Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Amazing Spider-man [80%]

The Amazing Spider-man [80%]

rp amazing spiderman ver2.jpg
rp amazing spiderman ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

The Amazing Spider-Man
http://www.csfd.cz/film/230573-the-amazing-spider-man/
http://www.imdb.com/title/tt0948470/

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 12.07.2012 Falcon
V kinech SR od: 12.07.2012 ITAFilm
Na DVD od: 07.11.2012 Bonton
Na Blu-ray od: 07.11.2012 Bonton

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Thriller
USA, 2012, 137 min

Režie: Marc Webb
Scénář: James Vanderbilt, Alvin Sargent, Steve Kloves
Hudba: James Horner
Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally Field, Martin Sheen, Denis Leary, C. Thomas Howell, Chris Zylka, Stan Lee, Irrfan Khan, Kelsey Chow, Michael Massee, Michael Papajohn, Skyler Gisondo, Embeth Davidtz, Campbell Scott

Touha stu­dií po dal­ším ždí­má­ní zave­de­ných zna­ček při­ná­ší dal­ší ovo­ce. Poté, co Raimimu u Columbie zru­ši­li čtvr­tý díl jeho série o pavou­čím muži, roz­hod­li se hla­vou­ni pro kom­plet­ní restar­to­vá­ní série. A když restart, tak pěk­ně od pod­la­hy. Spider-Man je totiž nejen u nás dosta­teč­ně vel­ká znač­ka na to, aby sní­mek utáh­la i s kom­plet­ně novým obsa­ze­ním jak před tak i za kame­rou. Režijní otě­že tak u nové­ho pavou­čí­ho muže pře­bral Marc Webb, kte­rý svým celo­ve­čer­ním debu­tem 500 dní se Summer oslo­vil a pře­kva­pil nejed­no­ho divá­ka. Dobrodružství mas­ko­va­né­ho ochrán­ce však nejsou jen roman­tic­ké momen­ty ústřed­ní dvo­ji­ce. Jak si tedy pora­dil s komiksár­nou, kte­rá tak tro­chu zůsta­la letos ve stí­nu dale­ko hla­si­těj­ších kole­gů? Z pat­ra musím říci, že dale­ko lépe, než jsem se odvá­žil oče­ká­vat.    

Příběh Petera Parkera není zrov­na tím nej­šťast­něj­ším. Jako malé­mu mu za záhad­ných okol­nos­tí zemře­li oba rodi­če při doprav­ní neho­dě a on, v sou­čas­né době ješ­tě ško­lou povin­ný, nyní byd­lí u své­ho strý­ce a tety. To co po svých rodi­čích, věd­cích, zdě­dil, je mimo­řád­ně bys­trý mozek. Když tak jed­no­ho dne náho­dou obje­ví otco­vy doku­men­ty, kte­ré byly scho­va­né v taj­né při­hrád­ce jeho pra­cov­ní taš­ky po celé roky, roz­hod­ne se je pro­vě­řit. Dokumenty jej dove­dou až do labo­ra­to­ří Oscorpu, kde jeho rodi­če spo­lu­pra­co­va­li s dok­to­rem Curtem Connorsem na revo­luč­ním léku. Cílem jejich výzku­mu bylo vyu­žít DNA zví­řat k vylé­če­ní závaž­ných cho­rob u lidí, nebo i fyzic­kých nedo­stat­ků. Právě při Peterově pát­rá­ní po labo­ra­to­ři jej ovšem kous­ne jeden z pokus­ných pavou­ků. Netrvá pak pří­liš dlou­ho, než sám Peter začne poci­ťo­vat změ­ny. Zatímco on se sezna­mu­je se svý­mi nový­mi schop­nost­mi, výzkum ješ­tě­rů Dr. Connorse v labo­ra­to­řích Oscorpu je před­čas­ně ukon­čen a on jako jedi­né výcho­dis­ko, jak lék zdo­ko­na­lit a docí­lit tak séra, kte­ré mu pomo­cí mani­pu­la­ce s DNA pomů­že zre­ge­ne­ro­vat jeho chy­bě­jí­cí ruku, vidí poku­sy na lidech, kon­krét­ně sám sobě. Sérum sice fun­gu­je, nicmé­ně s tako­vý­mi­to ved­lej­ší­mi účin­ky ani sám Connors nepo­čí­tal.     

Více na Kritiky.cz
Breakaway Goal by Lukas Reichel ...
Star Wars: Vadná várka - Záchrana na Rylothu Solidní díl, i když o něco slabší, než ten minulý. Pokračujeme v Heřině originu, ke kter...
#9 - Dr. Jekyll a pan Hyde Bylo by zvláštní, kdyby mezi výčtem 101 nejlepších hororů chyběl příběh dr. Jekylla a pa...
Jurský svět - důstojné pokračování klasiky Tentokrát je to úspěšný film. Producentům v čele s neznámým režisérem Coline Trevorrowe...
Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick Sci-fi bez mnoha prvků inovace, ovšem dovedená takřka k dokonalosti. Klasický příběh, kvalit...
Ono je cel­kem snad­né nadá­vat na stu­dia, že doslo­va dojí znač­ky dokud z nich kape něja­ký pro­fit. Kdo by se jim taky divil. Ale prá­vě The Amazing Spider-man je ukáz­kou toho, že i z této sna­hy do nás cpát ově­ře­né znač­ky může čas od času vze­jít něco dob­ré­ho. Nebudu tu samo­zřej­mě tvr­dit, že původ­ní Raimiho ver­ze a její dru­hý díl (tře­tí bych si dovo­lil brát hod­ně s rezer­vou) jsou špat­ný­mi fil­my, spí­še nao­pak. Ale pokud mám porov­nat prá­vě na ost­rý sou­boj původ­ní­ho a nové­ho Spider-mana, doce­la váhám, kte­ré­ho z nich vybrat. Ať už totiž vol­ba hlav­ní­ho zápo­rá­ka coby Lizarda, obsa­ze­ní Andrewa Garfielda coby pavou­čí­ho muže nebo už jen samot­ný Webb na režij­ní ses­li zní poně­kud nevě­ro­hod­ně, výsle­dek je přes­ně opač­ný. Pokud jste (tak jako já) fanouš­ky seri­á­lo­vých nebo pří­mo komik­so­vých eska­pád toho­to mas­ko­va­né­ho hrdi­ny, bude­te po shléd­nu­tí poně­kud na váž­kách. A to pros­tě a jed­no­du­še z toho, že ačko­liv v někte­rých ohle­dech Webb za Raimim co se týče fil­mo­vé­ho řemes­la poně­kud zao­stá­vá ( ale jen oprav­du mini­mál­ně),  celý film je nao­pak dale­ko komik­so­věj­ší a Spider-manovější. Možná je to jen nos­tal­gic­ká stru­na ve mně,  na kte­rou tahle inkar­na­ce zahrá­la, nicmé­ně po shléd­nu­tí jsem si jed­no­du­še při­pa­dal jako bych se po dlou­hé době viděl se sta­rým zná­mým. A tenhle pocit jsem u fil­mu dlou­ho neměl. 
Nenechte se zmást, samo­zřej­mě tu znač­nou část pří­bě­hu hra­je roman­ce mla­dé­ho hrdi­ny a objek­tu jeho zalí­be­ní s tvá­ří Emmy Stone, nicmé­ně roz­hod­ně bych tuto diver­zi nebral jako nějak zásad­ní nevý­ho­du nové­ho Spider-mana. Přeci jen tohle do jeho pří­bě­hů, mini­mál­ně na fil­mo­vém plát­ně, vždy tak nějak pat­ři­lo a samot­ný fakt, že je ten­to pří­běh posu­nut o něco dří­ve než Raimiho ver­ze, není důvo­dem k tomu na to zapo­mí­nat. Ono u toho­to sním­ku mož­ná více než u kte­ré­ho­ko­liv jiné­ho z dneš­ní­ho léta pla­tí ono zla­té pra­vi­dlo, nena­čí­tat moc recen­ze a posou­dit tak nějak sám s čis­tým ští­tem. 
Webb totiž ser­ví­ru­je hod­ně vybrou­še­nou komik­so­vou podí­va­nou, kte­rá nesá­zí jen na sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní kte­ré vylo­že­ně sedí a to ať vez­me­me hlav­ní­ho hrdi­ny (ano, pří­mo tvr­dím, že Garfield je lep­ší Spider-man než jakým byl Maguire), jeho pro­tiv­ní­ka a vlast­ně vůbec všech­ny kte­ří se ve fil­mu mih­nou. Abych samo­zřej­mě jen neve­le­bil, musím při­znat, že sním­ku občas utí­ka­lo tem­po a atmo­sfé­ra neby­la vždy úpl­ně ide­ál­ní, nicmé­ně to jsou v tom­to pří­pa­dě jen kos­me­tic­ké detai­ly, na kte­ré rádi po pro­jek­ci zapo­me­ne­te. Jednou z dal­ších vad na krá­se se kte­rou by se mělo příš­tě tro­chu lépe nalo­žit je hudeb­ní strán­ka, ve kte­ré si vele­be­ný James Horner vybral slab­ší chvil­ku a nezvlá­dá dopo­vat adre­na­lin do žil tak, jak by se nej­spí­še slu­še­lo.    ¨
    
Jak tedy tenhle člá­nek uzavřít? Jednoduchou radou. Dejte nové­mu Spidymu šan­ci. Nemyslím, že si sní­mek tako­vých­to kva­lit zaslou­žil krčit se toto léto ve stí­nu vel­kých bloc­kbus­te­rů. Dokonce bych si dovo­lil tvr­dit, že Webbův pří­běh si udr­ží kva­li­ty i s časo­vým odstu­pem, ba co víc, pokud si stu­dio při­pra­vo­va­nou dvoj­ku (byla ohlá­še­na ješ­tě před pre­mi­é­rou jed­nič­ky) ohlí­dá a při­sy­pe něja­ký ten zlaťák navíc, Raimimu začnou kruš­né chvil­ky. Já sám teď roz­hod­ně vyhlí­žím datum 2. květ­na 2014 na dru­hou por­ci.   

Více na Kritiky.cz
STAR TREK: DO TEMNOTY Pro letošní léto připravil režisér J. J. Abrams film „Star Trek: Do temnoty” – epický p...
The Forest Timmy, ty jeden návykovej bastarde! Po pár aktualizacích v minulosti se hra stala hratelnou a ná...
Trailer na Pirate Commander. Jedná se o survival sandbox na... Trailer na Pirate Commander. Jedná se o survival sandbox na moři s piráty od malého polského st...
Germany - Finland | Live | Group B | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship ...
Voda pro slony | Water for Elephants [60%] http://www.csfd.cz/film/272775-voda-pro-slony/ V kinech ČR od:12.05.2011  V kinech SR...

A tak Spider-man našel svo­ji síť (infan­til­ní vtí­pek, kte­rý musel být). Webb se s neleh­kým úko­lem vyrov­nal dale­ko lépe, než jsem se vůbec odvá­žil oče­ká­vat. Dokonce tak dob­ře, že s tro­chou prá­ce má poten­ci­ál k tomu, roz­du­pat Raimiho sérii na prach. Tam kde totiž Raimi fil­mo­vě exce­lu­je, Webb kon­t­ru­je skvě­lým pře­vo­dem komik­so­vé­ho mate­ri­á­lu, víc než pad­nou­cí vol­bou hlav­ní­ho hrdi­ny a vůbec atmo­sfé­rou úpl­ně jiné­ho Spider-mana. Nesnaží se totiž být lep­ší, nicmé­ně zábav­něj­ší a Spider-manovější. A mini­mál­ně za mně se mu toto daří beze­zbyt­ku. Těch pár pře­šla­pů jsem v koneč­ném důsled­ku ocho­ten tole­ro­vat. Teď už jen čekat na dvoj­ku. Ukázkový pří­klad toho, že i sna­hy o ždí­má­ní zave­de­ných zna­ček mohou vést k dob­ré­mu fil­mu. 

Hodnocení: 80%

Koktejl: 
35% Spider-man
15% Nadšení pro věc
20% Obsazení
20% Zábava přes­ně ve sty­lu pavou­čí­ho muže
10% Pár pře­šla­pů

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62977 s | počet dotazů: 302 | paměť: 69980 KB. | 03.12.2023 - 09:23:01