Kritiky.cz > Speciály > Warcraft: První střet - O PRODUKCI

Warcraft: První střet - O PRODUKCI

War
War
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od her­ních obra­zo­vek ke stří­br­né­mu plát­nu:

Warcraft se začí­ná točit

V roce 2006 spo­leč­nost Legendary Pictures ozná­mi­la, že zís­ka­la prá­va k fil­mu z pro­stře­dí Warcraftu a zača­la o něm jed­nat s Blizzard Entertainment.

Ve stej­né době Thomas Tull a Jon Jashni z Legendary Pictures oslo­vi­li pro­du­cen­ta Charlese Rovena a jeho pro­dukč­ní­ho part­ne­ra, Alexe Gartnera, aby jim nabíd­li spo­lu­prá­ci na pro­duk­ci fil­mu, kte­rý by byl hod­ný této věhlas­né znač­ky. Legendary a Atlas spo­leč­ně pra­co­va­ly již od pro­duk­ce Nolanovy tri­lo­gie o Temném rytí­ři, a tak jejich dal­ší monu­men­tál­ní pro­jekt stál na pev­ných zákla­dech dří­věj­ší koo­pe­ra­ce.

Filmařský tým se spo­leč­ně s part­ne­ry z Blizzardu roz­ho­dl při­b­rat na palu­bu spi­so­va­te­le Charlese Leavitta. Právě on dostal za úkol pře­vést kom­plex­ní myto­lo­gii Warcraftu do podo­by fil­mo­vé­ho dra­ma­tu. Původní plán byl vyprá­vět onen pří­běh pře­de­vším z per­spek­ti­vy Aliance. A to z úhlu pohle­du zce­la nové­ho hrdi­ny. Pochopitelně se tato idea během násle­du­jí­cí­ho dese­ti­le­tí pří­prav a tvor­by poně­kud pozmě­ni­la s tím, jak k dílu při­by­ly dal­ší návrhy a také ide­ál­ní před­sta­va reži­sé­ra.

Následně bylo v roce 2013 ozná­me­no, že se fil­mař Duncan Jones při­dá­vá k tvůr­cům na postu reži­sé­ra. Paradoxně se toho­to doko­na­le zapa­da­jí­cí­ho vypra­vě­če poda­ři­lo nalézt mno­hem snáz, než pro­du­cen­ti zpr­vu oče­ká­va­li. Jones se nej­ví­ce pro­sla­vil svým vele­dí­lem Moon (Měsíc – pozn. pře­kl.), kte­ré vyhrá­lo cenu BAFTA, a také na zvra­ty boha­tým fil­mem Zdrojový kód. Z toho jas­ně vyplý­vá, že jakož­to reži­sér do fil­mař­ské prá­ce vne­sl dal­ší cen­ný aspekt – svou důvěr­nou zku­še­nost s hra­mi. A svou vášeň pro jejich hra­ní.

O vývo­ji se pro­du­cent Tull vyjá­d­řil tak­to: „Blizzard si dal zále­žet na tom, aby vytvo­řil doslo­va celé ději­ny svě­ta. Dokázali žong­lo­vat s toli­ka míč­ky a při­tom nás ješ­tě zvlád­li podr­žet. Myslím, že z nás vycí­ti­li upřím­nou lás­ku k jejich dílu a záro­veň i odhod­lá­ní vyprá­vět nejen „dob­rý pří­běh“, ale oprav­du úžas­ný pří­běh z uni­ver­za, kte­ré stvo­ři­li.“

Tull také pro­je­vil hlu­bo­kou úctu ke všem čle­nům týmu a pře­de­vším k lidem, kte­ří se podí­le­li na tvor­bě pří­bě­hu: „Lidé, kte­ří děla­jí video­hry, jsou skvě­lý­mi vypra­vě­či. Jen díky nim dnes může­me pou­žít svě­ty, kte­ré stvo­ři­li, a umož­nit lidem strá­vit více času s posta­va­mi, jež se v nich nachá­ze­jí. Upřímně, nako­nec je to všech­no jen o umě­ní vyprá­vět. A nezá­le­ží na tom, jest­li pří­běh vychá­zí z povíd­ky, gra­fic­ké­ho romá­nu nebo komik­su. Takže ať už vypra­vě­čo­va inspi­ra­ce pochá­zí odkud­ko­liv, hlav­ní je nad­še­ní. A prá­vě tohle nám Warcraft urči­tě dal.“

Producent Roven se s námi podě­lil o to, jak pro­bí­ha­la týmo­vá prá­ce při zajiš­ťo­vá­ní reži­sé­ra: „Opravdu jsme dře­li, abychom měli nále­ži­tý scé­nář. Ale zce­la upřím­ně, to, co nám ten pří­běh oprav­du správ­ně ope­při­lo, byl pří­chod Duncana. Jedna z věcí, kte­ré děla­jí Warcraft tak skvě­lou hrou, je to, že si může­te vybrat, na kte­ré stra­ně chce­te být.

Můžete si vytvo­řit posta­vu, kte­rá bude na stra­ně Hordy – což zna­me­ná v prvé řadě orka – nebo někte­ré z mno­ha ras pochá­ze­jí­cích z Azerothu,“ pokra­ču­je Roven. „A byl to prá­vě Duncan, kdo podotknul, že když může­te hrát za obě stra­ny, bylo by správ­né uká­zat ten pří­běh z obou stran – z té dob­ré i z té špat­né – a nechat divá­ky, ať si vybe­rou sami, komu fan­dit.“

Rovenův pro­dukč­ní part­ner z Atlas Entertainment, Alex Gartner, již dlou­ho věří, že klí­čo­vým prv­kem pro vytvo­ře­ní fil­mo­vé ver­ze Warcraftu je čer­pat ze zku­še­nos­tí hrá­čů. A pro­to chtěl poskyt­nout těm, kte­rým jsou Draenor a Azeroth dosud nezná­mé, mož­nost pocí­tit totéž co dlou­ho­le­tí fanouš­ci. A vzpo­mí­ná si, že to vlast­ně celé zača­lo jed­ním jed­no­du­chým pra­vi­dlem: „To hlav­ní v našich fil­mech jsou posta­vy. Příběh musí vychá­zet ze zají­ma­vých postav. Z tako­vých, s nimiž se na tu dlou­hou výpra­vu chce­te vydat. Nezáleží mi na tom, jak pro­pra­co­va­ný, úžas­ný a vizu­ál­ně skvost­ný je svět, dokud v něm nejsou posta­vy, s nimiž bych se pros­tě chtěl tím svě­tem svézt – a ide­ál­ně s nimi zůstat i potom, co film skon­čí. Bez toho pros­tě nemá­te film.“

Podle Gartnera Atlasu pro­duk­ce Warcraftu při­nes­la „snou­be­ní reál­né­ho akč­ní­ho fil­mař­ství s digi­tál­ním fil­mař­stvím, s roz­leh­lý­mi sce­né­ri­e­mi, s pro­pra­co­va­ný­mi kos­týmy, s tvor­bou svě­tů a s fan­ta­sy“. Věří, že žánr fan­ta­sy je důle­ži­tou sou­čás­tí moder­ní kul­tu­ry. Už jen kvů­li tomu, že umož­ňu­je pro­zkou­mat téma­ta „pře­ži­tí, lás­ky, ochra­ny rodi­ny a stra­chu z nezná­mé­ho“. Zároveň říká: „Fantasy nám umož­ňu­je pro­zkou­má­vat svět jiným způ­so­bem. Způsobem poně­kud rafi­no­va­něj­ším a někdy i infor­ma­tiv­něj­ším. Je to tako­vý odraz oprav­do­vých pro­blé­mů, mís­to toho, abychom jim muse­li čelit pří­mo.“

Duncan Jones, stroj­vůd­ce této dob­ře pro­ma­za­né maši­ny, je game­rem a odda­ným hrá­čem World of Warcraft již po mno­ho let. A při­zná­vá, že byl před­sta­vou Warcraft fil­mu nad­še­ný dáv­no před­tím, než byl k pro­jek­tu při­zván. Na svou pří­le­ži­tost setkat se s lid­mi z Blizzardu a popo­ví­dat si o svém náhle­du na věc vzpo­mí­ná tak­to: „Pokud jste tu hru hrá­li, pak víte, že to nej­lep­ší na ní je, že i vy může­te být hrdi­nou. A je jed­no, na kte­ré stra­ně sto­jí­te. Takže jsem chtěl, aby i tohle film zob­ra­zo­val. Měl by to být film o vál­ce. Film, kte­rý odha­lí, že na obou stra­nách jsou hrdi­no­vé a že bychom k nim měli při­stu­po­vat se stej­nou mírou úcty.“

Producent Fenegan, kte­rý je váš­ni­vým hrá­čem Warcraftu už od jeho počát­ků, spo­lu­pra­cu­je s Jonesem již po mno­ho let na poli kul­tur­ní­ho prů­mys­lu. I on nám pro­zra­dil, co pod­le něj dělá tuto her­ní sérii tak dob­rým zdro­jem pro skvě­lý film: „Jednou z nej­ú­žas­něj­ších věcí na Warcraftu je fakt, že to není line­ár­ní hra, kde bys­te byli donu­ce­ni hrát něja­kou kon­krét­ní posta­vu. A také se vysky­tu­je­te v urči­té komu­ni­tě. To jsou pod­le mě důvo­dy, proč došlo k boo­mu hry World of Warcraft. Máte pros­tě mož­nost vytvo­řit si svou vlast­ní posta­vu a vstou­pit s ní do mění­cí­ho se pro­stře­dí, mís­to abys­te jen rea­go­va­li na počí­ta­čem gene­ro­va­ný setting a nehráč­ské posta­vy. Součástí toho vše­ho je i urči­tá míra soci­ál­ní výmě­ny s ostat­ní­mi lid­mi z kon­ti­nen­tu, na kte­rém žije­te.“

Chris Metzen, seni­or vice­pre­zi­dent za vývoj pří­bě­hu a znač­ky ve spo­leč­nos­ti Blizzard Entertainment, vzpo­mí­ná na setká­ní s Jonesem a Feneganem kvů­li fil­mo­vé­mu zpra­co­vá­ní tak­to: „Duncan mlu­vil o svých zku­še­nos­tech, o věcech, kte­ré na Warcraftu zbož­ňu­je, o tom, jak dlou­ho ho hrál a jak se hrou prak­tic­ky sros­tl. Čím víc mlu­vil o své vizi a o růz­ných mož­nos­tech změn, tím víc mi bylo jas­né, že je vše v dob­rých rukách.“

Právě tato deba­ta o nápa­dech a mož­nos­tech při­ved­la fil­ma­ře k myš­len­ce, že nej­lep­ší by bylo začít prá­vě na začát­ku dva­ce­ti­le­té­ho pří­bě­hu – u Warcraft: Orkové a lidé. Tedy u hry, v níž por­tá­lem z umí­ra­jí­cí pla­ne­ty Draenor na Azeroth při­chá­zí suro­ví a pře­de­vším zou­fa­lí orko­vé.

Metzen k tomu dodá­vá: „Ve World of Warcraft od doby, kdy se ode­hrá­vá film, uply­nu­lo již tři­cet let. A vzhle­dem ke všem těm pří­bě­hům, kte­ré může­te o udá­los­tech oné doby vyprá­vět, jsme se roz­hod­li, že prá­vě začá­tek by k tomu byl ze vše­ho nej­vhod­něj­ší. Abychom si při­po­mně­li původ Aliance a Hordy. To, jak došlo k prv­ním kon­flik­tům a k frakč­ním stře­tům, jež v něja­ké podo­bě zaži­li všich­ni hrá­či. Zdá se to tak při­ro­ze­né začít na začát­ku vše­ho… A prá­vě pro­to si mys­lí­me, že jsme Warcraftu při­pra­vi­li tu nej­lep­ší půdu pro všech­ny – a to bez ohle­du na to, jaké s ním mají zku­še­nos­ti.“

Producent Jashni sou­hla­sí se svý­mi kole­gy, že tenhle výběr byl roz­hod­ně na mís­tě. A při­dá­vá k tomu: „První pro­blém, kte­rý musí­te jako fil­mař a jako vypra­věč pří­bě­hu řešit, je, odkud ho vzít. Jak vypo­vě­dět pří­běh tak, aby dob­ře zob­ra­zo­val situ­a­ci z obou stran, ale při­tom neztra­til svou tra­di­ci hrdi­nů, zlo­du­chů, zrad, pod­los­tí a emo­cí? Duncan nám všem pomohl najít ces­tu, jak tohle doká­zat. Jak pře­mýš­let tro­chu jinak… a lépe.“

Jakmile se roz­hod­lo o pří­stu­pu k pří­bě­hu, vzni­kl prv­ní nástřel scé­ná­ře. A po něm zača­li fil­ma­ři peč­li­vě vybí­rat her­ce, kte­ří měli před­sta­vo­vat iko­nic­ké posta­vy ze svě­ta Warcraftu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38404 s | počet dotazů: 239 | paměť: 72518 KB. | 24.05.2024 - 13:08:22