Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nadace pozastavuje natáčení v Praze kvůli stávce herců SAG-AFTRA

Nadace pozastavuje natáčení v Praze kvůli stávce herců SAG-AFTRA

Photo © Apple TV+
Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po zprá­vě, že dru­há série Interview s upí­rem zasta­vi­la natá­če­ní v Praze, potvr­di­la nyní tře­tí série Nadace, že je pře­ru­še­na kvů­li stáv­ce her­ců SAG-AFTRA. Radomír Dočekal, spo­lu­ma­ji­tel míst­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Milk and Honey Pictures, potvr­dil ten­to týden pře­ru­še­ní výro­by ČTK.

Produkce dal­ší­ho vel­ké­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu, kte­rý se v Praze natá­čí letos v létě, Kola času, údaj­ně stá­le pro­bí­há, přes­to­že dvě ze seri­á­lo­vých hvězd, Rosamund Pikeová a Daniel Henney, jsou čle­ny SAG-AFTRA.

Stávka her­ců ovliv­ní letos prá­ci tisí­ců fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů v České repub­li­ce. Kromě již ohlá­še­né­ho zasta­ve­ní pro­duk­ce se to dotkne i pro­jek­tů, kte­ré se do země chys­ta­jí v násle­du­jí­cích měsí­cích.

Foundation se v Praze začal natá­čet 26. květ­na a natá­če­ní by mělo trvat až do říj­na. Stejně jako u Interview s upí­rem zatím není zná­mo, kdy se bude moci do České repub­li­ky vrá­tit, pro­to­že stáv­ka pokra­ču­je.

Stávka SAG-AFTRA byla ofi­ci­ál­ně vyhlá­še­na minu­lý čtvr­tek 13. čer­ven­ce a fak­tic­ky zasta­vi­la veš­ke­rou holly­wo­od­skou pro­duk­ci. Práce na někte­rých zahra­nič­ních pro­jek­tech, jako je napří­klad Dům na draka, sice pokra­ču­jí, ale dvě ze tří vel­kých praž­ských pro­duk­cí jsou nyní ofi­ci­ál­ně poza­sta­ve­ny.

„Všichni čeka­jí, jak dlou­ho tato situ­a­ce potr­vá,“ řekl ČTK Dočekal s tím, že praž­ské kuli­sy, kte­ré byly posta­ve­ny pro Nadaci, budou muset být zacho­vá­ny až do obno­ve­ní natá­če­ní.

„Odhaduje se, že by to moh­lo být do září, ale mož­ná i do kon­ce roku. To by zna­me­na­lo, že prá­ce na všech pro­jek­tech by moh­ly začít až po Novém roce [...] Některá natá­če­ní pokra­ču­jí, pro­to­že za nimi sto­jí brit­ské nebo němec­ké odbo­ry. Otázkou je, zda se ke stáv­ce při­po­jí také.“

Druhá série seri­á­lu Nadace, kte­rá se loni v létě natá­če­la také v Praze, měla pre­mi­é­ru na Apple TV prá­vě o uply­nu­lém víken­du. Streamovací plat­for­ma bude kaž­dý pátek až do 15. září uvá­dět jed­nu epi­zo­du z dese­ti dílů této sezó­ny.

V adap­ta­ci sta­le­tí trva­jí­cí série romá­nů Isaaca Asimova Nadace hra­jí Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn a Terrence Mann ve slo­ži­tém pří­bě­hu o sku­pi­ně vyhnan­ců na vzdá­le­ných pla­ne­tách, kte­ří se spo­jí, aby zachrá­ni­li Galaktické impé­ri­um. Seriál vytvo­ři­li David S. Goyer a Josh Friedman.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24132 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72317 KB. | 24.05.2024 - 02:56:28