Kritiky.cz > Horory > Pacte des loups, Le (2001)

Pacte des loups, Le (2001)

rp Le pacte des loups 28200129.jpg
rp Le pacte des loups 28200129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Za vlá­dy Ludvíka XV na fran­couz­ském ven­ko­vě v oblas­ti Gevaudanu řádi­la krve­lač­ná bes­tie, kte­rá měla na svě­do­mí desít­ky lid­ských živo­tů a dodnes je obe­stře­na nejed­ním tajem­stvím…
Roku 1765 se hor­na­tý kraj a hlu­bo­ké lesy oko­lo měs­teč­ka Gevaudan stá­vá pro míst­ní oby­va­te­lé již nesne­si­tel­ným mís­tem. Během posled­ních měsí­ců zde bylo bru­tál­ně zabi­to něko­lik desí­tek žen, dětí a hos­po­dář­ských zví­řat zuři­vou bes­tií. Mluví se o vel­kém agre­siv­ním vlko­vi a tak král do toho­to kra­je vyšle počet­né voj­sko, aby její­mu řádě­ní uči­ni­li pří­trž. Místní šlech­ti­ci spo­leč­ně s vojá­ky (kte­ří zde však spí­še dran­cu­jí, než aby brá­ni­li bez­bran­né oby­va­te­lé) pořá­da­jí lovy na vlky a díky tomu se jejich počet rapid­ně sní­žil. Bohužel však řádě­ní bes­tie ani tohle neza­sta­vi­lo a umí­ra­jí stá­le dal­ší a dal­ší lidé. Na ten­to popud na mís­to dora­zí věhlas­ný pří­ro­do­vě­dec Grégoire de Fronsac spo­leč­ně se svým indi­án­ským spo­leč­ní­kem Manim, aby objas­ni­li pra­vou totož­nost krve­lač­né­ho tvo­ra a dopo­moh­li vojá­kům zasta­vit její řádě­ní. To se však někte­rým šlech­ti­cům moc ani samot­ným vojá­kům moc nelí­bí. Oba muži totiž oplý­va­jí doved­nost­mi a schop­nost­mi, nad kte­rý­mi mno­hým zůstá­vá rozum stát. Brzy se totiž uká­že, že se budou muset vypo­řá­dat nejen se samot­nou bes­tií, ale i množ­stvím intrik, kte­ré si pro ně míst­ní šlech­ta při­pra­vi­la…

Český název: Bratrstvo vlků
Režie: Christophe Gans
Rok výro­by: 2001
Délka: 142 min
Země: Francie
Alternativní název: Brotherhood of the Wolf
Hrají:
Samuel Le Bihan...(Grégoire de Fronsac)
Mark Dacascos...(Mani)
Émilie Dequenne...(Marianne)
Vincent Cassel...(Jean-François)
Jérémie Renier...(Thomas d’Apcher)
Monica Bellucci...(Sylvia)
...a dal­ší
 Až na tře­tí pokus jsem se nako­nec pře­ce jenom roz­ho­dl na ten­to film napsat i krát­kou recen­zi. Tento film ve mně totiž pořád vyvo­lá­vá dosti roz­po­ru­pl­né poci­ty. Samotný scé­nář je doce­la vel­kým láka­dlem a už jen legen­da o Gevaudanské bes­tii a množ­ství nej­růz­něj­ších kon­spi­rač­ních teo­rií, kte­ré jsem o ní četl, v mém nit­ru pokaž­dé vyvo­lá­vá chuť si ten­to film pus­tit zno­vu. Nikdy se asi úpl­nou prav­du o tom, co se teh­dy v tom kra­ji oprav­du sta­lo nedo­zví­me, ale přes­to­že se tvůr­ci moc nedr­že­li his­to­ric­kých fak­tů, tak ten­to film pat­ří mezi ty zají­ma­věj­ší kous­ky fran­couz­ské pro­duk­ce. Přesto bych však v žád­ném pří­pa­dě nechtěl Bratrstvo vlků vychva­lo­vat do nebes. Protože si to ani neza­slou­ží.
Skoro dvou a půl hodi­no­vá sto­páž je doslo­va vra­žed­ná mor­da, kte­rá je navíc straš­ně nevy­rov­na­ná. Místy se tvůr­cům sku­teč­ně poda­ři­lo navo­dit oprav­du ponu­rou atmo­sfé­ru (nad kte­rou musí zaple­sat srd­ce nejed­no­ho fanouš­ka nejen horo­ro­vé­ho žán­ru), ale jako celek nám film nako­nec nabíd­ne celou smě­si­ci žánrů a někte­ré pasá­že už tak dob­ré neby­ly. Přišlo mi, že zhru­ba od polo­vi­ny fil­mu, byl děj zby­teč­ně nata­ho­ván a někte­ré nud­né pasá­že mne doslo­va uspá­va­ly. Největší pozi­ti­vum vidím v nád­her­né kra­ji­ně, ponurých mís­tech této oblas­ti a onom mys­te­ri­oz­ním náde­chu celé­ho pří­bě­hu. Bohužel konec mě dost zkla­mal. Překombinovanost jak to celé vůbec zakon­čit, se mi hnusi­la mož­ná ješ­tě více, než­li samot­ná (otřes­ná) digi­tál­ní bes­tie, kte­ré sko­ro v kaž­dém zábě­ru (když už se tedy pár­krát obje­vi­la na scé­ně) vypa­da­la pokaž­dé jinak.
Určité výhra­dy mám i k někte­rým bojo­vým scé­nám, ale Mark Dacascos to pod tak­tov­kou cho­re­o­gra­fa bojo­vých scén Philipa Kwona zvlá­dl obstoj­ně. Osobně se mi jeho výkon líbil ze všech nej­víc. Za per­lu celé­ho fil­mu samo­zřej­mě pova­žu­ji „ital­skou bohy­ni“ Monicu Bellucci, kte­rou jsem si vždyc­ky přál potkat v podob­ném bor­de­lu. Zbytek osa­zen­stva si už tak dob­ře neve­dl, ale to nezna­me­ná, že by herec­ké výko­ny byli vylo­že­ně špat­né. Spíše dost prů­měr­né, což vlast­ně také ovliv­ni­lo můj cel­ko­vý pohled na ten­to film a finál­ní hod­no­ce­ní.
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33489 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72209 KB. | 23.05.2024 - 14:18:22