Kritiky.cz > Recenze knih > Pozorně poslouchej a hraj si-hry na rozvoj sluchového vnímání

Pozorně poslouchej a hraj si-hry na rozvoj sluchového vnímání

130474 Pozorne poslouchej a hraj si Kniha Kotova Grada 350 0 fit
130474 Pozorne poslouchej a hraj si Kniha Kotova Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma před­ško­lá­ka? Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte pub­li­ka­ci na posí­le­ní slu­cho­vé­ho vní­má­ní? Do rukou se mně dostá­vá zají­ma­vá logo­pe­dic­ká pub­li­ka­ce s názvem Pozorně poslou­chej a hraj si, jejíž autor­kou je Marcela Kotová. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás spous­ta hra­vé zába­vy a inspi­ra­cí pro roz­voj slu­chu, poro­zu­mě­ní tex­tu i pamě­ti. 

Co v kni­ze vlast­ně najde­te? Krátký text, mno­ho obráz­ků a ke kaž­dé­mu obráz­ku úkol. Nechte děti obráz­ky pro­hléd­nout a pak s nimi hovoř­te o tom, co na něm vidě­ly. Děti si pro­cvi­čí zra­ko­vé, slu­cho­vé vní­má­ní, logic­ké myš­le­ní, paměť i slu­cho­vou a zra­ko­vou dife­ren­ci­a­ci, dále také předčte­nář­skou gra­mot­nost, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, pro­sto­ro­vé před­sta­vy a nejen to. Setkají se zde s úko­ly, kdy mají vyt­les­kat dél­ku slov, hrát na tělo, vní­mat ryt­mus, nau­čí se řadu bás­ni­ček, hle­dat rýmy, hádat krát­kou a dlou­hou sla­bi­ku, poslou­chat zvu­ky, učí se zpí­vat pís­nič­ku pod­le obráz­ků. Také urču­jí, co je men­ší, vět­ší, učí se poro­zu­mět malo­va­né­mu čte­ní nebo také hle­da­jí, co do řád­ku nepat­ří a mno­ho dal­ších akti­vit, kte­ré budou vaše děti roz­ví­jet.

Publikace je urče­na uči­tel­kám mateř­ských škol, logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám, také uči­tel­kám 1.tříd, ale tře­ba i rodi­čům a pra­ro­di­čům, kte­ří dochá­zí s dět­mi na logo­pe­dii a tato pří­ruč­ka jim bude roz­hod­ně k pro­spě­chu.

Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, plná nád­her­ných ilu­stra­cí Veroniky Kubařové, s mno­ha zají­ma­vý­mi akti­vi­ta­mi. Tato pří­ruč­ka se mně moc líbi­la a urči­tě ji vyu­ži­ji při prá­ci logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky v mateř­ské ško­le. Líbí se mně její obsa­ho­vé zamě­ře­ní i for­mál­ní zpra­co­vá­ní. Od této autor­ky mám doma již mno­ho pub­li­ka­cí a jsem s nimi moc spo­ko­je­na. Určitě ji oce­ní uči­tel­ky začí­na­jí­cí i ty zku­še­né. Každý si v ní najde to své pro svou prá­ci.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let.

Ukázka z kni­hy:

Anička má krás­né oči,

kaž­dý kluk se za ní točí.

Má čer­ve­nou suk­nič­ku

a ve vla­sech mašlič­ku.

 

Na slu­níč­ku prá­vě

leží kočka v trá­vě.

asi číhá na myš­ku

v tom šedi­vém kožíš­ku.

 

Kdopak to tu plá­če?

Že by malé ptá­če?

Spadlo asi ze stro­meč­ku,

teď má bolest na zadeč­ku.

 

Několik slov u autor­ce:

Marcela Kotová se naro­di­la v roce 1976 v Sokolově. Vyrůstala se dvě­ma mlad­ší­mi sestra­mi. Od dět­ství žije v Chodově na Karlovarsku, kde u jejich pane­lo­vé­ho domu orga­ni­zo­va­la sou­tě­že a růz­né hry pro mlad­ší děti a své sest­ry. Od mala tíh­la k dětem, což ji při­ved­lo na peda­go­gic­kou ško­lu, kte­rou úspěš­ně ukon­či­la v roce 1994. Od té doby pra­cu­je jako uči­tel­ka mateř­ské ško­ly. V roce 1996 se vda­la a s man­že­lem má dvě děti, syna Daniela a dce­ru Terezu. Velkou radost jí nyní dělá i vnuč­ka Rozárka.

V roce 2013 se účast­ni­la sou­tě­že „Zlatá mate­řin­ka“, kam ji nomi­no­va­ly kole­gy­ně a rodi­če dětí. Postoupila až do finá­le mezi 7 nej­lep­ších uči­te­lek v celé ČR. Ve své prá­ci se sna­ží roz­ví­jet, pomá­hat dětem i začí­na­jí­cím uči­tel­kám. Právě tato sna­ha ji při­ved­la k psa­ní knih pro děti i peda­go­gy. Díky nakla­da­tel­ství Grada se sta­la autor­kou spous­ty krás­ných knih, za což Gradě pat­ří její vel­ký Dík.

Ve vol­ném čase nej­ra­dě­ji s rodi­nou ces­tu­je. Dále tvo­ří kera­mi­ku, háč­ku­je, tan­čí, čte si, zpí­vá a hra­je na kyta­ru a kla­vír.

Ráda také pomá­há dru­hým. V dří­věj­ší době pra­co­va­la pro Chodovskou far­nost, kde se cha­ri­ta­tiv­ně pořá­da­ly akce pro děti a rodi­če. Vedla taneč­ní krou­žek pro děti před­škol­ní­ho i škol­ní­ho věku. Také jez­di­la potě­šit děti růz­ným pro­gra­mem do Dětského domo­va v Karlových Varech. Nyní v MŠ pořá­dá cha­ri­ta­tiv­ní jar­mar­ky, kde výtě­žek z pro­de­je putu­je na pomoc posti­že­ným dětem.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Kubáčová Veronika

Paní Veronika Kubáčová je výtvar­ni­ce, kte­rá spo­lu­pra­cu­je s nakla­da­tel­stvím Grada Publishing a.s. od roku 2003 jako ilu­strá­tor­ka. Používá tech­ni­ky akva­rel, akva­re­lo­vé pas­tel­ky, pas­tel­ky, kresbu tuší a tuž­kou a dal­ší kom­bi­no­va­né tech­ni­ky. Maluje pře­váž­ně mini­a­tu­ry, pra­cu­je s netra­dič­ní­mi mate­ri­á­ly jako je kámen nebo dře­vo.

Autor: Marcela Kotová

Ilustrace: Veronika Kubáčová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2023, Vydala Grada Publishing, a.s., Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-3047-4

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48616 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72141 KB. | 22.04.2024 - 07:44:51