Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V zajetí démonů 2 | The Conjuring 2 [65%]

V zajetí démonů 2 | The Conjuring 2 [65%]

rp CON2 03885r.jpg
rp CON2 03885r.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
James Wan je s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí neja­do­ro­va­něj­ší horo­ro­vý tvůr­ce sou­čas­nos­ti. Když si tedy před tře­mi lety odsko­čil od pří­prav dru­hé­ho dílu Insidious k dobo­vé horo­ro­vé podí­va­né na moti­vy sku­teč­ných pří­bě­hů, byl z toho poměr­ně nepře­kva­pi­vě tak­též hit. Nyní bude v pří­bě­hu man­že­lů Warrenových pokra­čo­vat o něko­lik let poz­dě­ji, kdy je jejich vyšet­řo­vá­ní zaved­lo až do Anglie. Stojí i ten­to­krát tahle podí­va­ná za to nebo se jed­ná o dal­ší ždí­má­ní úspěš­né znač­ky, kte­ré vás může nechat klid­ný­mi?

Ed (Patrick Wilson) a Lorraine (Vera Farmiga) toho za svo­ji kari­é­ru vidě­li už hod­ně. Přesto, když jsou povo­lá­ni církví do ang­lic­ké­ho Einfieldu aby pro­šet­ři­li para­nor­mál­ní jevy v jed­nom rodin­ném dom­ku, jejich důvě­ra v oby­va­te­le toho domu není bez­mezná. Společně s brit­ský­mi spe­ci­a­lis­ty se přes­to pouš­tě­jí do vyšet­řo­vá­ní a sna­ží se vypá­t­rat zdroj para­nor­mál­ních jevů a jeho odstra­ně­ním oby­va­te­lům toho domo­va navrá­tit nor­mál­ní život. Ne všech­no je ovšem tak jed­no­du­ché... 

Druhé V zaje­tí démo­nů je poně­kud zají­ma­vý sní­mek. Musím říci, že jed­nič­ku pova­žu­ji za pří­jem­nou a pře­de­vším mra­zi­vě atmos­fe­ric­kou podí­va­nou, kte­rá v mých očích před­či­la vše ostat­ní, co Wan do té doby či od ní nato­čil. Je tedy doce­la těž­ké na podob­ný úspěch navá­zat, byť k tomu sku­teč­ný pří­běh man­že­lů Warrenových pří­mo nabá­dá. Díky tomu se tak dějo­vě posu­nu­je­me do budouc­nos­ti, kde dostá­va­jí dal­ší pří­pad, kte­rý posky­tu­je nos­nou lin­ku pro tenhle film. A tady nastá­vá hned onen prv­ní pro­blém. Zatímco totiž prv­ní díl byl jakým­si celist­vým zážit­kem, kte­rý postup­ně gra­do­val , jeho pokra­čo­vá­ní půso­bí po vět­ši­nu času jako jaká­si frag­men­to­va­ná pře­hlíd­ka leka­ček a děsi­vých momen­tů (a že jich ve fil­mu je dosta­tek), kte­rá ovšem prá­vě tyto momen­ty nepří­liš dob­ře drží pohro­ma­dě.  
Všichni důle­ži­tí akté­ři totiž mají své pro­blémy a sta­ros­ti a zatím­co se kaž­dých pár minut obje­ví něko­lik děsi­vých momen­tů, máte doce­la pro­blém u více jak dvě hodi­ny dlou­hé­ho fil­mu udr­žet pozor­nost. Příběh pří­liš nefun­gu­je, jeho vět­ve­ní do dvou sepa­rát­ních linek, kte­ré se až v samot­ném závě­ru spo­jí, tomu taky pří­liš nena­po­má­há a ve výsled­ku tak V zaje­tí démo­nů 2 mimo těch leka­ček a děsi­vých momen­tů spí­še nudí. A to je cel­kem ško­da, když vez­mu v potaz řeme­sl­nou zruč­nost s jakou James Wan svůj dal­ší horor rea­li­zu­je, stej­ně jako pár sku­teč­ně děsi­vých momen­tů, kte­ré pocu­cha­jí ner­vy i těm stat­něj­ším.    
Hudebně tomu Joseph Bishara napo­má­há, nicmé­ně jeho kom­po­zi­ce para­dox­ně zís­ká prim až v samot­ném závě­ru a to je cel­kem ško­da. Kamera Dona Burgesse pak pat­ří k horo­ro­vé­mu stan­dar­du, byť je zde pří­tomno i něko­lik typic­kých zábě­rů prá­vě pro Jamese Wana, kte­rý svůj režij­ní a stři­ho­vý styl pilu­je s kaž­dý dal­ším fil­mem, nezá­vis­le na spo­lu­pra­cov­ní­cích. Výsledkem je tak audi­o­vi­zu­ál­ně pří­jem­ná podí­va­ná, kte­rá vám hned něko­li­krát pocu­chá ner­vy díky děsi­vos­ti, s jakou se Wanovi daří pro­dat svo­ji vizu­ál­ní nápa­di­tost a sluš­nou výpra­vu. O pozná­ní méně pří­jem­ný je pak samot­ný pří­běh a jeho vývoj, kte­rý ve fil­mu na plo­še 134 minut pro­ži­je­te.  
V zaje­tí démo­nů 2 je tak ve výsled­ku poně­kud roz­pa­či­tým horo­rem. Pokud od novin­ky Jamese Wana čeká­te, že vám pocu­chá ner­vy a vydě­sí vás, pak nej­spí­še bude­te spo­ko­je­ni. Lekačky a děsi­vé momen­ty fun­gu­jí, byť jejich pre­ciz­nost tro­chu podrý­vá jejich před­ví­da­tel­nost, nicmé­ně to už tak nějak k sou­čas­né­mu horo­ru pat­ří. Pokud ovšem čeká­te sluš­ně vysta­vě­ný pří­běh prá­vě na poza­dí děsi­vé­ho horo­ru inspi­ro­va­né­ho sku­teč­ný­mi udá­lost­mi, pak dojde­te k tro­chu méně pří­jem­né­mu vystříz­li­vě­ní.  

James Wan umí děsit, to už jsme se pře­svěd­či­li něko­li­krát a ani V zaje­tí démo­nů 2 na tom nic nemě­ní. Stejně tak jeho řeme­sl­ná strán­ka a cit pro styl jed­no­du­še fun­gu­je. Jenže, když nava­zu­je na jeden ze svých nej­lep­ších fil­mů, oče­ká­vá­ní i ona pomy­sl­ná lať­ka jsou vyso­ko a těm se ten­to­krát nepo­da­ři­lo ani při­blí­žit. Tohle pokra­čo­vá­ní sice umí vydě­sit své divá­ky, vět­ši­nu času je nepří­jem­ně mra­zi­vé a tem­né, nicmé­ně v momen­tech kdy se vás pří­mo nesna­ží vystra­šit pří­liš nefun­gu­je a tak na plo­še více jak dvou hodin hned něko­li­krát nudí. Příběh pozbý­vá něja­kou gra­da­ci nad rámec čím dál děsi­věj­ších leka­ček a samot­ný závěr nena­pra­ví téměř dvě hodi­ny podiv­ně frag­men­to­va­né­ho pří­bě­hu. Pokud jde­te jen za atmofé­rou a děsi­vos­tí, zkla­má­ní vás v kině neče­ká. Čekáte-li k tomu ale také něja­ký celist­vý a vše­ob­jí­ma­vý pří­běh, kte­rý vás donu­tí sym­pa­ti­zo­vat s hrdi­ny, bude­te mít po shléd­nu­tí fil­mu roz­po­ru­pl­né poci­ty.

25% Nostalgie

25% Oblíbení hrdi­no­vé
25% Pixar ve for­mě

25% Zábava pro všech­ny věko­vé kate­go­rie

V zaje­tí démo­nů 2
(The Conjuring 2, V zaja­tí démo­nov 2)
Horor
USA, 2016, 134 min

Režie: James Wan

Scénář: Carey Hayes, Chad Hayes, James Wan, David Johnson
Kamera: Don Burgess
Hudba: Joseph Bishara
Hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Wolfe, Frances O’Connor, Lauren Esposito, Benjamin Haigh, Patrick McAuley, Simon McBurney, Maria Doyle Kennedy, Simon Delaney, Franka Potente, Sterling Jerins, Robin Atkin Downes, Javier Botet, Shannon Kook, Steve Coulter, Abhi Sinha
Producenti: Rob Cowan, Peter Safran

Střih: Kirk M. Morri
Scénografie: Julie Berghoff
Kostýmy: Kristin M. Burke

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 09.06.2016 Freeman Ent.
Slovensko V kinech od: 09.06.2016 Continental
USA V kinech od: 10.06.2016 New Line Cinema

http://www.csfd.cz/film/366867-v-zajeti-demonu-2/
http://www.imdb.com/title/tt3065204/


Podívejte se na hodnocení V zajetí démonů 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56396 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69578 KB. | 06.12.2023 - 15:20:17