Kritiky.cz > Recenze knih > Už to vím!- rozvoj logického a matematického myšlení pro předškoláky

Už to vím!- rozvoj logického a matematického myšlení pro předškoláky

9788026220343
9788026220343
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma před­ško­lá­ka? Pracujete s dět­mi? Hledáte inspi­ra­ci pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Ivety Jandové, zku­še­né uči­tel­ky i vycho­va­tel­ky s názvem Už to vím! Prázdniny jsou ide­ál­ní dobou, kdy chtě­jí děti kres­lit či plnit růz­né úko­ly, hra­vou for­mou, aniž by si to uvě­do­mo­va­ly. Publikace s názvem Už to vím! se dětem i dospě­lým bude urči­tě líbit. 

Co vás v pří­ruč­ce vlast­ně čeká? Celkem 60 pra­cov­ních lis­tů, kte­ré jsou zamě­ře­ny na pro­sto­ro­vé před­sta­vy, hle­dá­ní roz­dí­lů, počí­tá­ní, tvor­bu rýmů, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, hle­dá­ní chyb, sou­vis­los­tí, tří­dě­ní do sku­pin. Publikace dětí učí logic­ky pře­mýš­let a uva­žo­vat, pozná­vat svět kolem nich a to pře­de­vším hra­vou for­mou, díky ní si ani neu­vě­do­mu­jí, že se vlast­ně učí. Dále si děti pro­cvi­čí zra­ko­vé vní­má­ní, tvo­řit pro­ti­kla­dy, vyt­les­ká­vat pod­le sla­bik, posi­lo­vat fone­ma­tic­ký sluch, pozná­vat bar­vy základ­ní i odvo­ze­né, počí­tat před­mě­ty a gra­fic­ky zazna­me­ná­vat jejich počet do rámeč­ků. Díky této pří­ruč­ce se děti dozvím co je to čísel­ná řada, doká­žou sčí­tat a ode­čí­tat na zákla­dě hra­vé­ho dokres­lo­vá­ní.

Nejvíce mě zau­jal pra­cov­ní list s názvem Vytvoř slov­ní­ho hada. Kdy úko­lem dětí je spo­jo­vat čarou do dlou­hé­ho hada k sobě obráz­ky pod­le pís­men­ka z jeho pojme­no­vá­ní, kte­ré je sly­šet na začát­ku a na kon­ci slo­va. Tento pra­cov­ní list vyu­ži­ji při logo­pe­dic­ké pre­ven­ci při prá­ci s dět­mi na roz­voj fone­ma­tic­ké­ho slu­chu a fone­ma­tic­ké­ho roz­li­šo­vá­ní.

Pracovní sešit je vel­mi dob­ře kon­ci­po­va­ný a tema­tic­ky zamě­ře­ný. Rozvoj logic­ké­ho a předma­te­ma­tic­ké­ho myš­le­ní je u dětí před­škol­ní­ho věku vel­mi důle­ži­tý. Jako uči­tel­ka mateř­ské ško­ly tří­dy před­ško­lá­ků vidím tuto pří­ruč­ku jako vel­mi pří­nos­nou. Černobílé ilu­stra­ce umož­ňu­jí opa­ko­va­né kopí­ro­vá­ní i mož­nost obráz­ky vybar­vo­vat dle potře­by. Pracovní lis­ty jsou někte­ré slo­ži­těj­ší, jiné zase o něco jed­no­duš­ší, ale musím říci, že jsou vel­mi vše­stran­né a děti budou roz­hod­ně bavit. Už se moc těším, až je vyu­ži­ji při své prá­ci s dět­mi v mateř­ské ško­le.

Publikace je urče­na pro před­ško­lá­ky, uči­tel­ky mateř­ských škol, pří­prav­ných tříd, ale i rodi­če a pra­ro­di­če těch­to dětí, kte­ré chtě­jí se svý­mi dět­mi či vnou­ča­ty pro­cvi­čo­vat logic­ké myš­le­ní a základ­ní mate­ma­tic­ké před­sta­vy a při­pra­vit je na vstup do 1.třídy, aby jejich pře­chod byl co nej­jed­no­duš­ší.

Několik slov o autor­ce:

Iveta Jandová pra­co­va­la na prv­ním stup­ni jako uči­tel­ka i vycho­va­tel­ka, ved­la výtvar­ný krou­žek dětí, uči­la v mateř­ské ško­le. Jako vedou­cí se zúčast­ni­la mno­ha let­ních tábo­rů. V Portále ilu­stro­va­la řadu pra­cov­ních lis­tů Marcely Kotové Vlaštovičky štěbe­ta­jí, z jara totiž radost mají, Podzim ťuká na vrát­ka, při­prav­te se zví­řát­ka a Zima už je zase tady, sníh nám vle­zl do zahra­dy.

Autor: Iveta Jandová

Ilustrace: Iveta Jandová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2023, Vydalo nakla­da­tel­ství Portál, Praha

Počet stran: 63

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-2034-3

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55494 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71688 KB. | 16.06.2024 - 05:47:40