Kritiky.cz > Recenze knih > Vesničanka-život není vypucovaná pěšinka

Vesničanka-život není vypucovaná pěšinka

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte sil­ný pří­běh se zají­ma­vou záplet­kou? Milujete romá­ny Mirky Skočílkové? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka, jenž vyda­la Euromedia Group, a.s. a jme­nu­je se Vesničanka. Čeká na vás opět neza­po­me­nu­tel­ný čte­nář­ský záži­tek. 

Karin už dáv­no bylo čty­ři­cet, dosta­la výpo­věď v prá­ci, doma má tři odrůs­ta­jí­cí děti a k tomu pří­te­le, s nímž si rozu­mí čím dál méně. Má pocit, že je doma jen slu­žeb­ná, kte­rá se sta­rá o bla­ho všech, ale nikdo nevní­má ji, jak ona se cítí, co by si přá­la. Její mamin­ka na tom není zdra­vot­ně dob­ře a tak se Karin roz­hod­ne pro­za­tím nastě­ho­vat ke své mamin­ce na ves­ni­ci. Zpočátku se to jeví jako krok ved­le. Jaký sled udá­los­tí se díky pře­stě­ho­vá­ní na ven­kov roz­vi­ne si Karin ani ve snu nepře­sta­vu­je. Čeká ji zde pří­le­ži­tost, dru­há šan­ce, kte­rá se neod­mí­tá. Pozná zde mno­ho zají­ma­vých lidí, stá­le více si uvě­do­mu­je, že vztah s jejím mužem už je dáv­no pryč a postup­ně se vyrov­ná­vá s demen­cí své mamin­ky. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Čeká Karin ješ­tě něja­ké štěs­tí? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Román ve mně zane­chal oprav­du hlu­bo­ký dojem a čte­ní jsem si uži­la od prv­ní stra­ny. Nemohla jsem se odtrh­nout a muse­la jsem číst dál a dál. Karin, hlav­ní posta­va nemě­la oprav­du na růžích ustlá­no, ale byla vel­mi sil­ná žena, kte­rá si doká­že se vším pora­dit. Situace, do kte­rých se dostá­va­la doká­za­la vždy zvlád­nout a řešit s nad­hle­dem. Zpočátku mě při­šlo, že Karin je na jakési kři­žo­vat­ce, jak se vlast­ně roz­hod­nout. Romány Mirky Skočílkové jsou napros­to skvě­lé. Další v řadě mě nezkla­mal a už se těším na dal­ší její počin.

Kniha má 6 kapi­tol, cel­kem 240 stran. Na titul­ní obál­ce je mla­dá žena se star­ší ženou a psem jdou­cí po ces­tě smě­rem ke kos­te­lu. Působí to na mě smut­ným dojmem, pod­zim­ní bar­vy, opa­dá­va­jí­cí lis­tí, tak jako je pod­zim živo­ta.

Ukázka z kni­hy:

Přistihnu se, že se usmí­vám. Rozhlédnu se kolem sebe, jako bych snad auto­ra čeka­la někde poblíž. Minulý týden jsem muse­la být teda někým vidě­na, když jsem se sešla neplá­no­va­ně u ryb­ní­ka s Oskarem! Sice na prv­ní dobrou netu­ším, kdo mi to píše, ale zní to dob­ro­druž­ně. A já, ač jsem od pří­ro­dy sta­rý suchar (a mimo­cho­dem i nad­by­teč­ná), na tako­vé výzvy sly­ším. Číslo ulo­že­né nemám, ale dala bych krk za to, že to bude někdo odsud. Tělem mi pro­je­de vlna vzru­še­ní a já nevá­hám ani vte­ři­nu. Zajdu zkon­t­ro­lo­vat mam­ku. K mé rados­ti ji najdu sedět u puš­tě­né tele­vi­ze. Psiska chr­ní v kuchy­ni, tak­že se rych­le pře­vlék­nu do poho­dl­něj­ších bavl­ně­ných kraťa­sů, pro­čís­nu si vla­sy a vyra­zím vstříc dob­ro­druž­ství.

Najednou si při­pa­dám, jako když mi bylo pat­náct a já taj­ně maza­la na ran­de. Svižným kro­kem pro­běh­nu uli­ci k návsi a odbo­čím k vod­ní plo­še. Odráží se od ní slu­neč­ní paprsky. Na bře­hu minu dva star­ší rybá­ře na sklá­da­cích sedač­kách a netr­pě­li­vě vyhlí­žím, kdy se mi uká­že odpo­čí­va­dlo se stříš­kou za hus­tým poros­tem ráko­sí. Nervozitou mi brní prs­ty na rukou.

Několik slov o autor­ce:

Mirka Skočílková se naro­di­la v roce 1982 ve Vysokém Mýtě, ale vyrost­la v Luži. Dnes žije ve Skutči. Vystudovala na Přírodovědecké fakul­tě Univerzity Palackého v Olomouci mate­ma­ti­ku a geo­gra­fii a v sou­čas­nos­ti učí na Střední peda­go­gic­ké ško­le v Litomyšli. Ráda čte, ces­tu­je, v zimě lyžu­je, v létě jez­dí na kole a má dvě děti.

Během roku se věnu­je hlav­ně mate­ma­ti­ce a sou­vi­se­jí­cím akti­vi­tám a psa­ní belet­rie je pro ni nut­ný relax, jímž doko­na­le vyva­žu­je tu část živo­ta, kte­rá je vypl­ně­na čís­ly. V roce 2019 debu­to­va­la Violkou, o rok poz­dě­ji ji v nakla­da­tel­ství Ikar vyšel dru­hý román Kdo věří na zázra­ky.

Autor: Mirka Skočílková

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Vydáno: 2023, Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 240

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým oba­lem

ISBN: 978-80-249-5014-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13301 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72325 KB. | 22.05.2024 - 17:28:18