Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Polednice - 55 %

Polednice - 55 %

Polednice02
Polednice02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Polednice01Polednice dvé­ře zleh­ka odmy­ká a strach pro­běh­ne celým domem až k mat­ce, kte­rá si neví rady se svým dítě­tem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy bala­dy má v sobě stá­le dost tajem­na, kte­ré půso­bí i v sou­čas­né době. Jen je potře­ba nalézt to správ­né mís­to a správ­né lidi. Pak se může dosta­vit nepří­jem­ný pocit, že se v kaž­dou chví­li sta­ne něja­ké neštěs­tí, tolik podob­né závě­ru tra­gic­ké bás­ně. Michal Samir se nechal inspi­ro­vat zná­mou bala­dou a napsal scé­nář situ­o­va­ný do sou­čas­né ves­ni­ce, kte­rá půso­bí na prv­ní pohled jako klid­né mís­to k žití. Zdání však kla­me a zla­ta­vé lány obi­lí jsou jen ševe­lí­cí kuli­sou pro osob­ní trage­die. Stejně jako v Erbenově bala­dě je hlav­ní posta­vou Eliška a její dce­ra Anetka. Mladá mamin­ka v sobě ukrý­vá trp­kou život­ní zku­še­nost a k ní se postup­ně při­dá­va­jí dal­ší tra­ble. Aneta situ­a­ci nijak neu­snad­ňu­je a obě si postup­ně „brn­ka­jí na ner­vy“. Jejich sna­ha vybu­do­vat pří­jem­ný spo­leč­ný domov nějak nevy­chá­zí. Podmínky pro život v osa­mo­ce­ném dom­ku, kde na člo­vě­ka padá tíseň z kaž­dé­ho kou­tu, se nezlep­šu­jí a narůs­ta­jí­cí stres si v pra­vou chví­li vybe­re svou daň.

Karel Jaromír Erben napsal Polednici v polo­vi­ně 19. sto­le­tí. Poměrně krát­ký text v sobě obsa­hu­je stup­ňo­va­né napě­tí a tra­gic­ký konec řadí tuto bala­du k nej­zná­měj­ším tex­tům čes­ké lite­ra­tu­ry. Postava Polednice je spo­jo­vá­na s urči­tou vizu­ál­ní před­sta­vou a ztě­les­ňu­je nezná­mé zlo, kte­ré si člo­věk může k sobě sám při­vo­lat. Samir vyu­žil zná­mou bala­dic­kou posta­vu nejen jako urči­tý sym­bol tajem­né­ho zla, ale dal jí lid­skou tvář nešťast­né Mrázové s vlast­ním tra­gic­kým osu­dem. Eliška se sna­ží poma­te­né Mrázové nějak zba­vit, ale nebez­peč­něj­ší pro ni jsou však vlast­ní myš­len­ky a před­sta­vy. Dalším depre­siv­ním prv­kem je nehos­tin­né pro­stře­dí dom­ku, kde se Eliška s dce­rou uby­tu­je. Ještě že se občas u Elišky zasta­ví upo­ví­da­ný sou­sed Poláček. Ten už se doká­zal se živo­tem na ves­ni­ci vypo­řá­dat po svém, stej­ně jako jeho stej­ně upo­ví­da­ná žena. Manželé Poláčkovi jsou pří­jem­ným zpes­t­ře­ním ubí­je­jí­cí­ho ves­nic­ké­ho kli­du a tvo­ří tak kon­trast k man­žel­ské dvo­ji­ci Mrázových. Starosta Mráz půso­bí jako hod­ný med­ví­dek, kte­rý to v pod­sta­tě mys­lí s kaž­dým dob­ře. Ve sku­teč­nos­ti je to člo­věk nešťast­ný, kte­rý si neví rady se svou ženou. Oba se trá­pí tra­gic­kou udá­los­tí, kte­rá se sta­la v minu­los­ti a při­po­mí­ná tra­gic­kým kon­cem opět lite­rár­ní před­lo­hu.

Polednice02Režisér Jiří Sádek si pro rea­li­za­ci fil­mu zvo­lil dra­ma­tic­ké vyprá­vě­ní s prv­ky horo­ru. Záběry kame­ry, vyu­ži­tí svět­la, střih i pou­ži­tá hud­ba ve svém cel­ku vytvá­ře­jí trva­lý dojem, že se bude dít něco nepa­t­řič­né­ho a tajem­né­ho. Tím pádem mno­hé scé­ny půso­bí neklid­ně s pří­sli­bem něče­ho napí­na­vé­ho. Ale sku­teč­ný efekt se dosta­ví jen ve vypja­tých dra­ma­tic­kých scé­nách a těch zas tolik není.

Při výbě­ru her­ců do šes­ti stě­žej­ních rolí měli reži­sér a pro­du­cent Matěj Chlupáček šťast­nou ruku. Šestice her­ců tvo­ří tři sehra­né dvo­ji­ce, kte­ré spo­ju­jí situ­a­ce i způ­sob herec­ké­ho pro­je­vu. Největší pro­stor dosta­la dvo­ji­ce Anna Geislerová v roli Elišky a Karolína Lipowská v roli Anetky. Obě umí pra­co­vat s emo­ce­mi a ve vypja­tých momen­tech půso­bí věro­hod­ně. Jejich reak­ce jdou až do afek­tu a dodá­va­jí celé­mu pří­bě­hu potřeb­nou ener­gii. Karolína Lipowská doká­za­la svým tem­pe­ra­men­tem sta­čit své star­ší herec­ké kole­gy­ni, kte­ré se sou­stře­di­la víc na vnitř­ní pro­mě­nu. Oběma hereč­kám však vypja­té chví­le sed­nou. Role man­že­lů Poláčkových si doslo­va vychut­na­li her­ci Marie Ludvíková a Jiří Štrébl. Spolu tvo­ří výbor­nou dvo­ji­ci samo­ros­tů, kte­ří si našli svůj pří­stup k živo­tu a nic už je nevy­ve­de z míry. Poláčkovi mají v sobě prv­ky nechtě­né komi­ky a sou­čas­ně půso­bí lid­sky a oprav­do­vě. To man­že­lé Mrázovy, v podá­ní Zdeňka Muchy a Daniely Kolářové, nosí v sobě poko­ru i ukrý­va­né tajem­ství dáv­né trage­die. Tu pre­zen­tu­je zejmé­na Daniela Kolářová bez zby­teč­né­ho pře­hrá­vá­ní a její výstra­ha řeče­ná zastře­ným hla­sem je nád­her­ně děsi­vá.

Polednice03Film je plný drob­ných záhad, kte­ré na sebe občas nava­zu­jí a někdy se vytra­tí do neu­r­či­ta. Opakované dlou­hé zábě­ry navo­zu­jí pocit oče­ká­vá­ní, ale buď se nic závrat­né­ho neko­ná, nebo situ­a­ce pře­jde do běž­né­ho ryt­mu. Je patr­né, že auto­ři fil­mu hle­da­jí růz­né způ­so­by, jak docí­lit neo­če­ká­va­né dra­ma­tic­ké změ­ny. Formálně půso­bí vše dob­ře, ale schá­zí hlub­ší pro­pra­co­vá­ní postav a pro­po­je­ní vzá­jem­ných vzta­hů.

Celkově půso­bí film jako pokus o neob­vyk­lý pohled na pro­ble­ma­ti­ku vzta­hu mat­ky a dítě­te s prv­ky horo­ru. Příběh však má sla­bá mís­ta a nevy­ře­še­né situ­a­ce, kte­ré uza­ví­rá pří­jezd auto­bu­su na zastáv­ku v polích. Takové neu­r­či­té zakon­če­ní půso­bí stej­ně roz­pa­či­tě jako pohřeb pani Mrázové.


Podívejte se na hodnocení Polednice na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…18. února 2016 Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru… Přestože titul filmu odkazuje k slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový příběh, zasazený do současnosti, je velmi volná. V centru příběhu odehrávajícího se v uprostřed […] Posted in Speciály
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne […] Posted in Filmové premiéry
  • Štěstí6. září 2022 Štěstí Film  režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […] Posted in Filmové recenze
  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52213 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71567 KB. | 25.06.2024 - 16:25:23