Kritiky.cz > Recenze knih > Podzim ťuká na vrátka, připravte se zvířátka - tematické celky a pracovní listy pro MŠ

Podzim ťuká na vrátka, připravte se zvířátka - tematické celky a pracovní listy pro MŠ

9788026219668
9788026219668
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce? Jste začí­na­jí­cí uči­tel­ka a neví­te si rady? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce Marcely Kotové s názvem Podzim ťuká na vrát­ka, při­prav­te se, zví­řát­ka. Pojďte se inspi­ro­vat a najít si to své pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Publikace Marcely Kotové jsou vždy sáz­ka na jis­to­tu. 

Kniha obsa­hu­je 12 týden­ních blo­ků a je zamě­ře­ná na pod­zim­ní obdo­bí. Jaké blo­ky zde najde­te? Hurá do škol­ky, Zahrádka plná vita­mí­nů, Co už umím, Poznávám své tělíč­ko, Podzim otví­rá vrát­ka, Podzim bar­vič­ka­mi čaru­je, Draci v obla­cích, Ptačí sta­ros­ti, Čas dýňo­vých světý­lek, Vzhůru do vesmí­ru, Přijíždí sva­tý Martin, Na návštěvě u les­ních zví­řá­tek. Těchto 12 témat je detail­ně roz­pra­co­vá­no. Co v kaž­dém tema­tic­kém cel­ku najde­te? Od pon­dě­lí do pát­ku jsou zde námě­ty do komu­nit­ní­ho kru­hu, o čem si s dět­mi může­te poví­dat, bás­nič­ky, akti­vi­ty u sto­leč­ku i na kober­ci či v her­ně, také ven­ku, námě­ty na tvo­ře­ní, decho­vé akti­vi­ty, pohy­bo­vé či hudeb­ní a mno­ho dal­ších. U kaž­dé­ho cel­ku najde­te také 3 pra­cov­ní lis­ty, kte­ré na dané akti­vi­ty nava­zu­jí a děti si při nich pro­cvi­čí doved­nos­ti, kte­ré budou potře­bo­vat ve ško­le. Je to pře­de­vším zra­ko­vé vní­má­ní, gra­fo­mo­to­ri­ku, předčte­nář­ské i předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, logic­ky uva­žo­vat, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, pravo-levou ori­en­ta­ci, slu­cho­vé vní­má­ní, fone­ma­tic­ké roz­li­šo­vá­ní a mno­ho dal­ších doved­nos­tí. Na kon­ci kni­hy je uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry a růz­né inter­ne­to­vé zdro­je, ze kte­rých může­te dále čer­pat.

Publikace je urče­na pro věko­vou kate­go­rii 4 až 5 let. U mlad­ších volí­me méně čin­nos­tí, u star­ších může­me zahr­nout slo­ži­těj­ší úko­ly.

Publikaci dopo­ru­čím všem uči­tel­kám, kte­ré se tepr­ve „rozkou­ká­va­jí“ a potře­bu­jí vede­ní při jejich prá­ci, ale i těm zku­še­ným, kte­ré zde najdou mno­ho inspi­ra­cí pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi. Tato pub­li­ka­ce vás pro­ve­de pod­zim­ní­mi akti­vi­ta­mi. Další meto­dic­ká pří­ruč­ku s názvem Zima už je tady, sníh nám vle­zl do zahra­dy tepr­ve vyjde. Už se na ni moc těším a netr­pě­li­vě budu vyhlí­žet. Velké plus této pub­li­ka­ci dávám za její uce­le­nost a násled­nost s dal­ší­mi díly, kte­ré tepr­ve vyjdou. Pokud bude­te mít všech­ny díly, máte v dis­po­zi­ci meto­dic­ké mate­ri­á­ly pro celý škol­ní rok, od pod­zi­mu až do léta.

Kniha je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, detail­ně roz­pra­co­va­ná, plná zají­ma­vých námě­tů na růz­né čin­nos­ti s dět­mi. Velice se mně líbí a při prá­ci s před­ško­lá­ky ji roz­hod­ně vyu­ži­ji. Zaujaly mě čer­no­bí­lé pra­cov­ní lis­ty, kte­ré může­te dětem dále kopí­ro­vat. Nejvíce mě zau­ja­lo pexe­so dra­ků, kte­ré si mohou děti vyma­lo­vat a vystří­hat. Nabízené čin­nos­ti jsou pes­t­ré a pro děti zají­ma­vé. Na titul­ní obál­ce je barev­ná ilu­stra­ce se zná­mý­mi zna­ky pod­zi­mu, jako je odlé­ta­jí­cí vlaš­tov­ka, barev­ný drak či mateř­ská ško­la. Ilustrace Ivety Jandové jsou oprav­du nád­her­né.

Ukázka z kni­hy:

O hadro­vé panen­ce (logo­pe­dic­ká pohád­ka)

Holčička Anička měla svou milo­va­nou panen­ku. Každý večer jí ulo­ži­la ved­le sebe do postýl­ky a šla spát. Panenka zavře­la oči (zavře­me oči) a čeka­la, až Anička usne. Potom je ote­vře­la (ote­vře­me oči). Rozhlédla se po poko­ji (těká­me oči­ma dole­va, dopra­va), nikdo tam nebyl, tak vsta­la a vylez­la na para­pet na okno (jazyk dáme k nosu). Otevřela okno (ote­vře­me pusin­ku do pís­me­ne O) a roz­hléd­la se dole­va, dopra­va (jazyk stří­da­vě do levé­ho a do pra­vé­ho kout­ku). Podívala se z okna dolů na sil­ni­ci (jazyk vyplázne­me smě­rem k bra­dě).

„Jéé, to je ale výš­ka,“ pochva­lo­va­la si panen­ka (vytvo­ří­me širo­ký úsměv JÉÉÉ). Najednou někdo zaťukal na dve­ře (ťuká­me jazy­kem na hor­ní zuby). Panenka se lek­la a utí­ka­la rych­le do postýl­ky (jazy­kem kmi­tá­me rych­le ven a dovnitř). Zavřela oči. Do poko­je vešla mamin­ka a usmá­la se (usmě­je­me se). Byla ráda, že Anička i panen­ka spo­ko­je­ně spin­ka­jí.

Několik slov o autor­ce a ilu­strá­tor­ce:

Marcela Kotová pra­cu­je jako ředi­tel­ka mateř­ské ško­ly. Ve své prá­ci se sna­ží vše­stran­ně roz­ví­jet děti i pomá­hat začí­na­jí­cím uči­tel­kám. Právě toto ji při­ved­lo k tvor­bě knih pro děti i peda­go­gy. V Portále vyšla např. Kniha pro začí­na­jí­cí uči­tel­ky a prv­ní díl této série pra­cov­ních lis­tů Vlaštovičky štěbe­ta­jí, z jara totiž radost mají.

Iveta Jandová pra­co­va­la na prv­ním stup­ni jako uči­tel­ka i vycho­va­tel­ka, ved­la výtvar­ný krou­žek dětí. Stejně tak uči­la i v mateř­ské ško­le a jako vedou­cí se zúčast­ni­la mno­ha let­ních tábo­rů.

Autor: Marcela Kotová

Ilustrace: Iveta Jandová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2022, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 71

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1966-8

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16039 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71743 KB. | 14.07.2024 - 06:27:23