Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední samuraj

Poslední samuraj

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na kon­ci 19. sto­le­tí se Japonsko sna­ží při­po­dob­ňo­vat západ­ní civi­li­za­ci. Lobistická sku­pi­na vede­ná císa­řo­vým rád­cem Omurou pozve do Japonska ame­ric­ké­ho kapi­tá­na Algrena, vete­rá­na z kava­le­rie gene­rá­la Custera. Ten má za úkol vycvi­čit japon­skou armá­du, aby moh­la za pomo­ci nových moder­ních zbra­ní z Ameriky pora­zit vzdo­ru­jí­cí sku­pi­nu samu­ra­jů, kte­ří ač věr­ni císa­ři, nema­jí pocho­pe­ní pro Omurovi zámě­ry.

Tak se také sta­ne, ale Omura (Masato Harada) je nedo­čka­vý a pošle armá­du do pro­ti samu­ra­jům téměř nevy­cvi­če­nou, díky čemuž dojde k totál­ní­mu masa­k­ru a kapi­tán Algren (Tom Cruise) je zajat. Když ztrá­ví rok jako zaja­tec u samu­ra­jů, sži­je se s nimi nato­lik, že se při­dá na jejich stra­nu. Film pak uza­ví­rá bitva mezi samu­ra­ji odhod­la­ný­mi pro své ide­á­ly zemřít a japon­skou armá­dou, kte­rá, nyní již řád­ně vycvi­če­na, si až pří­liš věří svým vítěz­stvím. Aby ve fil­mu nechy­bě­la roman­ti­ka, je zde krás­ná japon­ka Taka (Koyuki), kte­rá kapi­tá­na Algrena ošet­řu­je, přes­to­že v bitvě zabil její­ho man­že­la.

Pocity z Posledního samu­ra­je jsou tro­chu roz­po­ru­pl­né. Na jed­né stra­ně je tu per­fekt­ní tech­nic­ké pro­ve­de­ní, výbor­ná kame­ra a nád­her­né bitvy a sou­bo­je se samu­raj­ský­mi meči. Na dru­hé stra­ně tu máme pří­liš jed­no­du­chý děj bez něja­ké zají­ma­vé záplet­ky. Z fil­mu je rov­něž pří­liš cítit ame­ric­ké poje­tí. Američan se zkrát­ka může stát kým­ko­liv - tře­ba samu­ra­jem a to ješ­tě ne leda­ja­kým. Nemohu si pomo­ci, ale k tomu­to žán­ru fil­mů se to moc neho­dí a i když si to tvůr­ci ani neu­vě­do­mu­jí, zesměšňu­jí tím japon­ské tra­di­ce samu­raj­ské­ho bojo­vé­ho umě­ní.

Dalším mate­ním divá­ků je nesmy­sl­né při­po­do­bo­vá­ní samu­ra­jů k seve­ro­a­me­ric­kým indi­á­nům, kte­ré nemá opod­stat­ně­ní a jedi­né vysvět­le­ní k tomu­to pře­kru­co­vá­ní japon­ských tra­di­cí vidím v nut­nos­ti udě­lat film kou­ka­tel­něj­ší pro ame­ric­ké­ho divá­ka.

O filmu:

Rok: 2003
Země půvo­du: USA, Nový Zeland, Japonsko
Oficiální web: The Last Samurai
Režie: Edward Zwick
V hlav­ních rolích: Ken Watanabe, Tom Cruise, William Atherton, Chad Lindberg, Ray Godshall Sr., Billy Connolly, Tony Goldwyn, Masato Harada, Masashi Odate, John Koyama, Timothy Spall, Shichinosuke Nakamura, Togo Igawa, Satoshi Nikaido, Shintaro Wada
Délka: 154 min


Podívejte se na hodnocení Poslední samuraj na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56956 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72014 KB. | 19.04.2024 - 19:01:55