Kritiky.cz > Horory > Yogen (2004)

Yogen (2004)

rp Yogen 2004.jpg
rp Yogen 2004.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chtěli bys­te změ­nit svůj osud, nebo svých bliž­ních či jiných lidí? Japonci vám uká­ží, že to nemu­sí být zrov­na nej­lep­ší nápad...
Školní pro­fe­sor Hideki se vra­cí spo­leč­ně se svou rodi­nou zpět do Tokia. Během ces­ty se mu však neda­ří ode­slat důle­ži­tý email a tak poprosí svou man­žel­ku, aby mu zasta­vi­la tele­fon­ní bud­ky, ze kte­ré by mohl ode­slat sou­bor. Během poma­lé­ho pře­no­su dat si všim­ne kous­ku novin a když si jej pře­čte, oněmí hrů­zou. Je tam napsa­ný nekro­log jeho malé dcer­ky, mís­to i čas její smr­ti. Což je prá­vě za něko­lik minut, ale dřív než sta­čí coko­liv udě­lat, auto­mo­bil i s malou Nanou sme­te pro­jíž­dě­jí­cí nákla­ďák. Nikdo jeho tvr­ze­ní o novi­no­vém člán­ku nevě­ří, pro­to­že ten zmi­zel jako pára nad hrn­cem a ani jeho man­žel­ka pro něj nemá pocho­pe­ní. Jejich man­žel­ství se roz­pad­ne a Hideki se tak dál topí v zármut­ku. Po třech letech mu začnou do domu cho­dit novi­ny, ve kte­rých se píše o blí­ží­cích se úmr­tích či neho­dách. Zprvu to pova­žu­je za nejap­ný žert, ale brzy se v něm začne pro­bou­zet zvě­da­vost. Co když sku­teč­ně může zabrá­nit růz­ným vraž­dám a neho­dám a zachrá­nit tak lid­ské živo­ty? Navíc i jeho býva­lá žena Ayaka začí­ná pochy­bo­vat, že si Hideki vše jen vymys­lel. Během své­ho vědec­ké­ho výzku­mu se totiž sezná­mí s ženou, kte­rá doká­že před­po­ví­dat budouc­nost a své vidi­ny zazna­me­ná­vá na foto­gra­fie. Oba býva­lí man­že­lé spo­lu zno­vu navá­ží kon­takt a poku­sí se změ­nit osud nejen svůj, ale i jiných lidí. Jenomže co když za to budou muset něčím zapla­tit…?

Český název: Předtucha
Režie: Norio Tsuruta
Rok výro­by: 2004
Délka: 95 min
Země: Japonsko
Hrají:
Hiroshi Mikami...(Hideki Satomi)
Noriko Sakai...(Ayaka Satomi)
Hana Inoue...(Nana Satomi)
Maki Horikita...(Sayuri Wakakubo)
Mayumi Ono...(Misato Miyamoto)
...a dal­ší
Svého času jsem měl asij­ské horo­ry ze vše­ho nej­ra­dě­ji. Když jsem film viděl popr­vé, musel jsem uznat, že Japonci mě opět nezkla­ma­li a nato­či­li skvě­lý film. Který má všech­ny kla­dy jaké má správ­ný mys­te­ri­oz­ní film mít. Tajemná atmo­sfé­ra gra­du­je už pěk­ně od začát­ku a divák si může v kli­du vychut­nat celých 95.minut. Zápletka je jed­no­du­chá, sice ne moc ori­gi­nál­ní, ale bez vět­ších
hlu­chých míst či nelo­gic­kých scén. Což divák samo­zřej­mě při­jme s vel­kou grá­cií a věř­te, že Yogen vás nezkla­me. Tedy dou­fám!
Většina horo­ro­vých fan­dů už je pře­sy­ce­ná vše­mi těmi čer­no­vlasý­mi dív­ka­mi, kte­ré se obje­vu­jí ze vše­ho mož­né­ho i nemož­né­ho (ori­gi­nál­ní Kruh a Nenávist měli totiž už tolik násle­dov­ní­ků, že je ani není mož­né spo­čí­tat) a toto téma se zača­lo poma­lu ale jis­tě míjet účin­kem. Popravdě i já už z toho začal být dost otrá­ve­ný a začal poku­ko­vat po špa­něl­ských a skan­di­náv­ských tvůr­cích. Což samo­zřej­mě neby­la chy­ba a náram­ně jsem si roz­ší­řil obzo­ry. Nicméně tady nás tvůr­ci opět nezkla­ma­li a při­šli s napros­to odliš­ným dějem (scé­ná­řem). Nad ori­gi­na­li­tou by se však dalo hod­ně pole­mi­zo­vat a ani já se o ní v žád­ném pří­pa­dě nehod­lám víc bavit.
Je ovšem prav­dou, že někte­ré situ­a­ce byly dost cha­o­tic­ké a to pře­de­vším co se vizí hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty týče. Občas troš­ku nepře­hled­né, ale po vizu­ál­ní strán­ce sluš­ně pove­de­né. V podob­ných záplet­kách si doce­la libu­ji, pro­to­že nemám rád nud­ný ste­re­o­typ a hlav­ně správ­nou mys­te­ri­oz­ní atmo­sfé­ru doká­ži vždy oce­nit. Navíc zde hrá­la i pohled­ná hereč­ka, tak­že i po této strán­ce urči­tě spo­ko­je­nost. Jen ško­da toho div­né­ho kon­ce. Tady jsem už z toho cítil jis­tou pře­kom­bi­no­va­nost, ale tak já nejsem zrov­na pří­z­niv­cem happyendů...Určitě se na ten­to film podí­vej­te!!!
Hodnocení:
70%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mientras duermes (2011)5. června 2013 Mientras duermes (2011) Šmírování Jaume Balaguera je pro některé nezapomenutelný zážitek, pro mne stominutová nudná záležitost, kterou víckrát vidět nemusím. V jednom z barcelonských bytových domů […] Posted in Horory
  • Leoš Noha20. října 2016 Leoš Noha Rodák z Ústí nad Labem se v devadesátých letech objevoval na divadelní scéně, od roku 2005 začal působit v pražském Divadle Na zábradlí. Svou první filmovou příležitost dostal v roce 2004 […] Posted in Profily osob
  • WolfCop (2014)7. ledna 2015 WolfCop (2014) Ujetá komedie o policistovi, který rád holdovat alkoholu a nepřestal s ním, ani když se z něj stal Vlkodlak. Lou je naprosto neschopný zástupce šerifa, ze kterého si utahuje celé […] Posted in Horory
  • Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy26. ledna 2016 Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy „Než jsem se stal filmovým scénáristou a režisérem, byl jsem hlavně filmovým fanouškem,“ říká Billy Ray. „Tentokrát se mi chvílemi těžko soustředilo na práci, protože mě při pohledu na […] Posted in Speciály
  • Kyberpunkový Ghostrunner od polských One More Level a Slipgate Ironworks dostane pokračování. Na druhém dílu bude opět pracovat ...14. května 2021 Kyberpunkový Ghostrunner od polských One More Level a Slipgate Ironworks dostane pokračování. Na druhém dílu bude opět pracovat ... Kyberpunkový Ghostrunner od polských One More Level a Slipgate Ironworks dostane pokračování. Na druhém dílu bude opět pracovat studio One More Level a polská společnost 505 Games do něj […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY18. září 2018 Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY             „Shane Black je tím, kdo stvořil žánr o přátelství mezi vojáky tak, jak ho známe dnes,” říká Keegan-Michael Key, který hraje Coylea.             „Na téhle roli mě nejvíc […] Posted in Speciály
  • Doupě rváčů (2020)3. června 2021 Doupě rváčů (2020) Celkem sympatické akční béčko, které kdyby do ruky vzal zkušenější režisér, je to solidní nářez.Má to celkem zajímavý příběh o underground Klubu provádějící zápasy na život a na smrt, kde […] Posted in Krátké recenze
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […] Posted in Speciály
  • S11E03: Rosa26. října 2018 S11E03: Rosa Titulky k 3. epizodě 11. sezóny seriálu Doctor Who (Pán času). Pasuje pro: doctor.who.2005.s11e03.1080p.hdtv.x264-mtb Stahujte z Titulky.com. Posted in Titulky
  • The Wrath of Becky18. června 2023 The Wrath of Becky Zábavná variace na Home Invasion/Home Alone se vrátila s pokračováním a je to na podobné úrovni jako jednička. Tedy neurážející jednohubka. Uběhly dva roky, co Becky zažila útok vězňů […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34887 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71957 KB. | 13.04.2024 - 08:06:09