Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Moulin Rouge - To nejkrásnější, co můžeš poznat, je lásku dát a v lásce být milován.

Moulin Rouge - To nejkrásnější, co můžeš poznat, je lásku dát a v lásce být milován.

Moulin
Moulin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Paříž 1900. Básník Christian (Ewan McGregor) vzpo­mí­ná, jak se stal čle­nem diva­del­ní spo­leč­nos­ti, kte­rá prá­vě zkou­ší novou hru. Jenže aby ji moh­li v Moulin Rouge uvá­dět, potře­bu­jí pře­svěd­čit maji­te­le pod­ni­ku Harolda Zidlera (Jim Broadment), na kte­ré­ho pla­tí jedi­ná věc – krás­ná kur­ti­zá­na Satine (Nicole Kidman). Rozhodnou se pro­to, že Christiana před­sta­ví Satine. Ten večer se má ale Satine sejít s boha­tým vévo­dou (Richard Roxburgh). Dojde k zámě­ně a Sa...tine vyzná lás­ku Christianovi v domně­ní, že je vévo­da. Christian jí poví prav­du a vzá­pě­tí se obje­ví pra­vý vévo­da. Satine situ­a­ci vyře­ší po svém. Nabídne vévo­do­vi samu sebe výmě­nou za to, že bude inves­to­rem nově vzni­ka­jí­cí hry. Vévoda sou­hla­sí. Dojde lás­ka Satine a Christiana napl­ně­ní? A co žár­li­vý vévo­da?

Zdá se vám kom­bi­na­ce pří­bě­hu jako vystři­že­né­ho jako z Shakespearovské tragé­die a vizu­ál­ní­ho sty­lu vystři­že­né­ho jako z bolly­wo­od­ské­ho bloc­kbus­te­ru už při prv­ní zmín­ce totál­ně šíle­ná? A pře­ce jen to může fun­go­vat! Moulin Rouge sce­náris­ty a reži­sé­ra Baze Luhrmanna je jed­ním z nej­slav­něj­ších muzi­ká­lů všech dob neje­nom díky své­mu ori­gi­nál­ní­mu poje­tí ale pře­de­vším také i díky své for­mál­ní doko­na­los­ti!

Moulin Rouge je ten typ fil­mu, kte­rý se mohl neši­kov­né­mu tvůr­ci snad­no roz­sy­pat jako dome­ček z karet. Vizionář Baz Luhrmann ale vzal námět, kte­rý se inspi­ro­val Romeem a Julií, Paříž roku 1900 obo­ha­til mis­trov­skou doko­na­lou sty­li­za­cí, kte­rá je svý­mi barva­mi pros­tě neo­do­la­tel­ně při­taž­li­vá a pře­de­vším vzal hity od uměl­ců jako Nirvana, Queen či David Bowie a dobo­vě je sty­li­zo­val tak parád­ně, že tře­ba tako­vé legen­dár­ní Show Must Go On od Queen se zde dočká­vá pro­ve­de­ní v podo­bě Nicole Kidman a Jima Broadmenta a jed­ná se urči­tě o jed­no z nej­pů­so­bi­věj­ších muzi­ká­lo­vých fil­mo­vých čísel všech dob.

Dobrý muzi­kál se také pozná i tak, že kaž­dé pís­ně mají své opod­stat­ně­ní a slou­ží jak k vět­ší hloub­ce do hlav­ních postav tak také k postup­né­mu vývo­ji v pří­bě­hu. Především mají pís­ně ale nejen parád­ní pěvec­ké pro­ve­de­ní ale i doda­teč­nou úžas­nou cho­re­o­gra­fii a i kvů­li tomu si divák vlast­ně nepře­je aby libo­vol­ná píseň či taneč­ní sek­ven­ce došla ke své­mu kon­ci, pro­to­že libo­vol­né výstu­py jsou vrcho­lem muzi­ká­lo­vé­ho žán­ru a bohém­ský život dobo­vé Paříže zachy­cu­je napros­to skvě­le.

Luhrmann je typ jas­né­ho vizu­ál­ní­ho reži­sé­ra, kte­rý vypra­ví čis­tě obra­zo­vým pro­ve­de­ním a jeho fil­mu při­dá­va­jí oprav­du hod­ně. Už samot­ná hlav­ní záplet­ka vol­ně inspi­ro­va­ná Shakespearovým Romeem a Julií pojed­ná­va­jí­cí o lás­ce mezi chudým spi­so­va­te­lem a pro­sti­tut­kou je zají­ma­vým námě­tem, hod­ně jí ale při­dá­vá prá­vě Luhrmannův nekom­pro­mis­ní zbě­si­lý vizu­ál­ní styl. Právě jeho režie poté dohá­ní jed­not­li­vé taneč­ní sek­ven­ce a pěvec­ká vystou­pe­ní na vyš­ší úro­veň a jeho vizu­ál sty­lo­vě vyprá­ví i když jdou zrov­na muzi­ká­lo­vé pasá­že stra­nou. I díky tomu je Moulin Rouge napros­to sviž­ný a str­hu­jí­cí muzi­kál, kte­rý se hod­ně snad­no výraz­ně zapí­še divá­ko­vi do pamě­ti.

Po strán­ce sce­náris­tic­ké poté potě­ší napros­to uvě­ři­tel­ná a funkč­ní love sto­ry mezi dvě­ma hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty a napros­to při­ro­ze­ně vyvi­nu­tý kon­flikt a nástra­hy. Luhrmann a spo­lusce­náris­ta Craig Pearce už vlast­ně na začát­ku vylo­ží všech­ny kar­ty na stůl a divák tak může více­mé­ně oče­ká­vat jak se celá roman­ce mezi bás­ní­kem Christianem a pro­sti­tut­kou Satine vyvi­ne. Tento fakt ale neu­bí­rá nic na síle celé nád­her­ně vybu­do­va­né roman­ce a napros­to parád­ní vzá­jem­né che­mii mezi Ewanem McGregorem a Nicole Kidman, kte­ří ten­to tra­gic­ký pár napros­to parád­ně ztvár­ni­li. Především Nicole Kidman je ve své roli nejen nesmír­ně půvab­ná ale oprav­du při­ro­ze­ná a bož­ská.

Tento film doká­že strh­nout oprav­du mno­hý­mi věcmi- Oním šíle­ně pře­krás­ným vizu­ál­ním sty­lem, sil­ným tra­gic­kým pří­bě­hem, skvě­lou hlav­ní dvo­ji­cí a vlast­ně vše­mi vel­mi dob­rý­mi ved­lej­ší­mi her­ci, kame­ro­vý­mi prů­le­ty kame­ra­ma­na Donalda McAlpineho, skvě­lou hudeb­ní režií Craiga Armstronga, kte­rý sku­teč­ně son­gům Nirvany či Queen dodá­vá novou vizáž a to vel­mi pove­de­nou a pře­de­vším oprav­du nád­her­ný­mi kos­týmy, deko­ra­ce­mi a mis­trov­ský­mi pěvec­ký­mi a taneč­ní­mi čís­ly. Jde oprav­du o film, kte­rý se mohl stát obrov­ským prů­švi­hem, mís­to toho se ale stal mis­trov­ským muzi­ká­lo­vým dílem, kte­ré doká­že napl­no před­vést nesku­teč­nou ener­gii a radost ze živo­ta... hned jenom pro­to aby vás pře­svěd­čil, že vždy není vše slu­níč­ko­vé! To je ale prá­vě ten pomy­sl­ný vrchol, kte­rý celé­mu vyzně­ní Moulin Rouge dává ješ­tě tro­chu víc a řadí ho spo­leč­ně se Zpíváním v deš­ti, Lvím krá­lem a La La Landem mezi nej­lep­ší muzi­ká­ly všech dob. Vizuálně skvost­né dílo, kte­ré má krom mis­trov­ské vizu­ál­ní strán­ky i sku­teč­ně parád­ní tra­gic­kou roman­ci a stár­ne pře­kva­pi­vě vel­mi poma­lu, čímž jenom doka­zu­je svou nad­ča­so­vost a geni­a­li­tu. Moulin Rouge jde sice zpo­čát­ku vní­mat jen jako leh­ký muzi­ká­lo­vý kýč, pokud mu ale člo­věk při­jde na chuť a dá mu při dal­ších zhléd­nu­tích ješ­tě šan­ci tak ho poté čeká milé pře­kva­pe­ní a oprav­du jeden z vrcho­lů muzi­ká­lo­vé tvor­by. Především pokud věří­te v prav­du, svo­bo­du a ze vše­ho nej­víc v lás­ku....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 2001 20th Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Moulin Rouge - O FILMU31. července 2018 Moulin Rouge - O FILMU Filmoví teoretici považují muzikál Moulin Rouge za poslední díl reži­sérovy trilogie „rudé opony“, která začala filmem Tanec v srdci (1992) a pokračovala snímkem Romeo a Julie (1996) s […] Posted in Speciály
  • Moulin Rouge21. května 2003 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Filmové recenze
  • Austrálie21. června 2022 Austrálie Baze Luhrmanna nemusíme asi douho představovat, stačí připomenout dva jeho nejvýznamnější a oba kontroverzní projekty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se vyšlapovat na nová území a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Velký Gatsby - Když něco režíruje Baz Luhrmann, tak to stojí opravdu za to!31. srpna 2020 Velký Gatsby - Když něco režíruje Baz Luhrmann, tak to stojí opravdu za to! Příběh Nicka Carrawaye a jeho tajemného souseda, boháče Gatsbyho, napsal americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, když mu bylo 28 let. Prostředí přepychu, nádherná vila Gatsbyho, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Van Helsing - Blejd má nového kolegu30. května 2020 Van Helsing - Blejd má nového kolegu Jedni jej považují za světce, druzí za vraha. Jedni jej obdivují, druzí jej nenávidí. Ale v konečném důsledku se mu všichni klidí z cesty a udržují si od něj uctivý odstup. Seznamte se: […] Posted in Retro filmové recenze
  • Van Helsing - S kým že to byla v posteli Dana Morávková?14. června 2019 Van Helsing - S kým že to byla v posteli Dana Morávková? Kdesi v podzemí Říma, pracuje tajná skupina mnichů, která se po celé Evropě 19. století snaží potírat příšery představující převtěleného ďábla - tedy upíry, vlkodlaky a jinou havěť. Pro ně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nevídané výzvy při natáčení Cold Mountain: Z neplánovaného rozpočtu po diety a neobvyklá šatna Nicole Kidmanové7. ledna 2024 Nevídané výzvy při natáčení Cold Mountain: Z neplánovaného rozpočtu po diety a neobvyklá šatna Nicole Kidmanové "Jediné ponaučení, které si lze odnést z každé občanské války, je, že je zbytečná, marná a ošklivá a že na ní není nic okouzlujícího ani hrdinského. Jsou v ní hrdinové, ale její příčiny […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38004 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72076 KB. | 24.02.2024 - 20:10:44