Kritiky.cz > Recenze knih > Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami – praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny

Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami – praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny

pssvp titulka 247x247x4x1 1609121202
pssvp titulka 247x247x4x1 1609121202
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pro svou prá­ci s dět­mi zají­ma­vé inspi­ra­ce? Pracujete s dět­mi se spe­ci­ál­ní vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi či dět­mi nada­ný­mi a nemá­te dosta­tek mate­ri­á­lů? Neváhejte a sáh­ně­te po  této pub­li­ka­ci.

Publikace je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. První část teo­re­tic­ká obsa­hu­je základ­ní defi­ni­ce, legisla­ti­vu spo­je­nou se vzdě­lá­vá­ním dětí se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi i s dět­mi nada­ný­mi, dále také s odliš­ným mateř­ským jazy­kem, zmín­ka o spe­ci­ál­ních cen­t­rech posky­tu­jí­cí pora­den­skou čin­nost rodi­čům, pod­kla­dy ke zpra­co­vá­ní Plánu peda­go­gic­ké pod­po­ry, Individuálnímu vzdě­lá­va­cí­mu plá­nu. Popisují zde i nále­ži­tos­ti týka­jí­cí se škol­ní zra­los­ti, zápi­su do 1. tří­dy a odkla­du škol­ní docház­ky. Na kon­ci teo­re­tic­ké čás­ti jsou meto­dic­ké poky­ny, jak s kni­hou pra­co­vat, obsa­hu­je pik­to­gra­my, pod­le kte­rých se může­te lépe ori­en­to­vat.

Hlavní část pří­ruč­ky tvo­ří sou­bor pra­cov­ních lis­tů roz­dě­le­ných do osmi kapi­tol, pomo­cí nichž tré­nu­je­me s dět­mi pozor­nost, emo­ce, slov­ní záso­bu, soci­ál­ní doved­nos­ti, ori­en­ta­ci v pro­sto­ru a čase a vzá­jem­nou komu­ni­ka­ci. Pracovní lis­ty jsou urče­ny i nada­ným dětem. Většina pra­cov­ních lis­tů jsou čer­no­bí­lé. Jsou zde ale zařa­ze­ny i lis­ty barev­né. Lze s nimi pra­co­vat ve sku­pi­nách i indi­vi­du­ál­ně, kopí­ro­vat, stří­hat, nale­po­vat i kres­lit. Celou pub­li­ka­cí vás pro­ve­de dvo­ji­ce před­ško­lá­ka KuliFerdy a jeho kama­rád­ky či sest­ry Filutky. Autorka se dotý­ká i klí­čo­vých kom­pe­ten­cí, kte­ré jsou při prá­ci peda­go­ga nesmír­ně důle­ži­té.

Na kon­ci pub­li­ka­ce jsou pou­ži­té zdro­je lite­ra­tu­ry, záko­ny a vyhláš­ky, týka­jí­cí sen této pro­ble­ma­ti­ky a pro­stor pro napsá­ní pozná­mek.

Výhodou této kni­hy jsou čer­no­bí­lé stra­ny, kte­ré lze kopí­ro­vat, ilu­stra­ce atrak­tiv­ním komik­so­vým sty­lem, meto­dic­ký návod, jak s pří­ruč­kou pra­co­vat, a dále také legisla­tiv­ní poje­tí před­škol­ní výcho­vy tzn. jaké záko­ny a vyhláš­ky se této pro­ble­ma­ti­ky týka­jí.

Koncipováno spe­ci­a­lis­ty na inklu­ziv­ní vzdě­lá­vá­ní. Metodické dopo­ru­če­ní pro uči­te­le, asi­s­ten­ta i domá­cí pro­cvi­čo­vá­ní pro rodi­če. Kopírovatelné pra­cov­ní lis­ty a odbor­né infor­ma­ce o spe­ci­ál­ních vzdě­lá­va­cích potře­bách dětí.  Tato prak­tic­ká pří­ruč­ka je urče­na pro uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, prv­ních tříd, pro asi­s­ten­ty peda­go­ga i pro rodi­če před­škol­ních dětí.

Věřím, že si kaž­dý najde prá­vě to, co potře­bu­je pro svou prá­ci s dět­mi. Publikace je plná zají­ma­vých námě­tů, pra­cov­ních lis­tů pro děti se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi i děti nada­né. Moc se mě líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem, co pra­cu­jí s dět­mi. Vyčerpávajícím způ­so­bem se dotý­ká dneš­ní pro­ble­ma­ti­ky, kdy při­bý­vá dětí se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi a tře­ba je se jim indi­vi­du­ál­ně věno­vat. Pedagogové jsou mnoh­dy bez­rad­ní a neví, jaké mate­ri­á­ly pou­žít. Teď už tomu tak nebu­de.

Autor: PhDr. Jitka Kendíková

Ilustrace: Anna Trasilová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2016, Nakladatelství Raabe, Praha

Počet stran: 139

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-7496-271-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54954 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71785 KB. | 28.02.2024 - 23:48:40