Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]

rp hansel gretel witch hunters04.jpg
rp hansel gretel witch hunters04.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Byl jed­nou jeden sou­ro­ze­nec­ký pár, Jeníček a Mařenka. Oba byli hrdi­no­vé pohád­ky němec­ké­ho půvo­du, kte­rá se díky zázna­mu brat­ří Grimmů dosta­la do širo­ké­ho pod­vě­do­mí po celém svě­tě, stej­ně jako spous­ta dal­ších kla­sic­kých pohá­dek. Jednoho dne však do toho­to kou­zel­né­ho svě­ta kte­rý obý­va­li vstou­pil holly­wo­od­ský prů­my­sl a po něko­li­ka seri­oz­ních adap­ta­cích se i tito dva sta­li ter­čem mód­ní úpra­vy pohá­dek. Tak vzni­kl sní­mek Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic. Osobitá pohád­ko­vá adap­ta­ce, kte­rou si na paškál vzal nor­ský tvůr­ce Tommy Wirkola, kte­rý na sebe upo­zor­nil před pár lety krva­vou zvlášt­nos­tí Mrtvý sníh. Dopadl tenhle pokus o svě­ží poje­tí kla­sic­ké­ho pří­bě­hu lépe, než dva roky sta­rá Červená kar­kul­ka? O tom není ani na chví­li pochyb. Pokud jste tedy tuhle ori­gi­nál­ní zále­ži­tost v kinech neza­stih­li, za měsíc při­chá­zí do domá­cích kin.  

Do pří­bě­hu sou­ro­ze­nec­ké dvo­ji­ce se dostá­vá­me v bodě, kdy jako dospě­lí prak­ti­ku­jí oči­vid­ně výnos­né pod­ni­ká­ní. Vybíjení čaro­děj­nic, kte­ré svou magií devas­tu­jí měs­teč­ka po celé zemi. Jako malé je totiž jejich rodi­če vyved­li do lesa, kde zaži­li své prv­ní setká­ní s čaro­děj­ni­cí. Tu v její per­ní­ko­vé cha­loup­ce nako­nec pře­moh­li a spá­li­li, načež si na tom­to zalo­ži­li živ­nost. O mno­ho let poz­dě­ji v sou­čas­nos­ti, řeší pří­pad zmi­ze­lých dětí v jed­nom zapa­dá­ko­vě, kte­rý není schop­ný vyře­šit ani míst­ní zatvr­ze­lý šerif. Jakmile se však do pří­pa­du zná­má dvo­ji­ce opře, zjis­tí, že se jed­ná o sou­část ritu­á­lu, kte­rý pří­pra­vu­jí čaro­děj­ni­ce. Na jeho kon­ci je odol­nost vůči ohni, což by znač­ně ztí­ži­lo jejich upa­lo­vá­ní. Přesněji řeče­no zne­mož­ni­lo a s byz­ny­sem by byl konec. 

Jak vám asi došlo, ten­to­krát se tu na žád­nou roman­ci mezi nác­ti­le­tý­mi moc hrát nebu­de. Žádný vlkodlak se třpy­tit nebu­de a ani žád­ná dospí­va­jí­cí žena nebu­de řešit pro­blémy s dospí­vá­ním ( a hra­ním ...). Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic jsou totiž čis­to­krev­né akč­ní video­béč­ko skrz na skrz. A to i se vše­mi pozi­tiv­ní­mi ale i nega­tiv­ní­mi hod­no­ce­ní­mi, kte­ré ten­to argu­ment s sebou při­ná­ší. 
„Arterton tu není popr­vé vylo­že­ně otrav­ná, Renner se 
nao­pak koneč­ně dostal do polo­hy fra­je­ra.“ 
Ano, uži­je­te si tu dosta­tek krve, bru­ta­lit, suchých hlá­šek a mož­ná při­jde i kou­zel­ník, respek­ti­ve čaro­děj­ni­ce. Nicméně si také uži­je­te do znač­né míry hloupý, naiv­ní a vel­mi podiv­ný scé­nář, ve kte­rém logi­ka dosta­la dovo­le­nou. Samozřejmě čekat něco seri­oz­něj­ší­ho od fil­mu, kte­rý se pyš­ní zná­mý­mi lite­rár­ni­mi hrdi­ny v poně­kud kýčo­vi­tém neo­byk­lém kon­tex­tu zabí­je­ní čaro­děj­nic, to by si vyslo­ve­ně říka­lo o návště­vu pána v bílém pláš­ti. Avšak i pokud při­jme­me fakt, že se jed­ná o výpla­cho­vou akč­ní jízdu, je zde něko­lik momen­tů, u kte­rých zůstá­vá rozum stát. Jsou zde i dva momen­ty, nad kte­rý­mi se poza­sta­vil i Nicolas.  

I přes svo­ji div­nost však sní­mek nabí­zí pře­kva­pi­vě dost zají­ma­vých momen­tů na to, aby jste mu dali šan­ci a při ome­ze­né mozko­vé činos­ti si jej i do znač­né míry uži­li. Pod skryt­kou toho vše­ho se totiž skrý­vá poně­kud oso­bi­tá podí­va­ná, kte­rá si méně nároč­né divác­tvo urč­tě podro­bí. Arterton tu popr­vé není vylo­že­ně otrav­ná, Renner se nao­pak koneč­ně dostal do polo­hy fra­je­ra a Wirkola to vše ze zadu hlí­dá tak, aby to na plo­še sla­bé hodin­ky a půl neztra­ti­lo dyna­mi­ku. A i když vizu­ál­ní strán­ka, pře­de­vším ta tri­ko­vá občas pokul­há­vá, Islanďan Atli Örvarsson ser­ví­ru­je pře­kva­pi­vě pod­ma­ni­vou kom­bi­na­ci ově­ře­ných melo­dií, pod­po­ře­ných mís­ty až téměř taneč­ním tem­pem a kyta­ro­vý­mi moti­vy. 
 Ve výsled­ku je tak ten­to akč­ní béč­ko­vý koktejl nazva­ný Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic poměr­ně pře­kva­pi­vě sne­si­tel­nou podí­va­nou. I když jsem se mís­ty začí­nal nudit, v rám­ci nasto­le­né tvá­ře naiv­ní­ho béč­ka nejde moc co vyčíst. Své momen­ty to má a věřím tomu, že jiní, méně nároč­ní divá­ci si v tom najdou dale­ko více. A i přes­to, že jsem z této vari­a­ce na kla­sic­kou pohád­ku upl­ně odva­řen nebyl, prav­dě­po­dob­ně jí v budouc­nu dám dru­hou šan­ci. Což je věc, kte­rou o jiných, rádo­by tem­ných pře­pra­co­vá­ních kla­sic­ké pohád­ky říct nemo­hu. Takže vlast­ně úspěch.   

Honzík a Mánička a jejich výnos­ný byz­nys v gri­lo­vá­ní nepři­způ­so­bi­vých jedin­ců. Jedinek? To je vlast­ně úpl­ně jed­no. Nová vize kla­sic­ké pohád­ky pod tak­tov­kou Wirkoly a za dyna­mic­ké­ho dopro­vo­du páně Örvarssona je čis­to­krev­né krva­vé béč­ko, kte­ré si na nic moc nehra­je a s ničím se nepá­ře. Mozek sice při­tom poně­kud trpí a tri­ky by zaslou­ži­ly navíc něja­ký ten zlaťák, nicmé­ně sym­pa­tic­ky uho­ze­ná zále­ži­tost v mno­ha čás­tech fun­gu­je dob­ře a i přes kolísá­ní v tem­pu poměr­ně rych­le ute­če. Takže proč si tro­chu toho lou­pá­ní per­níč­ku pro dospě­lé nedo­přát. 

Krev
Čarodějnice
Olovo
Suché hláš­ky
Trocha per­ní­ku

Postup:

Smíchat dohro­ma­dy, nabít do hlav­ně bro­kov­ni­ce a podá­vat pří­mo z z hlav­ně. Výrobce za poško­ze­ní vaší šedé kůry mozko­vé neod­po­ví­dá. 

Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic
( Hansel & Gretel: Witch Hunters, Janíčko a Marienka: Lovci čaro­dej­níc)
Fantasy / Horor / Akční | USA / Německo, 2013, 87 min (Director’s cut: 98 min)

Režie: Tommy Wirkola
Scénář: Dante Harper, Tommy WirkolaHudba: Atli Örvarsson
Hrají: Gemma Arterton, Jeremy Renner, Famke Janssen, Peter Stormare, Ingrid Bolsø Berdal, Zoë Bell, Pihla Viitala, Derek Mears, Thomas Mann, Joanna Kulig, Robin Atkin Downes, Rainer Bock, Bjørn Sundquist, Thomas Scharff, Sebastian Hülk, Vegar Hoel, Stig Frode Henriksen, Friedrich Heine

http://www.csfd.cz/film/269437-jenicek-a-marenka-lovci-carodejnic/
http://www.imdb.com/title/tt1428538/


Podívejte se na hodnocení Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39977 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69581 KB. | 06.12.2023 - 09:46:07