Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 11-11-11 [35%]

11-11-11 [35%]

rp eleven eleven eleven ver2.jpg
rp eleven eleven eleven ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/288679-11-11-11/

Horor / Thriller / Mysteriózní
USA, 2011, 93 min

Katastrofálních fil­mů a horo­rů, vyu­ží­va­jí­cích aktu­ál­ní téma­ta je kaž­dý rok hned něko­lik. Těží z lid­ské pode­zří­va­vos­ti v magič­nost urči­tých sym­bo­lů, dat, sesku­pe­ní hlo­dav­ců na tráv­ní­ku za domem. Většinou se jed­ná o rych­lokvaš­ky bez dlou­ho­do­běj­ší­ho cha­rak­te­ru. No a jeli­kož téma máj­ské­ho kalen­dá­ře už je tro­chu moc main­stre­am, je tře­ba hle­dat jin­de. Co tře­ba oblí­be­nou hru s opa­ko­vá­ním čísel. Tvůrce Saw a Repo:Genetická ope­ra se vás bude sna­žit pře­svěd­čit, že datum 11. lis­to­pa­du 2011 bylo magic­ké. Nebo je to vlast­ně úpl­ně o něčem jiném a čís­la jsou jen náhod­ná?

Joseph je úspěš­ný spi­so­va­tel a jeho kni­hy se pro­dá­va­jí po mili­o­nech. Problém ovšem je, že v jeho osob­ním živo­tě to má k idyl­ce dale­ko. Před něja­kým časem totiž při­šel při požá­ru o ženu a své­ho syna, což zapří­či­ni­lo ztrá­tu posled­ní špet­ky víry, kte­rá mu zbý­va­la. Zatímco se sna­ží vypo­řá­dat se svým osu­dem, při­chá­zí mu zprá­va. Jeho těž­ce nemoc­ný otec je v posled­ním taže­ní a během něko­li­ka dní zemře. Joseph se tedy roz­hod­ne po něko­li­ka letech odces­to­vat za rodi­nou do Barcelony, kde je jeho otec v domá­cí péči. Během té doby se začne více zají­mat o taju­pl­ná čís­la 11:11, kte­rá se čím dál tím více obje­vu­jí v jeho živo­tě. Je to jen zvrá­ce­ná náho­da nebo mají čís­la hlub­ší význam?

Základní záplet­ku nemá mys­lím moc smy­sl co řešit. Stejně tu je jen pro nastí­ně­ní ces­ty, kte­rou se bude ubí­rat kla­sic­ké apo­ka­lyp­tic­ko nábo­žen­ské roz­ví­je­ní hlav­ní­ho moti­vu. Na dru­hou stra­nu proč ne, pokud pře­kousne­te nad­ne­se­nost a mís­ty až poměr­ně vtip­nou pře­kom­bi­no­va­nost, sní­mek si vybu­du­je ve své pro­střed­ní tře­ti­ně cel­kem sluš­nou atmo­sfé­ru. Tady se ovšem dosta­ví zásad­ní pro­blém celé­ho sním­ku. Závěrečná gra­da­ce a finá­le.

Nechápejte mě špat­ně, nelo­gic­ké cho­vá­ní postav a podob­né lahůd­ky jsem poměr­ně bez­peč­ně pře­hlí­žel. Ovšem když se hlav­ní zápor­ný ele­ment ope­ru­jí­cí celý film z poza­dí obje­ví v plné krá­se, veš­ke­rá atmo­sfé­ra je ta tam. Nemluvě o sumari­za­ci na závěr, kte­rá vám pro jis­to­tu všech­no, dia­log po dia­lo­gu vysvět­lí. Člověk si pak ako­rát řek­ne, jest­li to bylo zapo­tře­bí, neboť shléd­nout těch pár minut, tak se nemu­sí vůbec dívat na film.  Alespoň by nemu­sel být tak nemi­le pře­kva­pen pře­stře­le­ným ambi­ci­oz­ním finá­le, jež se napros­to roz­chá­zí se zbyt­kem fil­mu.

11-11-11 je prů­měr­ná horo­ro­vá béč­ko­vá pro­duk­ce, kte­rá se díky aktu­ál­ní téma­ti­ce sna­ží hrát si na něco víc než je. Bohužel se jí to vůbec neda­ří. Na vině je mizer­ný scé­nář a vět­ši­na her­ců, kte­rým roli jed­no­du­še nevě­ří­te. Snímek tak čeká zaslou­že­ný osud, stej­ně jako datum jež nese v názvu. Při zpět­ném pohle­du to bude jen dal­ší z mno­ha bez­vý­znam­ných úda­jů.

Májové, soud­ný den, apo­ka­ly­psa. V posled­ní době je téma­ti­ka devasta­ce ve spo­je­ní s daty poměr­ně v kur­zu. 11-11-11 je prů­měr­ný horor, kte­rý nabí­zí pár leka­ček a před nástu­pem finál­ní gra­da­ce poměr­ně uchá­ze­jí­cí atmo­sfé­ru. Hloupý scé­nář a cha­bé herec­ké výko­ny vět­ši­ny před­sta­vi­te­lů odsu­zu­jí ten­to sní­mek do záhu­by. Ještě, že tak. Kromě zary­tých fanouš­ků žán­ru nemá film poten­ci­ál oslo­vit niko­ho dal­ší­ho. 

Hodnocení

35%

PS: Některým mož­ná při­jde tvář hlav­ní­ho hrdi­ny pově­do­má. Herec Timothy Gibbs byl totiž před­lo­hou pro vizu­ál­ní podo­bu Maxe Paynea v dru­hém díle zná­mé video­her­ní série. Hlas mu pak pro­půj­čil, stej­ně jako v ostat­ních dílech herec James McCaffrey, u nás zná­mý ze seri­á­lů Zmije a Zachraň mě.


Podívejte se na hodnocení 11-11-11 na Kinoboxu.

Koktejl :
30 % Atmosféra
30 % Náboženství
20 % Rutina
10 % Překombinovanost
10 % Průměr

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45322 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71962 KB. | 18.07.2024 - 17:11:30