Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film Pohani: Uctění památky ukrajinské autorky Anny Jablonské

Film Pohani: Uctění památky ukrajinské autorky Anny Jablonské

Foto: NetwIN production
Foto: NetwIN production
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 4,33 z 5)
Loading...

Režisérka Olga Dabrowská pře­ved­la původ­ní diva­del­ní hru na plát­no fil­mu, aby ucti­la památ­ku tra­gic­ky zesnu­lé ukra­jin­ské autor­ky Anny Jablonské.

V roce 2011 při­le­tě­la význač­ná ukra­jin­ská autor­ka Anna Jablonská pře­vzít hlav­ní cenu za diva­del­ní insce­na­ci „Pohani“ v Moskvě na letiš­ti Domodědovo, avšak tra­gic­ky zahy­nu­la při tero­ris­tic­kém úto­ku. Jejím nej­vý­znam­něj­ším dílem byla diva­del­ní hra „Pohani,“ kte­rou se reži­sér­ka Olga Dabrowská roz­hod­la pře­nést na fil­mo­vé plát­no. Toto jem­ně sati­ric­ké exis­ten­ci­ál­ní dra­ma bude moci být vidě­no v čes­kých kinech od 13. říj­na.

Navzdory své­mu mla­dé­mu věku, kte­rý dosáh­la Anna Jablonská (†29), zane­cha­la význam­né dědic­tví v oblas­ti sou­čas­né dra­ma­ti­ky a byla jed­ním z nej­vý­raz­něj­ších hla­sů své gene­ra­ce. To byl také jeden z důvo­dů, proč se reži­sér­ka Olga Dabrowská roz­hod­la pře­nést její diva­del­ní dílo na fil­mo­vé plát­no. Jablonská se v svých dílech zamě­řo­va­la na hle­dá­ní pod­sta­ty a smys­lu víry, tra­dič­ní rodi­ny a spo­le­čen­ské morál­ky.

V tom­to fil­mu, kte­rý byl natá­čen v Česku, Německu, Bulharsku a tři měsí­ce před rus­kou inva­zí na Ukrajinu také v samot­né Ukrajině, se obje­ví hereč­ky a her­ci jako Lenka Vychodilová, Eva Alner Jízdná, Josef Polášek, Jiří Racek, Tereza Slánská, Ondřej Lechnýř, Ondřej Malý, Zdeněk Podhůrský, Tereza Šefrnová a dal­ší.

Režisérka fil­mu Olga Dabrowská pozna­me­na­la: „Původní text hry „Pohani“ má sil­ný poten­ci­ál pro diva­dlo i film a je napsán sty­li­zo­va­ným, až bás­nic­kým jazy­kem. Jedná se vlast­ně o uni­kát­ní dílo, kte­ré v sobě pro­po­ju­je diva­del­ní a fil­mo­vé prv­ky, zejmé­na dia­log mezi diva­del­ní­mi a fil­mo­vý­mi výra­zy, mezi diva­del­ním slo­vem a fil­mo­vým obra­zem.“

Anna Jablonská byla také talen­to­va­nou bás­níř­kou a někte­ré její bás­ně byly vybrá­ny reži­sér­kou a zhu­deb­ně­ny, při­čemž tyto pís­ně mají v fil­mu spe­ci­ál­ní význam vzta­hu mezi posta­va­mi a zesnu­lou autor­kou Annou Jablonskou.

Film „Pohani“ je čer­no­bí­lým sním­kem a ten­to styl vizu­ál­ně pod­tr­hu­je sym­bi­ó­zu diva­dla a fil­mu. Tento film se dotý­ká pro­ble­ma­ti­ky ukra­jin­ské­ho pra­vosla­ví, kte­ré bylo done­dáv­na ovlá­dá­no mos­kev­ským patri­ar­chá­tem, pod­ří­ze­ným stát­ní moci. Film uka­zu­je, jak nábo­žen­ství může být zne­u­ží­vá­no poli­ti­kou a stát se nástro­jem moci, a to na úkor jed­not­li­vých lidí.

Více na Kritiky.cz
Titulky k La Brea S01E04 - The New Arrival Dnes se dozvíme, jak dopadl let kapitána Delgada a zda bude záchranná mise pokračovat. Gavin ta...
Bratrstvo vlků - Hon na bestii Mysteriozní příběh, natočený podle známé francouzské pověsti, nás přenese do Gévaudanu,...
Chernobyl (2019) | Behind the Curtain | HBO ...
Václav Kaplický - Veliké theatrum Václav Kaplický byl úspěšný autor řady historických románů, fascinovala jej doba husitská...
Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl ...

Také se zamě­řu­je na důle­ži­tost věno­vat pozor­nost a lás­ku dětem, pro­to­že tyto základ­ní potře­by jsou nezbyt­né nejen v dět­ství, ale i v dospí­vá­ní. Film před­klá­dá apel na rodi­če, aby se sta­ra­li o své potom­ky a posky­to­va­li jim pod­po­ru.

Příběh fil­mu „Pohani“ sle­du­je pří­chod fana­tic­ky pobož­né babič­ky Natálie do rodi­ny, kte­rá je roz­pol­ce­ná a bez víry. Natálie začne měnit živo­ty čle­nů rodi­ny pod­le své­ho nábo­žen­ské­ho pře­svěd­če­ní, což vyvo­lá kon­flik­ty, ale také při­ne­se změ­ny. Vnučka Kristýna se posta­ví babič­či­ně víře a sna­ží se poro­zu­mět své­mu vlast­ní­mu živo­tu a vzta­hům.

Film „Pohani“ je sati­ric­kým exis­ten­ci­ál­ním dra­ma­tem, kte­ré se zabý­vá kon­flik­tem mezi dogma­tic­kou bigot­nos­tí a tou­hou po prav­dě a lás­ce. Tento film odsu­zu­je zne­u­ží­vá­ní nábo­žen­ství k dosa­že­ní moci a uka­zu­je, jak defor­mo­va­ná víra může naru­šit myš­le­ní a osu­dy lidí. Zároveň se jed­ná o pří­běh kon­fron­ta­ce dvou gene­ra­cí dívek, z nichž jed­na při­jme faleš­né nábo­žen­ské pře­svěd­če­ní, zatím­co dru­há se jim vze­pře.

Anna Jablonská byla význam­nou ukra­jin­skou autor­kou, dra­ma­tič­kou, bás­níř­kou, pro­za­ič­kou a novi­nář­kou, a její dílo bylo oce­ně­no na mezi­ná­rod­ní úrov­ni. Po její tra­gic­ké smr­ti zůsta­la její tří­le­tá dce­ra Maria sirot­kem.

Film Pohani bude mož­né od 13. říj­na vidět v praž­ském kině Atlas a postup­ně se budou při­dá­vat dal­ší pro­jek­ce po celé zemi. Některá pro­mí­tá­ní budou uve­de­na s ukra­jin­ský­mi titul­ky.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50902 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69939 KB. | 30.11.2023 - 11:28:26