pocit, že John Spartan může pro­hrát. Wesley Snipes hláš­ku­je, pře­de­vším ale bru­tál­ně kope (údaj­ně kopal Snypes tak rych­le, že jsou jeho scé­ny zpo­ma­le­né) a jde o jed­no­ho z nej­vý­raz­něj­ších zápo­rá­ků akč­ní­ho fil­mu.

Sandra Bullock zde též dosta­la svou prv­ní vět­ší roli (rok před­tím než jí pro­sla­vil legen­dár­ní akč­ňák Nebezpečná rych­lost) a v její posta­vě Huxleyové má to štěs­tí, že je výrazná a zají­ma­vá. Huxleyová sice dodr­žu­je kodex sou­čas­né­ho pořád­ku, záro­veň je ale sil­ně posed­lá 90. léty (dokon­ce má ve své kan­ce­lá­ři pla­kát k Smrtonosné zbra­ni 3, což doka­zu­je, že má vkus!) a její sym­pa­tie k Johnu Spartanovi tak od počát­ku dáva­jí smy­sl. Nikdy bych neřekl, že chci na plát­ně vidět poli­bek Sylvestera Stalloneho se Sandrou Bullock, v pří­pa­dě toho­to fil­mu mi to ale neva­dí. Zvláště v době kdy se ješ­tě na Sandru Bullock dalo cel­kem dívat.

Krom zmí­ně­né­ho super­vti­pu o Schwarzeneggerově pre­zi­dent­ské knihov­ně se slu­ší také zmí­nit legen­dár­ní poku­ty za poru­še­ní slov­ní­ho morál­ní­ho sta­tu­tu (kte­rý se ve fil­mu poru­šu­je hod­ně výraz­né, pro­to­že jest­li léta v kry­ospán­ku něco Spartanovi a Phoenixovi nese­bra­lo, tak roz­hod­ně jejich ost­ré jazy­ky!), fakt, že všech­ny restau­ra­ce jsou aktu­ál­ně Pizza Hut (nebo Taco Bell, zále­ží jest­li sle­du­je­te ver­zi pro Evropu nebo USA) a dal­ších vel­mi fajn pove­de­ných vti­pů jako spe­ci­a­li­tu obsa­že­nou v bur­ge­ru nebo tři mušle (nechce­te vědět jak jejich prin­cip fun­gu­je!). Zároveň tu oprav­du Silver a spol. ser­ví­ru­jí pove­de­né akč­ní sek­ven­ce a všech­no pře­kva­pi­vě drží ve finá­le oprav­du pohro­ma­dě. Snadno se toto vše moh­lo roz­pad­nout, zvláš­tě u pře­de­vším akč­ní­ho fil­mu, pře­kva­pi­vě to ale fun­gu­je vel­mi dob­ře. A i díky tomu Demolition Man fun­gu­je oprav­du pove­de­ně.

Slabost v Demolition Manovi tak tkví oprav­du pře­de­vším v tom, že z téhle lát­ky oprav­du šlo vydrá­pat ješ­tě něco víc. Ať už mlu­ví­me o vystři­že­ných scé­nách s nale­ze­ním Spartanovi dce­ry nebo poten­ci­ál­ně lep­ším před­sta­ve­ní hnu­tí, kte­ré žije v kaná­lech a aktu­ál­ní spo­leč­nost mu zásad­ně nevo­ní. Jenomže poté by zase musel vznik­nout kom­pro­mis mezi váž­ným fil­mem a akč­ní kome­dií. Demolition Man volí scé­nář B a není to roz­hod­ně špat­ná vol­ba, nao­pak dora­zil jeden z nej­vý­raz­něj­ších akč­ňá­ků 90. let, kte­rý měl jen smůlu v tom, že tak tro­chu ve své době zapa­dl a toho pra­vé­ho kul­tov­ní­ho sta­tu­su se dočkal až po letech. Dojde nako­nec oprav­du po ozná­me­ní samot­né­ho Sylvestera Stalloneho na Demolition Mana 2? Sly si ve věku 74. let oči­vid­ně po vzo­ru Mela Gibsona a Dannyho Glovera ve Smrtonosné zbra­ni 4 říká, že ješ­tě není sta­rej a vůbec bych se tak nedi­vil tomu kdy­bychom tu sku­teč­ně do 2 let (nebo snad, že by film dora­zil v roce 2023 na 30. výro­čí jed­nič­ky?) návrat Johna Spartana po 29-30 letech měli. Jen je poté otáz­ka, jest­li půjde Demolition Man 2 spí­še ve sto­pách Creeda (tedy důstoj­né­mu návra­tu jeho legen­dár­ní posta­vy Rockyho) nebo spí­še ve sto­pách Ramba V (tedy vel­mi prů­měr­né­mu nedů­stoj­né­mu návra­tu jeho legen­dár­ní posta­vy Ramba). Každopádně urči­tě mini­mál­ně za sebe uvi­dím rad­ši Demolition Mana 2 než pří­pad­ný jaký­ko­liv pokus o něja­ký restart (kte­rý by zase sym­bo­lic­ky mohl dora­zit v roce 2032, tedy v roce ve kte­rém se původ­ní Demolition Man ode­hrá­vá). Každopádně kdy­by ten­to­krát ten Jackie Chan vyšel, nej­o­če­ká­va­něj­ší akč­ní film násle­du­jí­cích let je snad jas­ný, pro­to­že kom­bi­na­ce Stallone/Chan je něco co divák neu­vi­dí kaž­dý den....

Trailer:

c

Verdikt: 4 z 5


Photo © Falcon


Podívejte se na hodnocení Demolition Man na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň4. dubna 2023 Smrtonosná zbraň Smrtonosná zbraň je americká akční policejní komedie z roku 1987, kterou režíroval a spoluprodukoval Richard Donner, scénář napsal Shane Black a koproducentem byl Joel Silver. Vedle Garyho […] Posted in Speciály
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • Predátor 216. března 2022 Predátor 2 Predátor 2 je americký akční sci-fi horor z roku 1990, jehož scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi, režíroval ho Stephen Hopkins a v hlavních rolích se představili Danny Glover, Ruben […] Posted in Speciály
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes. 14. dubna 2021 Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes.  Až po okraje napěchovaný akční thriller v režii Stephena Norringtona.  Oddechových akčních filmů není nikdy dost a tak každý další působí jako osvěžující balzám. Ne, že by nebyl dostatek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci"2. listopadu 2020 Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci" Generál amerického námořnictva Francis Hummel (Ed Harris) je čestný muž, hrdina a veterán několika tajných vojenských operací. Proč tedy s hrstkou svých perfektně vyzbrojených mužů ukradne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film11. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?" Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek8. dubna 2019 Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek Nic proti jiným dobám, ale doba ledová je prostě doba ledová, to přece víte všichni, ne? A proto ani film přece nemůže být špatný. Hlavní linie příběhu se točí kolem mamuta Mannyho, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17190 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71901 KB. | 29.02.2024 - 11:42:27