Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Blade Runner 2049 - 95 %

Blade Runner 2049 - 95 %

Blade2
Blade2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Asi jsem fan­da sci-fi, že se mi mož­ná nepří­jem­ná budouc­nost líbí. Blade Runner ze začát­ku 80. let pova­žu­ji za dost dob­rý film, kte­rý nám uka­zu­je mož­nou budouc­nost. Nedám na něj dopus­tit. Mám doma pou­ze ori­gi­nál zně­ní a nene­chá­vám si jej kazit dabin­gem.

Po dlou­hých 35 letech se pří­běh z mož­né nepří­jem­né budouc­nos­ti vra­cí. Jsou noví hrdi­no­vé, nové posta­vy a jedi­ný, kdo se vra­cí je Rick Deckard, kte­rý má pou­ze epi­zod­ní, ale důle­ži­tou roli.

Ostatní her­ci pat­ří mezi zku­še­né, kte­ří si už svůj hvězd­ný  film našli. Nejsou sice nej­vyš­ší stár, ale bez dob­rých her­ců nelze udě­lat dob­rý film. Ryan Gosling sko­ro nesle­ze z plát­na. Na něm film sto­jí, ale bez potí­ží svůj part repli­kan­ta uhrál. Robin Wright od dob Forresta Gumpa svůj dal­ší hvězd­ný film nena­šla, ale její šéfo­vá Los Angeleské poli­cie je přes­ně ta pra­vá, kte­ré by svě­ři­li vede­ní.

 Jared Leto byl ve fil­mu mini­mál­ně, spí­še se obje­vil v krát­kých fil­mech, co vyšli na inter­ne­tu jako před­fil­my. Nesmíme zapo­me­nout i na nové­ho her­ce ze svě­ta ame­ric­kých hvězd wrest­le­rů. Dave Bautista má už po něko­li­ká­té cha­rak­ter­ní roli, kte­rou bez pro­blé­mů zvlá­dl.

Nový reži­sér z Kanady Denis Villeneuve už si udě­lal jmé­no ve sci-fi. Jeho Sicario a hlav­ně film Příchozí, co jde teď na HBO, byly vel­mi ceně­ný­mi sním­ky. Velmi peč­li­vě pře­vzal otě­že po Ridley Scottovi a navá­zal na funkč­ní svět. Po prv­ním sním­ku se jak doba, tak pří­běh, posu­nu­ly o hod­ně let  dopře­du, obje­vu­jí se tech­no­lo­gie, kte­ré jsou moder­něj­ší než před­cho­zí, ale i stej­ně sta­ré. Je dob­ré vidět, že za 30 let tech­no­lo­gie pokro­či­la, ale přes­to někte­ré věci zůstá­va­jí.

Ke scé­ná­ři nemám výtek, je dost kom­pli­ko­va­ný, aby vše vyvr­cho­li­lo správ­ným zakon­če­ním. Až do kon­ce fil­mu neví­te, jak to má být, a až do posled­ní minu­ty čeká­te něja­ké pře­kva­pe­ní. Když si bude­te dávat pozor, tak vám urči­tě neu­nik­nou drob­né detai­ly, kte­ré jsou důle­ži­té pro dří­věj­ší pocho­pe­ní fil­mu než na kon­ci.

Nesmíme zapo­me­nout na hud­bu, po Vangelisovi pře­vzal otě­že ame­ric­ký ruti­nér Hans Zimmer a Benjamin Wallfisch. Hlavní roli ve sklá­dá­ní hud­by měl urči­tě Zimmer, kte­ré­mu moder­ní fil­my napros­to jdou. Hudbu má jako oprav­do­vou kuli­su a dopl­ňu­je doko­na­le pocit z fil­mu. Vangelis to ale není.

Já si osob­ně mys­lím, že nový Blade Runner pat­ří mezi top letoš­ní­ho fil­mu. Nepatří mezi pokra­čo­vá­ní, kte­rá se nato­či­la pou­ze pro pení­ze. Tvůrci si dali oprav­du zále­žet na tom, aby pokra­čo­vá­ní bylo na úrov­ni a dalo se srov­ná­vat s prv­ním kul­tov­ním fil­mem. Mně se film pros­tě líbil a urči­tě si jej vychut­nám za půl roku na vel­ké LCD s pořád­ný­mi repro.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Blade Runner 2049 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82284 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72396 KB. | 19.05.2024 - 19:15:34